Интегрисане академске студије

ИАСО програмуРаспоредиДокументаТеме за дипломски Jавне одбране
дипломских радова
Контакти

Интегрисане академске студије:


План расподеле домова за студенте који су добили смештај у дому школске 2023/2024 преузмите у ПРИЛОГУ

ИАС и ОАС расподела за дом школске 2023/2024:


 

Интегрисане академске студије медицине за стицање академског назива доктор медицине, које се изводе на Медицинском факултету у Београду, трају 6 година односно 12 семестара или 5500 часова активне наставе. Настава је јединствен процес која се одвија кроз предавања, вежбе, семинаре, клиничку праксу и клиничког стажа. Клинички стаж је у функцији израде завршног дипломског испита.

Настава се изводи по плану и програму који је акредитован од стране Универзитета у Београду и Наставно научног већа Медицинског факултета у Београду. Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе. Укупно ангажовање студената у оквиру студијског програма интегрисаних академских студија медицине изражава се ЕСПБ бодовима. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 25 часова. Укупнaн број бодова у једној академској години износи 60 ЕСПБ, односно 360 ЕСПБ за комплетне студије медицине.

У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју бодова који припадају предмету. Студент остварује бодове предвиђене за предмет након завршног испита.

Наставни план студијског програма омогућава да студент током прве године студија усвоји основна знања из базичних медицинских и академско образовних наука ( Хумана генетика, Анатомија, Хистологија и ембриологија, Медицина и друштво, Енглески у медицини 1) као и стручно – апликативних предмета (Основи клиничке праксе 1 и Прва помоћ). Током друге године студија, поред опште-образовних предмета (Енглески језик у медицини 2) студенти стичу знање из базичних медицинских наука ( Медицинске физиологије, Медицинске биохемије и хемије, Микробиологије и имунологије и Епидемиологије ) и знање и вештине неопходне за савладавање наставног програма клиничких предмета (Основи клиничке праксе 2). Наставним планом треће године студија обухваћени су предмети из категорије базичних медицинских наука (Патологија, Патолошка физиологија и Фармакологија и токсикологија) и клиничких знања и вештина (Клиничка пропедевтика, Радиологија и нуклеарна медицина). Током IV, V и VI године студија студенти стичу образовање из области клиничких наука (Интерна медицина, Инфективне болести, Клиничка микробиологија, Неурологија, Психијатрија, Дерматовенерологија, Педијатрија, Гинекологија са акушерством, Хирургија, Офталмологија, Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом), као и базичних наука ( Хигијена и медицина рада, Судска медицина и Клиничка фармакологија).

Изборна настава омогућава студентима да стекну додатна знања и вештине из области медицине за који показују посебни интерес. Овај вид наставе остварује се кроз изборне предмете који се реализују на свим годинама студија. Студент на почетку академске године бира два изборна предмета из листе понуђених предмета.

У XII семестру студијског програма предвиђен је клинички стаж у трајању од 435 часова практичне наставе у оквиру које студент пише и брани завршни дипломски рад.

Сви облици активне наставе базирају на раду у малим групама што подразумева максималан број од 80 студената на предавањима и 6 до 12 студената у групи за практичну наставу. Инсистира се на интерактивној настави као савременој методи извођења наставе, која омогућава студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.

Лабораторијске и клиничке вештине студенти изводе самостално или путем демонстрација вештина од стране наставника или сарадника. За сваку клиничку вештину дефинисан је ниво компентенције студената:

  • студент има само теоријско знање о вештини
  • студент посматра процедуру, али је не изводи самостално
  • студент изводи процедуру самостално, али не рутински
  • студент изводи процедуру рутински.

Савладавањем наставног плана и програма интегрисаних академских студија медицине на Медицинском факултету Универзитета у Београду студенти добијају знања и савладавају вештине неопходне за самостално бављење струком.

