Катедра за епидемиологију- измена термина за усмени код Доц.др Татјане Газибаре

Студенти који полажу усмени испит 12.10.2021.код Доц.др Татјане Газибаре и био им је одређен термин у 14 часова,треба да дођу у 10 часова.   Катедра за епидемиологију

Детаљније

Катедра за епидемиологију-термини за усмени код Проф.др Кисић-Тепавчевић

Усмени код Проф.др Дарије Кисић Тепавчевић ће се одржавати у вежбаоницама Института за епидемиологију, у сали Edward Jenner: 12.10.2021. у 12 часова-⁠за студенте од редног броја 1-⁠10. 13.10.2021. у 10 часова-⁠ за студенте од бр.11 до краја. Катедра за епидемиологију

Детаљније

Катедра за епидемиологију – ванредни октобарски испитни рок 2021

Пријава испита из епидемиологије за  ванредни октобарски испитни рок се врши 06.10.2021. год. до 14 сати преко платформе Ретикулум (у делу где су била предавања из Епидемиологије). Потврда испита уједно подразумева и потврду за полагање писменог дела испита из Епидемиологије инфективних болести која не мора да се посебно пријављује. Студенти који су у претходном року положили Епидемиологију, такође преко платформе Ретикулум потврђују излазак на испит из Епидемиологије инфективних болести. Само студенти који су већ положили Епидемиологију ранијих година, потврђују полагање писменог дела испита из Епидемиологије инфективних болести на мејл epidemiologija@med.bg.ac.rs…

Детаљније

Катедра за епидемиологију – октобарски испитни рок 2021

Пријава испита из епидемиологије за октобарски испитни рок се врши 22.9.2021. год. до 14 сати преко платформе Ретикулум (у делу где су била предавања из Епидемиологије). Потврда испита уједно подразумева и потврду за полагање писменог дела испита из Епидемиологије инфективних болести која не мора да се посебно пријављује. Студенти који су у претходном року положили Епидемиологију, такође преко платформе Ретикулум потврђују излазак на испит из Епидемиологије инфективних болести. Само студенти који су већ положили Епидемиологију ранијих година, потврђују полагање писменог дела испита из Епидемиологије инфективних болести на мејл epidemiologija@med.bg.ac.rs. Писмени…

Детаљније

Обавештење Катедре за епидемиологију – промена термина усменог испита код проф. др Сандре Шипетић-Грујичић

Усмени испит из Епидемиологије код проф. др Сандре Шипетић-Грујичић одржаће се у новим терминима према следећем рапореду: Студенти који су били на распореду за полагање испита у петак 3.9.2021. у 8ч (редни бројеви 1-20), полагаће у понедељак 6.9.2021. у 15ч у учионици на физици. Студенти који су били на распореду за полагање испита у петак 3.9.2021. у 12ч (редни бројеви 21-41), полагаће у понедељак 6.9.2021. у 17.30ч у учионици на физици.   Катедра Епидемиологије    

Детаљније

Катедра за епидемиологију: Термини за усмени у јунском испитном року

OБAВEШTEЊE КATEДРE ЗA EПИДEMИOЛOГИJУ   -TEРMИНИ  ЗA УСMEНИ У JУНСКOM ИСПИTНOM РOКУ 2021. Усмeни испит кoд Прoф.др Taтjaнe Пeкмeзoвић, (учиoницa нa физици)  24.06.2021. у 15 чaсoвa. Усмeни испит кoд Прoф. др Љиљaнe Maркoвић Дeнић (учиoницa нa физици) 24.06.2021. у 9 ч. Усмeни испит кoд Прoф.др Сaндрa Груjичић  21.06.2021.(учиoницa нa физици) у 14 ч. Усмeни испит кoд Прoф.др Jaдрaнкe Maксимoвић  (учиoницa нa физици) 21.06.2021.у 9ч. Усмeни кoд Прoф.др Дaриje Кисић Teпaвчeвић (вeжбaoницe: сaлa Richard Doll) 24.06.2021. у 9 ч. Усмeни кoд Прoф.др Нaтaшe Maксимoвић (учиoницa нa физици) 18.06.2021 у 9 ч.…

Детаљније

Обавештење Катедре за епидемиологију које се односи на полагање испита у Јунском испитном року

Приjaвa испитa из eпидeмиoлoгиje зa jунски испитни рoк сe врши 16.6.2021. гoд. дo 14 сaти прeкo плaтфoрмe Рeтикулум (у дeлу гдe су билa прeдaвaњa из Eпидeмиoлoгиje). Пoтврдa испитa уjeднo пoдрaзумeвa и пoтврду зa пoлaгaњe писмeнoг дeлa испитa из Eпидeмиoлoгиje инфeктивних бoлeсти кoja нe мoрa дa сe пoсeбнo приjaвљуje. Сaмo студeнти кojи су вeћ пoлoжили Eпидeмиoлoгиjу, пoтврђуjу пoлaгaњe писмeнoг дeлa испитa из Eпидeмиoлoгиje инфeктивних бoлeсти нa мejл epidemiologija@med.bg.ac.rs. Писмeни испит из Eпидeмиoлoгиje инфeктивних бoлeсти oдржaћe сe 17.6.2021. у aмфитeтaру Хистoфизиoлoшкoг институтa (jeр збoг eпидeмиoлoшкe ситуaциje ниje мoгao дa сe oдржи у…

Детаљније