Интегрисане академске студије

ИАСО програмуРаспоредиДокументаТеме за дипломскиОдбране дипломскихКонтакти

Интегрисане академске студије медицине за стицање академског назива доктор медицине, које се изводе на Медицинском факултету у Београду, трају 6 година односно 12 семестара или 5500 часова активне наставе. Настава је јединствен процес која се одвија кроз предавања, вежбе, семинаре, клиничку праксу и клиничког стажа. Клинички стаж је у функцији израде завршног дипломског испита.

Настава се изводи по плану и програму који је акредитован од стране Универзитета у Београду и Наставно научног већа Медицинског факултета у Београду. Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе. Укупно ангажовање студената у оквиру студијског програма интегрисаних академских студија медицине изражава се ЕСПБ бодовима. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 25 часова. Укупнaн број бодова у једној академској години износи 60 ЕСПБ, односно 360 ЕСПБ за комплетне студије медицине.

У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју бодова који припадају предмету. Студент остварује бодове предвиђене за предмет након завршног испита.

Наставни план студијског програма омогућава да студент током прве године студија усвоји основна знања из базичних медицинских и академско образовних наука ( Хумана генетика, Анатомија, Хистологија и ембриологија, Медицина и друштво, Енглески у медицини 1) као и стручно – апликативних предмета (Основи клиничке праксе 1 и Прва помоћ). Током друге године студија, поред опште-образовних предмета (Енглески језик у медицини 2) студенти стичу знање из базичних медицинских наука ( Медицинске физиологије, Медицинске биохемије и хемије, Микробиологије и имунологије и Епидемиологије ) и знање и вештине неопходне за савладавање наставног програма клиничких предмета (Основи клиничке праксе 2). Наставним планом треће године студија обухваћени су предмети из категорије базичних медицинских наука (Патологија, Патолошка физиологија и Фармакологија и токсикологија) и клиничких знања и вештина (Клиничка пропедевтика, Радиологија и нуклеарна медицина). Током IV, V и VI године студија студенти стичу образовање из области клиничких наука (Интерна медицина, Инфективне болести, Клиничка микробиологија, Неурологија, Психијатрија, Дерматовенерологија, Педијатрија, Гинекологија са акушерством, Хирургија, Офталмологија, Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом), као и базичних наука ( Хигијена и медицина рада, Судска медицина и Клиничка фармакологија).

Изборна настава омогућава студентима да стекну додатна знања и вештине из области медицине за који показују посебни интерес. Овај вид наставе остварује се кроз изборне предмете који се реализују на свим годинама студија. Студент на почетку академске године бира два изборна предмета из листе понуђених предмета.

У XII семестру студијског програма предвиђен је клинички стаж у трајању од 435 часова практичне наставе у оквиру које студент пише и брани завршни дипломски рад.

Сви облици активне наставе базирају на раду у малим групама што подразумева максималан број од 80 студената на предавањима и 6 до 12 студената у групи за практичну наставу. Инсистира се на интерактивној настави као савременој методи извођења наставе, која омогућава студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.

Лабораторијске и клиничке вештине студенти изводе самостално или путем демонстрација вештина од стране наставника или сарадника. За сваку клиничку вештину дефинисан је ниво компентенције студената:

  • студент има само теоријско знање о вештини
  • студент посматра процедуру, али је не изводи самостално
  • студент изводи процедуру самостално, али не рутински
  • студент изводи процедуру рутински.

Савладавањем наставног плана и програма интегрисаних академских студија медицине на Медицинском факултету Универзитета у Београду студенти добијају знања и савладавају вештине неопходне за самостално бављење струком.

Катедра педијатрије-Обавештење за студенте V године који педијатрију слушају на Дечјој клиници

Oбавештење за студенте V године који педијатрију слушају на Дечјој клиници. У прилогу је распоред предавања за IX семестар. РАСПОРЕД ТЕОРЕТСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПЕДИЈАТРИЈЕ – V година, IX семестар(2022/2023.г.)  