Интерна медицина у оквиру Клиничког стажа

Настава на Интерној медицини у оквиру Клиничког стажа почиње 19. фебруара 2024. године. Настава се одржава сваког радног дана од 08:00 до 12:30 часова. Одслушана настава се оверава потписом ментора у књижици као и  потписом наставника одређеног од стране катедре у студентском индексу (део за оверу семестра и део за положене испите), и пријави као и печатом катедре. Наставници одређени за потписивање индекса и пријава у термину 8.3.24. су проф. др Сандра Ђурђевић и проф. др Дејан Орлић. Студентске индексе и пријаве се са потписаном књижицом се предају координатору за…

0 comments

Предавања за VIII семестар 2023/2024 годину Инфективне болести

КОРИГОВАН Распоред предавања из Инфективних болести за студенте медицине, летњи семестар – школска 2023/24. године можете да преузмете у ПРИЛОГУ

0 comments

Обавештење о изборној настави “Физиологија старења” за студенте 3. године ИАС

Руководилац предмета: Проф. др Игор Пантић Организатор и извођач: Катедра за медицинску физиологију Време и место одржавања наставе: Петак, 15.03.2024. од 16:00h. Хистофизиолошки амфитеатар Петак, 22.03.2024. од 16:00h. Амфитеатар Силос Петак, 29.03.2024. од 16:00h. Хистофизиолошки амфитеатар  

0 comments

Важно обавештење-Катедра за психијатрију-Практична настава-Ревидиран списак студената-Летњи семестар шк. 2023/24

Важно обавештење Катедре за психијатрију -Практична настава -Ревидиран списак студената-Летњи семестар шк. 2023/24: Katedra za psihijatriju Praktična nastav Spisak studenata 2023 24 Program vezbi 2023-24 140224 Katedra za psihijatriju Praktična nastava Spiskovi studenata šk 23 24

0 comments

Катедра за психијатрију-Настава-Материјал VIII шк 2023/24

Mатеријал за почетак наставе за предмет Психијатрија за VIII семестар шк 2023/24. – Практична настава (распоред по групама) – Програм вежби – Семинарска настава – Тема вежби – Теоријска настава – ННБ Институт за ментално здравље – Теројска настава – ННБ Клиника за психијатрија Praktična nastava_Raspored po grupama TEORIJSKA NASTAVA KLINIKA 2023 24 TEORIJSKA NASTAVA INSTITUT 2023 24 Program vezbi 2023-24 140224 Seminarska nastava šk. 2023_24 (1) TEME VEŽBI 2023 24

0 comments

Настава дечја хирургија-ИМД

Настава дечја хирургија-ИМД: 1 IMD POČETAK NASTAVE IZ DH 2024 2. IMD Predavanja i seminari po nedeljama DH 2024-MARINA Spisak studenata IMD DEČJA HIRURGIJA 2024  

0 comments

Распоред за предмет ОКП II- Лекар у заједници

Распоред за предмет ОКП II- Лекар у заједници за студенте II године са списком студената по групама: СПИСАК СТУДЕНАТА 2. ГОДИНА – ОБЈЕДИЊЕН 23-24 RASPORED NASTAVE Lekar u zajednici za sajt

0 comments

КЛИНИЧКИ СТАЖ ХИРУРГИЈА – ИКВБ ДЕДИЊЕ

Обавештавају се студенти VI године група 1 који су по распореду у Инстититу за кардиоваскуларне болести Дедиње да су у обавези да дођу 19 фебуара у 10,00h испред средњег улаза Дедиња 1 ( стара зграда) Униформа и кломпе су обавезни.

0 comments

ХИРУРГИЈА -ПРЕДАВАЊА ЗА СТУДЕНТЕ, ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ, ДРУГА ХИРУРШКА КЛИНИКА

ХИРУРГИЈА  – ПРЕДАВАЊА ЗА СТУДЕНТЕ, ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ ДРУГА ХИРУРШКА КЛИНИКА ПРЕДАВАЊА ПОЧИЊУ ПОНЕДЕЉКОМ У 08:00 часова ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЈЕ СВАКОГА ДАНА У 11часова РАСПОРЕД НАСТАВЕ ИЗ ХИРУРГИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ X СЕМЕСТРА 2023/24. ОБЛАСТИ: ОПШТА ХИРУРГИЈА (ОХ), АНЕСТЕЗИЈА (АН), ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА (ДХ), КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА (КВХ) РАСПОРЕД НАСТАВЕ ИЗ ХИРУРГИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ X СЕМЕСТРА 2023/24. ОБЛАСТИ: ОПШТА ХИРУРГИЈА (ОХ), АНЕСТЕЗИЈА (АН), ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА (ДХ), КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА (КВХ) РАСПОРЕД НАСТАВЕ ИЗ ХИРУРГИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ X СЕМЕСТРА 2023/24. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ГРАНЕ: неурохирургија, урологија, грудна хирургија, онколошка хирургија, пластична хирургија, ендокрина хирургија, ортопедска трауматологија и…

0 comments

Други семестар-распоред наставе из хирургије са анестезиологијом/Наставна база-неурохирургија

