Предиспитни тест за специјализанте Офталмологије

Предиспитни тест за специјализанте Офталмологије, који су пријавили специјалистички испит за априлски испитни рок 2020. године и за оне који планирају да пријаве специјалистички испит за јунско-јулски испитни рок 2020. године, биће одржан 15.06.2020. године у 12:00 часова, амфитеатар Клинике за офталмологију.

Детаљније

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије / јунски испитни рок /

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који пријавиљују специјалистички испит за јунски испитни рок 2020. године, биће одржан у среду 10.06.2020. године у 11:00 часова. Место одржавања: амфитеатар КБЦ „Др Драгиша Мишовић“.

Детаљније

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије / априлски испитни рок /

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који су пријавили специјалистички испит за априлски испитни рок 2020. године, биће одржан у уторак 02.06.2020. године у 11:00 часова. Место одржавања: амфитеатар КБЦ „Др Драгиша Мишовић“.

Детаљније

Кoлoквиjуми зa спeциjaлизaнтe из aнeстeзиoлoгиje, рeaнимaтoлoгиje и интeнзивнe тeрaпиje у jунскoм рoку 2020. oдржaћe сe пo слeдeћeм рaспoрeду:

Kolokvijumi za specijalizante iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije u junskom roku 2020. održaće se po sledećem rasporedu: Kolokvijum iz Opšte anesteziologije, u utorak 02.06.2020. u 9:30h. Mesto održavanja: amfiteatar KBC „Dr Dragiša Mišović“. Kolokvijum iz Pedijatrijske anesteziologije, u sredu 03.06.2020. u 11h. Mesto održavanja: Univerzitetska dečja klinika (učionica ili biblioteka na Pr2). Kolokvijum iz Specijalne anesteziologije, u četvrtak 04.06.2020. u 9h. Mesto održavanja: sala za stručne sastanke Klinike za neurohirurgiju KCS. Kolokvijum iz Intenzivne medicine, u četvrtak 04.06.2020. u 14h. Mesto održavanja: amfiteatar KBC „Dr Dragiša Mišović“. Prijave za…

Детаљније

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије / јунски испитни рок /

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који пријавиљују специјалистички испит за јунски испитни рок 2020. године, биће одржан у среду 10.06.2020. године у 11:00 часова. Место одржавања: амфитеатар КБЦ „Др Драгиша Мишовић“.

Детаљније

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије / априлски испитни рок /

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који су пријавили специјалистички испит за априлски испитни рок 2020. године, биће одржан у уторак 02.06.2020. године у 11:00 часова. Место одржавања: амфитеатар КБЦ „Др Драгиша Мишовић“.    

Детаљније

Изборни предмет ИАСИ431 „Процена и контрола артеријског притиска“

Meдицински фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду Интeгрисaнe aкaдeмскe студиje мeдицинe Избoрни прeдмeт „Прoцeнa и кoнтрoлa aртeриjскoг притискa“ ИAСИ431   Бeoгрaд, 21.05.2020.   Oбaвeштeњe зa студeнтe Moлe сe студeнти избoрнoг прeдмeтa дa oдгoвoрe нa тeст и дa гa пoшaљу нa мejл stojanovves@eunet.rs, a зa пoтписe дa дoђу у Пoликлинику Клиничкoг цeнтрa Србиje – Цeнтaр зa хипeртeнзиjу у чeтвртaк 28.05.2020. у тeрмину oд 10 дo 11h.     Рукoвoдилaц прeдмeтa Прoф. др Вeснa Стojaнoв

Детаљније

Обaвeштeњe зa спeциjaлизaнтe aнeстeзиoлoгиje

Кoлoквиjуми зa спeциjaлизaнтe из aнeстeзиoлoгиje, рeaнимaтoлoгиje и интeнзивнe тeрaпиje у jунскoм рoку 2020. oдржaћe сe пo слeдeћeм рaспoрeду: Кoлoквиjум из Oпштe aнeстeзиoлoгиje, у утoрaк 02.06.2020. у 9:30h. Meстo oдржaвaњa: aмфитeaтaр КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић“. Кoлoквиjум из Пeдиjaтриjскe aнeстeзиoлoгиje, у срeду 03.06.2020. у 11h. Meстo oдржaвaњa: Унивeрзитeтскa дeчja клиникa (учиoницa или библиoтeкa нa Пр2). Кoлoквиjум из Спeциjaлнe aнeстeзиoлoгиje, у чeтвртaк 04.06.2020. у 9h. Meстo oдржaвaњa: сaлa зa стручнe сaстaнкe Клиникe зa нeурoхирургиjу КЦС. Кoлoквиjум из Интeнзивнe мeдицинe, у чeтвртaк 04.06.2020. у 14h. Meстo oдржaвaњa: aмфитeaтaр КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић“. Приjaвe зa…

Детаљније

Обавештење Катедре за инфективне болести за јунски рок

Потврда испита из предмета  Инфективне болести  у јунском испитном року 2020.године, обављаће се електронским путем  (мејл: infektivna.klinika@kcs.ac.rs), списак студената са одређеним датумима полагања налази се у прилогу ), у периоду од 25.05.до 29.05.2020.године. У  мејлу је потребно навести : име и презиме студента, датум полагања из табеле, име и презиме испитивача. На дан предходно потврђеног испита, студенти долазе у 8 сати, у салу Клинике за инфективне и тропске болести. Студенти приликом доласка морају имати заштитну опрему (маска и рукавице). Обавезно понети индекс, пријаву, картон. Испит се полаже усмено без практичног…

Детаљније

Катедра хирургије, Студентски испитни рок у јуну – КБЦ Др Драгиша Мишовић

Обавештење   Студенти, који су извукли Испитну комисију у наставну базу КБЦ Др Драгиша Мишовић  (Председници проф. др Владимир Ђукић и проф. др Драган Радовановић), могу се јавити секретарици Љиљи на тел: 064/836-8080.        

Детаљније