Мастер академске студије

МАСО програмуРаспоредиДокументаКонтакти

 

Мастер академске студије фармацеутске медицине

Мастер академске студије фармацеутске медицине трају једну годину. Завршетком студија односно одбраном завршног рада стиче се звање Мастер фармацеутске медицине. Кандидати ће бити оспособљени за извођење послова у фармацеутској индустрији, здравству, одговарајућим министарствима и Агенцијама министарстава (АЛИМС, РЗЗО).

Студијски програм припада пољу научних области Медицинске науке и Фармацеутске науке (ИМТ студијски програм) и састоји се од обавезних и изборних предмета.

Мастер академске студије фармацеутске медицине акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је развијен заједничким радом домаћих и међународних експерата у области фармацеутске медицине и акредитован је од стране Међународне асоцијације за фармацутску медицину (International Federation of Association of Pharmaceutical Physicians)

 

Mастер академске студије из биоетике

Мастер академске студије из Биоетике се организују за дипломиране студенте Интегрисаних академских студија Медицине, Стоматологије, Фармације и Ветерине, као и области које су блиско повезане са етичким питањима у области медицине  и истраживања (специјална едукација и рехабилитација, педагогија, андрагогија, психологија, социјални рад, као и правне науке). Ове мастер студије оспособљавају студенте који иницијално имају различите академске профиле да ефикасно комуницирају и раде у интердисциплинарном и мултидисциплинарном окружењу. Овај програм ће омогућити истраживачима из земље и региона стицање знања и експертизе у области Биоетике, а самим тим и ефикасније учешће у међународним програмима у којима је поштовање етичких стандарда неопходан и важан предуслов. Студијски програм ће омогућити стицање знања и из основних принципа и норми у области Биоетике, савладавање вештина критичке анализе етичких проблема и развијање осетљивости и посвећеног односа у решавању комплексних етичких проблема, са посебним освртом на вулнерабилне групе.

Мастер академске студије из Биоетике чине обавезни и изборни предмети са укупно 60 ЕСПБ. Скуп обавезних предмета је исти за све полазнике, а састоји се од 7 предмета са укупно 39 ЕСПБ. После одслушаних обавезних предмета студенти се опредељују за 3 изборна предмета (укупно 11 бодова) од понуђених 8 предмета. Написани завршни рад носи 10 ЕСПБ, што заједно чини 60 ЕСПБ. Начин завршетка мастер академских студија из Биоетике предвиђена је јавна одбрана рада.
Студенти се оспособљавају да прихвате опште компетенције у оквиру основних домена знања у области медицинске и истраживачке етике. Савладавањем студијског програма студенти ће стећи практично искуство у описивању и  анализирању етичких проблема, у критичкој процени литературе, тумачењу и компарирању приступа етичким питањима, уз прихватање пожељних ставова у вези са етичким принципима и промовисање етичких норми путем друштвено-одговорног понашања. Предметно-специфичне компетенције укључују знања и вештине из методологије истраживања, појмова и стандарда етике у истраживању и у медицинској пракси, етике међународног јавног здравља и истраживања у овој области. Значајан сегмент предметно-специфичних компетенција се односи и на компетенције у одговорном планирању и извођењу истраживања, етичким питањима у хуманој репродукцији, правним питањима, етичким питањима различитих животних доба, етичком приступу у раду са огледним животињама као и савременим и актуелним питањима у биоетици (трансплантације, приступ трансродним особама, итд).
По савладавању студијског програма и садржаја учења полазници ће бити компетентни да имплементирају етичке стандарде у истраживачким и здравственим програмима, развијају и константно евалуирају примену етичких норми у биомедицинских истраживањима и клиничкој пракси.

 

Мастер академске студије физичка активност, здравље и терапија вежбањем

Мастер академске студије се организују из граничних области медицине и оспособљавају студенте који иницијално имају различите академске профиле да ефикасно комуницирају и раде у интердисциплинарном и мултидисциплинарном окружењу.