Други семестар-распоред наставе из хирургије са анестезиологијом/Наставна база-неурохирургија: PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK nastava    

0 comments

н.б. Прва Хируршкa клиника -Распоред предавања и вежби за студенте за X семестар школске 2023/2024

н.б. Прва Хируршкa клиника Распоред предавања за студенте за X семестар школске 2023/ 2024: Raspored predavanja iz Hirurgije sa anesteziologijom Spisak studenata za predavanje po grupama Распоред вежби за студенте за X семестар школске 2023/2024: Распоред вежби за студенте за X семестар школске 2023/2024

0 comments

VI ГОДИНА-СТУДИЈА КЛИНИЧКИ СТАЖ 2023/2024

н.б. Прва Хируршкa клиника Клинички стаж – VI година студија  

0 comments

Распоред наставе из Дечије хирургије 2023/24

РАСПОРЕД X СЕМЕСТРА ДХ 2024. године ПОЧЕТАК НАСТАВЕ из ДХ 2024. године Предавања и семинари по недељама ДХ 2024. године УДК Предавања и семинари ДХ детаљан садржај 2024. године Списак студената по групама 2024. године КРАЈ НАСТАВЕ ДХ 2024. године

0 comments

Епидемиологија – Распоред за VI семестар

Епидемиологија – Распоред за VI семестар

0 comments

Обавештење о фебруарском испитно року из Патологије

Потврда  испита из Патологије за фебруарски   испитни  рок  2024.г. ће се обавити електронским путем  на мејл секретара Института за патологију: patologija.sekretar@med.bg.ac.rs 12.01.2024.г. од 09-13 h. Приликом слања мејла ОБАВЕЗНО навести следеће: – име и презиме студента, – број индекса, – име и презиме професора код кога полажу испит – свој редни број са засписника о полагању испита,  -да ли имају положен практични испит. На практични, односно усмени испит обавезно понети белу пријаву на којој треба написати име ПРОФЕСОРА  код кога полажете испит. Студенти чији је картон код њих нека то…

0 comments

Обавештење о распореду и програму теоријске и практичне наставе за предмет- РАДИОЛОГОЈА , шк.2023/2024.,VIII семестар.

РАДИОЛОГИЈА- распоред теоријске и практичне наставе lokacija održavanja praktične nastave PROGRAM RADIOLOGIJA- VIII semestar 2024. RADIOLOGIJAPRAKTIČNA NASTAVA RASPORED

0 comments

Распоред за II семестар- Анатомија

РАСПОРЕД АНАТОМИЈА 2023-2024.

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ VI ГОДИНЕ СТУДИЈА – КЛИНИЧКИ СТАЖ XII СЕМЕСТАР

Обавештавамо вас да ће се подела евиденционих картона за Клинички стаж које сте у обавези да носите са собом приликом похађања наставе из Клиничког стажа обавити у Студентској служби 19.2. и 20.2.2024. год.   од 9,00 до 14,00 часова по следећем распореду: Понедељак 19.2.2024.год. студенти од ред. бр. 1 до ред. бр. 250 Уторак 20.2.2024. год. студенти од ред.бр.251 до ред. бр. 459 Списак студената 6. година студија шк. 2023-24.   СТУДЕНТСКА СЛУЖБА  

0 comments

ОПШТИ РАСПОРЕДИ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ПО ГОДИНАМА СТУДИЈА ЗА ШК. 2023/⁠2024

 

0 comments

Катедра Хирургије-Клинички стаж

– Kлинички стаж (КЛИНИКА ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ УКЦС)

0 comments

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ПЕДИЈАТРИЈЕ – ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ

РАСПОРЕД ТЕОРЕТСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПЕДИЈАТРИЈЕ – V година, X семестар (2023/2024.г.)

0 comments

Катедра педијатрије – Дечја клиника

Обавештење за студенте пете године који предијатрију вежбају на Дечјој клиници можете преузети у прилогу: I група среда -нова трећа расподела II група четвртак -нова – трећа подела III група петак – нова – трећа подела IV група понедељак – трећа подела V група уторак нова трећа подела

0 comments

Клинички стаж из Хирургије – Н.Б. Институт за мајку и дете

Обавештење за клинички стаж можете преузети ОВДЕ

0 comments

Катедра за медицинску физиологију-Распореди наставе ИАС и ОАС у IV семестру из предмета Медицинска физиологија

Распореди наставе ИАС и ОАС у IV семестру из предмета Медицинска физиологија: Raspored predavanja IV semestar 23-24 Prаktična nastava IV semestar 23-24 OAS predavanja 2024 Prakticna nastava sestrinstvo 2024  

0 comments

Катедра педијатије-Дечја клиника-РАСПОРЕД ТЕОРЕТСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПЕДИЈАТРИЈЕ

Oбавештење за студенте V године, у прилогу је распоред предавања из педијатрије за X семестар, за студенте који педијатрију вежбају на Дечјој клиници. РАСПОРЕД ТЕОРЕТСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПЕДИЈАТРИЈЕ – V година, X семестар (2023/2024.г.)