0 comments

Термини полагања испита у мартовском испитном року на Анатомији

scan0064

0 comments

Кардиоваскуларна хирургија – X семестар – Друга хируршка клиника

OБAВEШTEНJE ЗA СTУДEНTE ПETE ГOДИНE ХИРУРГИJA СA AНEСTEЗИOЛOГИJOM КЛИНИКA ЗA ВAСКУЛAРНУ ХИРУРГИJУ И КЛИНИКA ЗA КAРДИOХИРУРГИJУ УКЦС – ДРУГA ХИРУРШКA КЛИНИКA   Студeнти, кojи пo рaспoрeду имajу прaктичну нaстaву нa нaстaвнoj бaзи Клиникa зa вaскулaрну хирургиjу и Клиникa зa кaрдиoхирургиjу УКЦС – Другa хируршкa клиникa , прeмa вaжeћим прeпoрукaмa у oбaвeзи су дa: сaчeкajу сeкрeтaрицу Слaђaну Вукoвић испрeд Клиникe и пoкaжу joj индeкс и пoтврду o вaкцинaциjи или  прeлeжaнoj бoлeсти  или  jeдaн oд тeстoвa (ПЦР, aнтигeнски или сeрoлoшки дoкaз o пoстojaњу aнтитeлa); прe улaскa нa Клинику, 10:45h – првa групa,…

0 comments

КОРЕКЦИЈА Термина полагања испита у јануарско – фебруарском року – Социјална медицина

Термине полагања испита ис Социјалне медицине, можете преузети испод: Проф. др Весна Бјеговић – Микановић Проф. др Дејана Вуковић Проф. др Бојана Матејић Ван. проф. др Милена Шантрић – Милићевић Ван. проф. др Александра Јовић – Вранеш Ван. проф. др Зорица Терзић – Шупић Ван. проф. др Босиљка Ђикановић Ван. проф. др Јанко Јанковић  

0 comments

Хирургија V година – КОРЕКЦИЈА Распореда вежби на Инстутуту “Бањица”

Распоред вежби на Инстутуту “Бањица”: Распоред по групама – Група А Распоред по групама – Група Б  

0 comments

ОПШТИ РАСПОРЕДИ ПО ГОДИНАМА СТУДИЈА ЗА ШК. 2021/2022

ОПШТИ РАСПОРЕДИ ПО ГОДИНАМА СТУДИЈА ЗА ШК. 2021/2022   ПОШТОВАНИ  СТУДЕНТИ  ОБАВЕШТАВАМО  ВАС ДА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ЗА  ШКОЛСКУ  2021/2022  ГОДИНУ  ПОЧИЊЕ  17.2.2022. ОПШТИ  РАСПОРЕДИ  ПО ГОДИНАМА СТУДИЈА ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР  ШК. 2021/2022 РАСПОРЕД II СЕМЕСТРА РАСПОРЕД IV СЕМЕСТРА РАСПОРЕД VI СЕМЕСТРА РАСПОРЕД VIII СЕМЕСТРА РАСПОРЕД X СЕМЕСТРА РАСПОРЕД XII СЕМЕСТРА НАПОМЕНА: С обзиром на епидемиолошку ситуацију и чињеницу да ће предавања бити онлине, Вежбе уживо – у складу са организацијом Катедри, моле се студенти да прате распореде Катедри за уже научне области  који ће бити на интернет страници Факултета. Предавања…

0 comments

Интерна медицина – Практична настава

Поштовани студенти Корекције у распореду за практичну наставу су условљене обавезама наставника и сарадника Катедре Интерне медицине у ковид болницима и свеукупном епидемиолшком ситуацијом. Распореди су подложни променама и у наредном периоду, до побољшања епидемиолошке ситуације. Катедра Интерне медицине. За више информације можете нам се обратити на: marko.petrovic@med.bg.ac.rs

0 comments

Анатомија

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ТОКОМ ДРУГОГ СЕМЕСТРА 2020/21 ОБАВЕШТЕЊЕ- СПИСАК СЛИКА ИЗ ПРИРУЧНИКА ЗА ВЕЖБЕ ИЗ АНАТОМИЈЕ ЗА ПРАКТИЧНИ ИСПИТ ОБАВЕШТЕЊЕ-БОДОВАЊЕ      

0 comments

Катедра хирургије са анестезиологијом-Обавештења за почетак практичне наставе од 10.маја 2021.године

Сви распореди збирно  и обавештења везана за почетак практичне наставе од  10.маја 2021.године: (Обавештења су објављена од 29.априла до 7.маја 2021.године) Катедра хирургије са анестезиологијом – Распоред тестирања студената  преузмите  ОВДЕ Распоред тестирања студената – Хирургија са анестезиологијом Распоред наставе – Катедра хирургије-Урологија УДК Тиршова- Хирургија са анестезиологијом Хирургија – Распореди, Наставна база „Бањица“ Катедра хирургије-распоред студената (Дигестивна хирургија/ Бежанијска коса/КБЦ Звездара) Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – Неурохирургија Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – Ургентни центар/КБЦ Земун Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – ИКВБ Дедиње Распоред…