Мастер академске студије физичка активност, здравље и терапија вежбањем чине обавезни и изборни предмети са укупно 60 ЕСПБ. Скуп обавезних предмета је исти за све полазнике, а састоји се од 7 предмета са укупно 25 бодова ЕСПБ. После одслушаних обавезних предмета студенти се опредељују за 3 изборна предмета (укупно 15 бодова) од понуђених 22 предмета. Написани завршни рад носи 20 ЕСПБ, што заједно чини 60 ЕСПБ. Начин завршетка мастер академских студија физичка активност, здравље и терапија вежбањем је јавна одбрана рада.

Студијски програм пружа неопходна знања и вештине за анализу и унапређење улоге физичке активности и вежбања у очувању и унапређењу квалитета живота повезаног са редовним вежбањем, превенцијом и терапијом болести. На основу доказа из истраживања и добре паксе, развијају се вештине индивидуалног планирања, дозирања и контроле програма вежбања и његово спровођење кроз формирање и функционисање мултидисциплинарних тимова.

Методе извођења наставе укључују интерактивна презентације у којима се предавања одвијају уз постављање питања, активно учествовање студената, визуелна средства и штампане материјале. Студенти се укључују у едукативни процес и кроз дискусије у малим групама у којима активно размењују идеје, размишљања, постављају питања и добијају одговоре уз присуство наставника који потпомаже дискусију. Студије случаја служе за приказ реалних сценарија из области индивидуалног дозирања вежбања у здравстене намене и фокусирају се на специфичне теме и проблеме; студенти читају овакве студије случаја и потом реферишу након индивидуалног рада или рада у малим групама. “Brainstorming” (“вртлог идеја”) у којем студенти наводе своје идеје, размишљања, схватања и дефиниције појединих појмова, повремено се користи са циљем да се стимулише њихова креативност и активно укључивање у процес наставе. Веома често се користи и техника номиналне групе ради постизања групног консензуса у решавању задатих проблема у процесу извођења наставе. Испитивање путем есеја – семинарског рада који се предаје у писменој форми и потом усмено презентује, важан су део наставе, а циљ је да се провере способности студента да организује и изрази властите идеје о уоченим научним и практичним проблемима. Завршни испити у оквиру појединих предмета којим се процењује стечено знање, укључује поред писања и одбране есеја и тестове са питањима која имају по 5 понуђених одговора од којих је само један тачан, а који су повезани са наставним садржајима.

За више информација о “Мастер академске студије физичка активност, здравље и терапија вежбањем” :

http://www.medicinasporta.med.bg.ac.rs/

 

Мастер академске студије из јавног здравља

Чине обавезни и изборни предмети са укупно 60 ЕСПБ. Скуп обавезних предмета је исти за све полазнике, а састоји се од 8 предмета са укупно 40 бодова ЕСПБ. После одслушаних обавезних предмета студенти се опредељују за 3 изборна предмета (укупно 15 бодова) од понуђених 14 предмета. Написани завршни рад носи 5 ЕСПБ, што заједно чини 60 ЕСПБ. Начин завршетка мастер академских студија из јавног здравља је јавна одбрана рада.

Основни циљ студијског програма је припрема компетентних професионалаца у области јавног здравља који ће поседовати знања и вештине потребне за извођење јавноздравствених функција: праћење, евалуација и анализа здравственог стања популације; јавноздравствени надзор, истраживање и контрола ризика и претњи по јавно здравље; промоција здравља; друштвено учешће у чувању и унапређивању здравља; развој политика за здравље путем партиципаторних процеса у оквиру постојећих друштвено-економских односа; јачање институционалних капацитета за планирање и менаџмент у јавном здрављу; подршка обезбеђивању једнаке доступности неопходној и основној здравственој заштити; развој и обука људских ресурса у јавном здрављу; праћење и подршка унапређењу квалитета здравствених услуга на индивидуалном и популационом нивоу; спровођење научних истраживања у области јавног здравља, са циљем проналажења нових мера за решавање здравствених проблема; смањивање ефеката ванредних ситуација и несрећа по здравље становништва, укључујући превенцију, ублажавање, спремност, одговор и санирање последица.