0 comments

Катедра педијатрије-Дечја клиника

Поштовани, обавештење за студенте VI године.У прилогу је распоред одржавања вежби у оквиру Клиничког стажа по групама за студенте који су распоређени на Дечјој клиници. Клинички стаж Дечја клиника I група 2024 Клинички стаж Дечја клиника II група 2024 Клинички стаж Дечја клиника III група 2024 Клинички стаж IV група 2024 Клинички стаж Дечја клиника V група 2024 Катедра педијатрије Дечја клиника

0 comments

Хирургија са анестезиологијом – Клинички стаж 2023/24.

Хирургија са анестезиологијом – Клинички стаж 2023/24.  

0 comments

КЛИНИЧКИ СТАЖ – ПЕДИЈАТРИЈА – ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ

Поштовани студенти, Од 19.2.2024. године почиње Клинички стаж из педијатрије који траје три радне недеље. У прилогу се налази распоред студената по групама. Клинички стаж почиње од 8 часова, неопходна је комплет униформа. У обавези сте да се првог дана стажа јавите ментору који Вам је додељен. Клинички стаж-ИМД 1. група 22.4.-10.5. Клинички стаж-ИМД 2. група 13.5.-31.5. Клинички стаж-ИМД 3. група 19.2-8.3 Клинички стаж-ИМД 4. група 11.3.-29.3. Клинички стаж-ИМД 5. група 1.4.-19.4. Наставна база Катедре педијатрије Институт за мајку и дете

0 comments

Клинички стаж 2023-⁠2024-⁠ОПШТА МЕДИЦИНА

Клинички стаж 2023-⁠2024 -⁠ОПШТА МЕДИЦИНА: ОПШТА МЕДИЦИНА -КЛИНИЧКИ СТАЖ У ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА СТУДЕНАТА ОПШТА МЕДИЦИНА – КЛИНИЧКИ СТАЖ У ДОМУ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА ОПШТА МЕДИЦИНА – КЛИНИЧКИ СТАЖ У ДОМУ ЗДРАВЉА СТАРИ ГРАД Raspored studenata na Kliničkom stažu XII semestar 2023-24.- Hitna pomoć u Prijemno trijažnoj službi urgentne medicine Urgentnog centra UKCS  

0 comments

Клинички стаж 2023-⁠2024 -⁠ ГАК ВИШЕГРАДСКА

Распоред студената- ГАК Вишеградска  

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Упутства

Обрасци

Правилници

Наставни план

Јован Јовановић

Студент: Јован Јовановић Број индекса: 348/⁠17 Тема: Морфолошке и функционалне карактеристике тироидне жлезде Ментор: проф. др Александар Мирчић Датум: 23.02.2024. Време: 11 часова Место: Институт за хистологију и ембриологију, семинарска сала

0 comments

Уна Ђукић – Корекција термина

Име и презиме : УНА ЂУКИЋ Број индекса: 87/17 Тема: Оперативно лечење опекотина у дечијем узрасту Ментор: Асист.др Ђорђе Крављанац Датум: 23.2. 2024.г. Време : 8:30ч Место одбране : Амфитеатар, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије,, Др Вукан Чупић”, Радоја Дакића 6-8 Нови Београд.

0 comments

Јелена Кнежевић

КАТЕДРА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА Н/Б ГАК”НАРОДНИ ФРОНТ” ЗАКАЗАНА ЈЕ ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА ЗА 28.2.2024.године у 12 часова. Име студента: Јелена (Кајица) Кнежевић Број индекса: 356/16 Тема: Ендометриоза Ментор: проф. др Светлана Јанковић Ражнатовић

0 comments

Блажена Бабка

Блажена Бабка 533/⁠16. Тема дипломског рада је: Клинички значајне интеракције антибиотика са другим лековима. Заказана је одбрана за 19.02.2024., у 12.00 часова у канцеларији број 2, Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Медицински факултет Универзитета у Београду. Комисија: проф др Милица Бајчетић (председник комисије), проф др Јанко Самарџић (члан), доц др Бојана Божић Цвијан (ментор).