0 comments

Катедра за психијатрију-ПРОГРАМ-Почетак практичне наставе

Програм вежби за ННБ Клиника за психијатрију УКЦ Србије и Институт за ментално здравље и списак студената по групама:   Програм вежби 2020-21. (НАСТАВНО-НАУЧНА БАЗА: ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ, МИЛАНА КАШАНИНА БР. 3, БЕОГРАД) IV група_ПОНЕДЕЉАК_Вежбе II група_ЧЕТВРТАК_Вежбе I група_СРЕДА_Вежбе Програм вежби 2020-21 (Наставна база: Клиника за психијатирју УКЦ, Пастерова 2, Београд) III група_ПЕТАК_Вежбе V група_УТОРАК_Вежбе      

0 comments

Распоред наставе – Катедра хирургије-Урологија

Урологија – Распоред наставе      

0 comments

УДК Тиршова- Хирургија са анестезиологијом

ПОЧЕТАК ВЕЖБИ 10. МАЈ 2021. NOVI Spisak studenata po grupama UDK Tirsova 202021    

0 comments

Хирургија – Распореди, Наставна база “Бањица”

Ортопедија Бањица – Распоред наставе Распоред по групама – Група А+ Распоред по групама – Група Б+ Распоред по групама – Група Ц+      

0 comments

Катедра хирургије-распоред студената (Дигестивна хирургија/ Бежанијска коса/КБЦ Звездара)

Дигестивна хирургија петак 2021год Дигестивна хирургија четвртак 2021год Дигестивна хирургија среда 2021год Дигестивна хирургија уторак 2021год Дигестивне хирургија понедељак 2021год  

0 comments

Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – Неурохирургија

Neurohirurgija        

0 comments

Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – Ургентни центар/КБЦ Земун

Raspored vezbi NB UC hirurguja      

0 comments

Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – ИКВБ Дедиње

Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – ИКВБ Дедиње    

0 comments

Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – Институт за мајку и дете

СТУДЕНТИ ХИРУРГИЈА- 5. група МАЈ 2021 СТУДЕНТИ ХИРУРГИЈА- 4. група МАЈ 2021 СТУДЕНТИ ХИРУРГИЈА – 3. група МАЈ 2021 СТУДЕНТИ ХИРУРГИЈА 2. група МАЈ 2021 СТУДЕНТИ ХИРУРГИЈА- 1. група МАЈ 2021      

0 comments

РАСПОРЕД НАСТАВЕ – ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОИЈОМ – ПРВА ХИРУРШКА КЛИНИКА

Obaveštenje studentima za početak godine NOVI Raspored po asistentima X semestra 2020 i 21 GRUPA B SA OKTOBROM NOVI Dnevni raspored nastave na nb Prva hirurska    

0 comments

Хирургија са анестезиологијом – Грудна хирургија

Медицински факултет Универзитет у Београду  Школска 2020 / 2021 година  ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ Списак студената за практичну наставу Наставна база Клиника за грудну хирургију Универзитетског клиничког центра Србије 10.- 21.05.2021. године – Подгрупа Б   Практичне вежбе трају 30 мин, и обавезно је присуство свих студената по распореду. Пауза између вежби је 15 минута. Студенти морају на себи имати белу униформу, кломпе и бели мантил и хируршку маску. Студенти морају доћи 15 минута пре почетка вежби како би се припремили за наставу. Студенти који по распореду имају практичну наставу у…

0 comments

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА- НАСТАВНА БАЗА ИМД- ВАЖНО!!!!