Услов за упис на студије: Услов за упис студијског програма Jaвно здравље је претходно остварен обим основних студија од најмање 240 ЕСПБ, односно висока стручна спрема из области здравствене струке, права, економије, организационих, политичких и филозофских наука и друго.

По завршеним студијама кандидат стиче научни назив: Мастер менаџер

 

Мастер академске студије из менаџмента у систему здравствене заштите

Мастер академске студије – мастер из менаџмента у систему здравствене заштите акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је развијен заједничким радом Медицинског факултета и Факултета организационих наука Универзитета у Београду, као и реномираних међународних експерата у области менаџмента здравствених система, уз финансијску подршку Европске уније, путем пројекта „Обука за менаџмент у здравству у Србији”.

Студије из Менаџмента у систему здравствене заштите трају једну годину, а програм чини укупно 60 бодова ЕСПБ. Завршавањем студија односно одбраном мастер рада стиче се звање Мастер – менаџер у систему здравствене заштите-мастер.

 

Мастер академске студије медицине дуговечности и здравог старења

Обавештење за студенте МАСТЕР ПРОГРАМА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УПИСАНИ ШКОЛСКЕ 2023/24

Обавештавају се студенти мастер програма јавно здравље уписани школске 2023/24 да су демократском селекцијом изабрани следећи изборни предмети: Здравствена писменост Јавноздравствена информатика Јавноздравствена политика и менаџмент  

0 comments

Oбавештење за студенте Мастер академског програма Менаџмент у систему здравствене заштите

Обавештавају се студенти мастер академског програма Менаџмент у систему здравствене заштите да су демократском селекцијом изабрани предмети: 1. Здравствена политика 2. Управљање пројектима

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА УПИСАНИМ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИ ПРОГРАМ МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Обавештавају се студенти уписани 2023/24 школске године да ће селекција изборних предмета одржати у среду 20.3.2024.године у 14 часова у учионици у приземљу Института за социјалну медицину.

0 comments

Пријава испита за све програме мастер академских студија

Пријава испита за све програме мастер академских студија је од 1.4. до 7.4.2023. године. Селекција изборних предмета за мастер програм из Менаџмента у систему здравствене заштите је 29.3. 2023. у 14 часова у Вежбаоници у приземљу Института за социјалну медицину.  

0 comments

Обавештење за полазнике мастер програма Јавно здравље, генерације 22/23-настава из Биостатистике

Обавештавају се полазници мастер програма Јавно здравље, генерације 22/23 да ће наставу из Биостатистике по распореду од 11.01.2023. до 26.01.2023., имати у учионици на Институту за статистику и информатику.  

0 comments

Мастер програми-Почетак наставе

Почетак наставе из мастер програма Менаџмент у систему здравствене заштите је у четвртак 31.10.2019 у 15 и 30h у Темпус учионици Медицинског факултета универзитета у Београду, Пастерова 2. Почетак наставе из мастер програма Јавно здравље и Public health је 1.11.2019. у 15 и 30h у просторијама Центра-Школе јавног здравља, Пастерова 2. Почетак наставе из мастер програма Физичка активност здравље и терапија вежбањем је 1.11.2019. у 14h у Лабораторији за медицину спорта и терапију вежбањем, Вишеградска 26. Мастер академске студије из менаџмента у систему здравствене заштите – РАСПОРЕД НАСТАВЕ У 2019…

0 comments

Конкурс за упис на мастер академске студије-трећи уписни рок школску 2019/2020 годину

Мастер академске студије за физичка активност, здравље  и терапија вежбањем– 23 студената – Конкурс Додатне информације Изјава ОБРАЗАЦ ПРИЈАВА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ   Конкурс за упис на астер академске студије за ЈАВНО ЗДРАВЉЕ – 15 студента MASTER OF PUBLIC HEALTH – 23 students Додатне информације Изјава ОБРАЗАЦ ПРИЈАВА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ   Мастер академске студије – Мастер из менаџмента у систему здравствене заштите – Конкурс Додатне информације Изјава ОБРАЗАЦ ПРИЈАВА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ   Мастер…

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

АКТУЕЛНО


 

СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


Обавештење о испиту из предмета Методологија научног истраживања у области превенције и терапије вежбањeм са основним принципима етике – МАС

Испит из предмета „Методологија научног истраживања у области превенције и терапије вежбањeм са основним принципима етике“, на мастер студијама „Физичка активност, здравље и терапија вежбањем“, биће организован 24.4.2024. у 15 часова на Институту за епидемиологију, Вишеградска 26а. На испит је потребно донети белу пријаву и индекс. Руководилац предмета проф. др Сандра Шипетић Грујичић

0 comments

Обавештење за студенте МАСТЕР ПРОГРАМА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УПИСАНИ ШКОЛСКЕ 2023/24

Обавештавају се студенти мастер програма јавно здравље уписани школске 2023/24 да су демократском селекцијом изабрани следећи изборни предмети: Здравствена писменост Јавноздравствена информатика Јавноздравствена политика и менаџмент  

0 comments

Обавештење о селекцији изборних предмета за мастер програм Јавно здравље

Селекција изборних предмета за мастер програм Јавно здравље, одржаће се у среду 27.3.2024.године у 15 часова на Институту за социјалну медицину у вежбаоници у приземљу у 15 часова.

0 comments

Пријава испита за мастер академске програме

Пријава испита за мастер академске програме, за априлски испитни рок је од 1.4. до 7.4.2024.године. Студенти на испит носе беле пријаве(купују се у скриптарници факултета), а испит није могуће пријавити уколико није уплаћена школарина по динамици плаћања школарине.

0 comments

Oбавештење за студенте Мастер академског програма Менаџмент у систему здравствене заштите

Обавештавају се студенти мастер академског програма Менаџмент у систему здравствене заштите да су демократском селекцијом изабрани предмети: 1. Здравствена политика 2. Управљање пројектима

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА УПИСАНИМ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИ ПРОГРАМ МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Обавештавају се студенти уписани 2023/24 школске године да ће селекција изборних предмета одржати у среду 20.3.2024.године у 14 часова у учионици у приземљу Института за социјалну медицину.

0 comments

Удружење микробиолога Србије – Добродошли у свет микробиологије!

Поштоване колегинице и колеге, Од краја 2023. године Удружење микробиолога Србије (УМС) прави нови корак у смеру стварања модерног, препознатљивог и видљивог онлајн присуства, као и новог визуелног идентитета нашег и Вашег сајта УМС-а. По први пут, а у сарадњи са Центром за стручни и научно-истраживачки рад студената (ЦСНИРС) Медицинског факултета у Београду и редакцијом часописа “Медицински подмладак”, покренут је налог УМС-а и на друштвеним мрежама Twitter/X, Facebook/Meta и Instagram. Позивамо Вас да погледате нови изглед вебсајта (https://ums.rs/), прочитате научно-популарне текстове (https://ums.rs/vesti.php?lang=cir), информишете се о наступајућем XIII Конгресу микробиолога Србије…

0 comments

Испит из предмета „Методологија научног истраживања у области превенције и терапије вежбањeм са основним принципима етике“, на мастер студијама „Физичка активност, здравље и терапија вежбањем“

Поштоване колеге, Испит из предмета „Методологија научног истраживања у области превенције и терапије вежбањeм са основним принципима етике“, на мастер студијама „Физичка активност, здравље и терапија вежбањем“, биће организован 19.01.2024. у 12 часова на Институту за епидемиологију. На испит је потребно донети белу пријаву и индекс. Руководилац предмета проф. др Сандра Шипетић Грујичић

0 comments

Обавештење из епидемиологије – МАС јавно здравље

Испит из Епидемиологије у јавном здрављу, у оквиру Мастер академских студија из јавног здравља, у јануарском року одржаће се у четвртак 25.01.2024. у 14х на Институту за епидемиологију.

0 comments

Пријава испита за јануарски рок за мастер академске студије

Пријава испита за јануарски рок за мастер академске студије је од 1.1 до 8.1.2024.године. Да би студенти успешно пријавили испит потребан је попуњен електронски ШВ образац и измирен део школарине по динамици плаћања из уговора.

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