0 comments

Уна Ђукић

Име и презиме : УНА ЂУКИЋ Број индекса: 87/17 Тема: Оперативно лечење опекотина у дечијем узрасту Ментор: Асист.др Ђорђе Крављанац Датум: 20.2. 2024.г. Време : 8:30ч Место одбране : Слушаоница 4, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије,, Др Вукан Чупић”, Радоја Дакића 6-8 Нови Београд.

0 comments

Доротеа Копривица

Студент Доротеа Копривица (20/18) ће бранити дипломски рад на тему “Covid 19 и око” дана 29.01.2024. године у 12h, амфитеатар Очне клинике УКЦС Пастерова 2. Ментор: Проф.др Весна Јакшић.

0 comments

Андријана Александар Миленковић

КАТЕДРА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА Н/Б ГАК”НАРОДНИ ФРОНТ” ЗАКАЗАНА ЈЕ ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА ЗА 23.1.2024.године у 12 часова у Кабинету за наставу клинике. Име студента: Андријана Александар Миленковић Број инд.328/17 Тема: Оваријални хиперстимулациони синдром

0 comments

Јована Василијевић

Јована Василијевић Број индекса: 356/⁠15 Тема: Бенигна хиперплазија простате -⁠ терапија Ментор: Клинички асистент др Славиша Савић Чланови комисије: Проф.др Дејан Стојаков, КБЦ “Др Драгиша Мишовић-Дедиње” и Доц.др Владимир Живановић, КБЦ “Др Драгиша Мишовић-Дедиње” Датум: 24.01.2024.године Време: 12:00 Место полагања: КБЦ “Др Драгиша Мишовић – Дедиње”, Библиотека у Управној згради Адреса: Хероја Милана Тепића 1, Београд

0 comments

Анета Бађикић

Име и презиме: Анета Бађикић Број индекса: 319/16 Тема: Препознавање, процена и терапија депресије у психогеријатрији Чланови комисије: Доц. др Зорана Павловић – Председник комисије Кл. асистент др Стефан Јеротић – Члан комисије Кл. асистент др Андреј Иланковић- Члан комисије и Ментор Датум, време и место одбране: 22.01.2024, 10,00х, Клиника за психијатрију УКЦС.

0 comments

Милица (Драгиша) Вуксановић

ЗАКАЗАНА ЈЕ ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА ЗА 10.1.2024.године у 12 часова ( Кабинет за наставу Клинике) Име студента:Милица (Драгиша) Вуксановић, бр.индекса 482/15. Тема: Ектопична трудноћа-значај инфекције у настанку ектопичне трудноће и превенција настанка ектопичне трудноће. Ментор: Клин.асс др Александар Ристић КАТЕДРА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА Н/Б ГАК “НАРОДНИ ФРОНТ”  

0 comments

Шеф студентске службе
Јелена Спасић 011/36-36-302


Референт за прву годину
Љиљана Чепић 011/36-36-332
ljiljana.cepic@med.bg.ac.rs

Референт за другу годину
Слађана Марковић 011/36-36-333
sladjana.markovic@med.bg.ac.rs

Референт за трећу годину
Сања Јовановић 011/36-36-328
sanja.jovanovic@med.bg.ac.rs

Референт за четврту годину
Зорица Главашки 011/36-36-312
zorica.glavaski@med.bg.ac.rs

Референт за пету годину
Милица Митровић 011/36-36-312
milica.mitrovic@med.bg.ac.rs

Референт за шесту годину и апсолвенте
Драгана Атанацковић 011/36-36-313
dragana.atanackovic@med.bg.ac.rs

Референт за дипломиране студенте
Виолета Вулетић 011/36-36-319
violeta.vuletic@med.bg.ac.rs

Референт за студентски стандард
Ирена Матић 011/36-36-384, 36-36-385
irena.matic@med.bg.ac.rs

Стручни сарадник за рад са студентима страним држављанима и
нострификације диплома стечених у иностранству
Мара Поповић 011/36-36-310
mara.popovic@med.bg.ac.rs


Адресар запослених (Адресар је без логовања доступан у потпуности из читаоница Медицинског факултета)

АКТУЕЛНО


СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


Катедра за медицинску физиологију-Обавештење о одржавању II колоквијума

ОБАВЕШТЕЊЕ О OДРЖАВАЊУ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ Списак студената по локацијма

0 comments

Обавештење о организацији изборног предмета „Биохемијски аспекти вежбања“ у летњем семестру 2023/2024.