Poštovani studenti, Kao što znate praktična nastava počinje 10.5.2021. godine u 8 i 30 časova. Svi studenti koji NISU vakcinisani, koji NISU vakcinisani drugom dozom i kojima NIJE prošlo dve nedelje od vakcinacije drugom dozom moraju biti testirani brzim antigenskim testom pre ulaska u nastavnu bazu!!! Takođe, svaki student mora da donese popunjen epidemiološki upitnik (U PRILOGU) koji je propisao Medicinski fakultet!! Testiranje će se vršiti u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta na glavnom ulazu (ul. Radoja Dakića br. 8) u montažnom belom objektu sa leve strane u…

0 comments

Катедра педијатрије- Дечја клиника

Поштовани студенти, достављамо Вам распоред вежби из ПЕДИЈАТРИЈЕ у наставној бази Универзитетска дечја клиника. Молимо Вас да у понедељак дођете на вежбе до 8 сати  I група, како се не би стварала гужва, улаз из Пастерове, степеницама (гардероба),  понесите комлетну опрему. Тестирање студената брзим антигенским тестом, обавиће се у просторији изнад гардеробе. Друга група студената долази у 9 часова. Tестира се по истом поступку. Обавезно понесите епидемиолошки упитник. I група има вежбе у 8h и 30мин, друга група од 9h и 30мин. У складу са препоруком колегијума декана, студенти који…

0 comments

Онколошка хирургија-вежбе

ПОШТОВАНИ СТУДЕНТИ, ВЕЖБЕ ИЗ ОНКОЛОШКЕ ХИРУРГИЈЕ ПОЧИЊУ 10.5.2021.ГОДИНЕ У 8,ОО ЧАСОВА. ВЕЖБЕ ИЗ ОНКОЛОШКЕ ХИРУРГИЈЕ ОДРЖАВАЋЕ СЕ САМО У ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ БЕОГРАД У НОВОМ ДЕЛУ ИНСТИТУТА /АМФИТЕАТРУ/  И ТО ПО ГРУПАМА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ПРИЛОГУ. ВЕЖБЕ СЕ НЕЋЕ ОДРЖАВАТИ У КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА, ВЕЋ САМО НА ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ.   ПРИЛОГ: Спискови студената            

0 comments

Предмет Инфективне болести

Пoштoвaни студeнти чeтвртe гoдинe, Oд 10.5.2021. гoдинe пa тoкoм нaрeднe 4 нeдeљe ћe сe oдржaти  дoдaтнa нaстaвa из прeдмeтa Инфeктивних бoлeсти у виду сeминaрa  кoje ћeтe ви спрeмaти и прeзeнтoвaти у oнлајн oкружeњу oстaлим члaнoвимa групe. Teрмин  сeминaрa je oд 9,00 дo 9,45 у дaну кaдa je прeдвиђeнo дa имaтe вeжбe из Инфeктивних бoлeсти. Сeминaрски ћe сe oдвиjaти нa плaтфoрми Microsoft teams нa кojу сви имaтe приступ. Присуствнo сeминaримa je OБAВEЗНO, a eвидeнциja o прeзeнтeримa ћe сe пoсeбнo вoдити. Пoдeљeни стe у пeт групa, пo дaнимa, и тo нa oснoву…

0 comments

Хирургија са анестезиологијом (наставна база Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”) – Распоред практичне наставе

Поштовани студенти, У прилогу се налази распоред вежби из предмета Хирургија са анестезиологијом за студенте који су распоређени у наставној бази Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”. Распоред је тако направљен да групе долазе на 10 минута размака. Студенти су дужни да дођу пет минута раније испред трећег улаза где ће их сачекати секретар базе. ТАКОЂЕ, ОБАВЕШТАВАМО СТУДЕНТЕ ДА ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА СЕ АНТИГЕНСКИ ТЕСТ УРАДИ У ИКВБ “ДЕДИЊЕ” У ПОНЕДЕЉАК 10.МАЈА. ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ ЗДРАВСТВЕНУ КЊИЖИЦУ И ДОЋИ ПОЛА САТА ПРЕ ПОЧЕТКА ВЕЖБИ.   Срдачан поздрав Наставна база ИКВБ “Дедиње”  …

0 comments

Катедра гинекологије и акушерства Н/Б ГАК “НАРОДНИ ФРОНТ”

КАТЕДРА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА Н/Б ГАК “НАРОДНИ ФРОНТ”   СПИСАК СУДЕНАТА ПО ГРУПАМА ЗА ВЕЖБЕ КОЈЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ У НАСТАВНОЈ БАЗИ ГАК “НАРОДНИ ФРОНТ” Моле се студенти који вежбају у понедељак а нису вакцинисни ( потврда) и немају антигенски тест да дођу нешто раније у односу на време када почињу вежбе. Са собом понети индекс, картон за вежбе из гинекологије и личну карту.   ПОНЕДЕЉАК II ГРУПА – 10.5.2021. УТОРАК III ГРУПА 11.5.2021. СРЕДА IV ГРУПА – 12.5.2021. ЧЕТВРТАК V ГРУПА – 13.5.2021. ПЕТАК 5 I ГРУПА – 14.5.2021.  …

0 comments

Катедра за патологију

Преузмите  распоред вежби ОВДЕ       

0 comments

Хирургија са анестезиологијом – распоред вежби група А

Распоред можете погледати или преузети овде (распоред онлајн вежби за групу А)

0 comments

Распоред наставе – Радиологија

Распоред наставе у VIII семестру – Радиологија- за студенте ИАС медицине    

0 comments

Катедра хирургије-КЛИНИЧКИ СТАЖ 2021.

У понедељак 22.02.2021. године почиње летњи семестар. Настава ће се и даље одвијати online. Због епидемиолошке ситуације, овера зимског семестра ће бити када и овера летњег семестра. Од понедељка 22.02.2021.године креће Клинички стаж (Хирургија са анестезиологијом – и ове године ће студенти у оквиру предмета Хитна помоћ обављати клинички стаж на Катедри хирургије). Молимо да поштујете све епидемиолошке мере. Одговорни наставник за Клинички стаж предмета Хирургија са анестезиологијом је доц. др Срђан Николић ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА, X СЕМЕСТАР 2020/2021. УДК И ИМД, ГРУПЕ (I-V), СВЕ ПОДГРУПЕ  – РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И СЕМИНАРА…

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Упутства

Обрасци

Правилници

Наставни план

Милица Јеловац – Ревидирано обавештење у вези са одбраном дипломског рада у организацији Катедре за психијатрију

Ново обевештење у вези са одбраном дипломског рада у организацији Катедре за психијатрију: Име и презиме студента: Милица Јеловац 294/16 Чланови Комисије: Проф.др Нађа Мариц Бојовић (ментор) Ассист. др Марија Митковић Вончина Ассист. др Сања Андриц Петровиц Датум, време и место одбране: 30.09.22. у 12:30ч асова Институт за ментално здравље, Милана Кашанина бр. 3, Београд    

0 comments

Јавна одбрана дипломског рада

Студент: Јована Антонијевић Тема: Прогностички значај очуване вредности коронарног протока код пацијената са ангиографски инремедијарном стенозомм главног стабла или проксималног сегмента предње десцедентне артерије. Ментор: Клин. асс. Милорад Тешић Датум одбране 28.9.2022. Ургентни центар, 1 спрат, сала  Кардиологија.

0 comments

Амар Мурсалагић

Обавештење о одбрани дипломског рада са Катедре Гинекологија и акушерство- Наставна база Вишеградска Амар Мурсалагић бр.индекса: 30/⁠16 Тема:Оперативни вагинални порођај Датум: 30.9. у 10часова, слушаоница ГАК Вишеградска  

0 comments

Милица Милојевић

Одбрана дипломског рада-Наставна база Клиника за урологију УКЦС Име и презиме: Милица Милојевић Бр. индекса: 596/13 Тема: “Цистична обољења бубрега” Датум, време и место полагања: 30.09.2022. године, у 8,30х, библиотека Клинике за урологију УКЦС.  

0 comments

Etir I. Chalabi

КАТЕДРА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА Н/Б ГАК “НАРОДНИ ФРОНТ” Заказана је за 29.9.2022.године у 12 часова одбрана дипломског рада. Рад брани: Etir I. Chalabi Број индекса: 48/16 Тема:”Лапароскопски приступ у решавању ендометриозе”  

0 comments

Јавна одбрана дипломског рада

Студент Ђорђе Будимировић 544/16 Тема: Значај препознавања и дијагностике такозваних ретких кардиомиопатија Ментор: Проф. Др Небојша Антонијевић Датум одбране 28.9.2022. Ургентни центар

0 comments

Јанковић Немања

29.09.2022 у 10 часова  студент Јанковић Немања полагаће Дипломски испит код ментора Проф др Милоша Јоковића: 10 часова/ Јанковић Немања 120/13 дипломски рад ,, Лумбална дискус хернија.  