Изборни предмет „Биохемијски аспекти вежбања“ ће бити доступан на онлајн платформи Ретикулум од понедељка, 04.03.2024. Све додатне информације о начину реализације наставе и вашим обавезама током наставе ће вам бити доступне на страници курса. Катедра медицинске биохемије

0 comments

Обавештење из изборне наставе “Кома и мождана смрт”

Изборна настава “Кома и мождана смрт” ће се одржати у периоду од 18-21.3.2024. од 14х у соби за састанке Одељења ургентне неурологије у новој згради УКЦС (стаклени улаз преко пута Прве хируршке клинике, ниво 0). Пре почетка наставе, а најдаље до 11.3.2024. треба потврдити своје учешће на маил pstanarcevic@gmail.com преко кога ће бити достављени детаљан програм и предвиђена литература за изборну наставу.

0 comments

МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА – ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК – ИЗБОРНИ ТЕРМИНИ НАСТАВЕ

СВА ПРЕДАВАЊА СЕ ОДРЖАВАЈУ У АМФИТЕАТРУ ИНСТИТУТА ЗА ХИСТОФИЗИОЛОГИЈУ   ПОНЕДЕЉАК,  4.3.2024. 17 – 18.30 УТОРАК,     5.3.      17 – 18.30 СРЕДА       6.3.      18.30 – 20 ЧЕТВРТАК    7.3.      17 – 18.30 ПОНЕДЕЉАК,  11.3.     17 – 18.30 УТОРАК,     12.3.     17 – 18.30 СРЕДА,      13.3.     18.30 – 20 ЧЕТВРТАК,   14.3.     17 – 18.30 ПОНЕДЕЉАК,  18.3.     18.30 – 20 (ПОТПИСИ) УТОРАК,     19.3.     17 – 18.30  (ТЕСТ)

0 comments

Патолошка физиологија – Други генерацијски колоквијум

Други генерацијски колоквијум из патолошке физиологије одржаће се у СРЕДУ, 06.03.2024. године са почетком у 17.00 часова. Обавештење о другом генерацијском колоквијуму из Патолошке физиологије можете наћи ОВДЕ. Такође, списак студената са местом полагања можете наћи ОВДЕ.

0 comments

II колоквијум распоред полагања- Анатомија

ПРАКТИЧНИ КОЛОКВИЈУМ 2

0 comments

Интерна медицина у оквиру Клиничког стажа

Настава на Интерној медицини у оквиру Клиничког стажа почиње 19. фебруара 2024. године. Настава се одржава сваког радног дана од 08:00 до 12:30 часова. Одслушана настава се оверава потписом ментора у књижици као и  потписом наставника одређеног од стране катедре у студентском индексу (део за оверу семестра и део за положене испите), и пријави као и печатом катедре. Наставници одређени за потписивање индекса и пријава у термину 8.3.24. су проф. др Сандра Ђурђевић и проф. др Дејан Орлић. Студентске индексе и пријаве се са потписаном књижицом се предају координатору за…

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ VI ГОДИНЕ – КЛИНИЧКИ СТАЖ ШК.2023/24.

Поштовани студенти, Након завршетка предмета у оквиру Клиничког стажа одговорни наставник попуњава белу пријаву у којој констатује са „положио“ да је студент испунио све предвиђене радне обавезе из области предмета. Одговорни наставник оверава индекс на страни за оверу XII семестра и на страни „подаци о предиспитним обавезама и полагању испита“. Након завршетка комплетног Клиничког стажа (свих грана) приликом овере  XII семестра доносите у студентску службу пет белих пријава попуњених и печатираних (Општа медицина и Хитна помоћ на једној пријави). Датум овере XII семестра биће благовремено истакнут. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

0 comments

Испит из Клиничке онкологије са радиотерапијом и Клиничке онкологије

ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештавају се студенти да ће се испит из Клиничке онкологије са радиотерапијом и Клиничке онкологије одржати у уторак, 12.марта 2024.године у Институту за патологију са почетком у 10,30 часова. Студенти су дужни да са собом понесу индекс и маску за лице. ШЕФ КАТЕДРЕ ЗА КЛИНИЧКУ ОНКОЛОГИЈУ СА РАДИОТЕРАПИЈОМ Проф.др.Марина Никитовић

0 comments

Катедра офталмологије- Распоред испита у мартовском испитном року

Распоред испита из офталмологије у мартовском испитном року од 11.03. – 15.03.2024. године

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