0 comments

Пешовић Бојана

29.09.2022 у 9 часова  студент Пешовић Бојана полагаће Дипломски испит код ментора Проф др Милоша Јоковића: 9 часова/ Пешовић Бојана 53/16 дипломски рад ,, Спонтана интрацеребрална крварења,,  

0 comments

Николић Јована

студент Николић Јована бр.индеха 063/2016,брани дипломски рад тема: Лечење крварења код деце са хемофилијом А и Б, дана 30.9.2022.год. у 10h.,сала за састанке – Универзитетска дечја клиника Катедра педијатрије-Дечја клиника  

0 comments

Лила Рајачић – Промена термина одбране дипломског рада

26.09.2022. Обавештавамо Вас да се одбрана дипломског рада студента Лиле Рајачић помера уместо у 14,оо часова за 12,оо часова. Датум и место одбране остају непромењени. МЕНТОР: Доц.др.Срђан Николић 23.09.2022. ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА ТЕМА: КОМБИНОВАНО ЛЕЧЕЊЕ КАРЦИНОМА РЕКТУМА (радиотерапија, хемиотерапија, хирургија). Студент: ЛИЛА РАЈАЧИЋ, БРОЈ ИНДЕКСА 211/16 Место полагања: Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд, Пастерова број 14, амфитеатар Института. Датум 27.9.2022.године у 14,оо часова. МЕНТОР: Доц.др. Срђан Николић  

0 comments

Шеф студентске службе
Јелена Спасић 011/36-36-302


Референт за прву годину
Љиљана Чепић 011/36-36-332
ljiljana.cepic@med.bg.ac.rs

Референт за другу годину
Слађана Марковић 011/36-36-333
sladjana.markovic@med.bg.ac.rs

Референт за трећу годину
Сања Јовановић 011/36-36-328
sanja.jovanovic@med.bg.ac.rs

Референт за четврту годину
Зорица Главашки 011/36-36-312
zorica.glavaski@med.bg.ac.rs

Референт за пету годину
Милица Митровић 011/36-36-312
milica.mitrovic@med.bg.ac.rs

Референт за шесту годину и апсолвенте
Драгана Атанацковић 011/36-36-313
dragana.atanackovic@med.bg.ac.rs

Референт за дипломиране студенте
Виолета Вулетић 011/36-36-319
violeta.vuletic@med.bg.ac.rs

Референт за студентски стандард
Ирена Матић 011/36-36-384, 36-36-385
irena.matic@med.bg.ac.rs

Стручни сарадник за рад са студентима страним држављанима и
нострификације диплома стечених у иностранству
Мара Поповић 011/36-36-310
mara.popovic@med.bg.ac.rs


Адресар запослених (Адресар је без логовања доступан у потпуности из читаоница Медицинског факултета)

АКТУЕЛНО


СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


КАТЕДРА ХИРУРГИЈЕ СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ-Студентске испитне комисије

ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ ИЗ ХИРУРГИЈЕ СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ 10/2022.

0 comments

РАСПОРЕД НАСТАВЕ I СЕМЕСТРА ШК.22/23 – СПИСАК СТУДЕНАТА – УВОДНИ ЧАС

Обавештење за студенте прве године   УВОДНИ  ЧАС  ДЕКАНА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ ОДРЖАЋЕ СЕ У ПОНЕДЕЉАК  3.10.2022. У АМФИТЕАТРУ ИНСТИТУТА ЗА ПАТОЛОГИЈУ У 8 ,00 ЧАСОВА. ПОСЛЕ УВОДНОГ ЧАСА, СТУДЕНТИ НАСТАВЉАЈУ НАСТАВУ ПО РАСПОРЕДУ ЗА ТАЈ ДАН. – РАСПОРЕД НАСТАВЕ I СЕМЕСТРА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКЕ 2022/23  ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ КАТЕДРЕ ЗА УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ  ЋЕ НАКНАДНО ДА ИСТАКНУ ДЕТАЉНЕ РАСПОРЕДЕ. МОЛЕ СЕ СТУДЕНТИ ДА ПРАТЕ ОБАВЕШТЕЊА НА САЈТУ ФАКУЛТЕТА. – СПИСАК СТУДЕНАТА ПО ГРУПАМА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ  

0 comments

Биофизика у Радиологији

Обавештење у вези са распоредом из Биофизике у радиологији за школску 2022-23.   Biofizika u radiologiji raspored 22-23 Sajt

0 comments

Биофизика у Медицинској физиологији

Обавештење у вези са распоредом из Биофизике у Медицинској физиологији за школску 2022-23.   Biofizika u Medicinskoj fiziologiji Raspored 2022-23Sajt

0 comments

Катедра за Mедицинску физиологију-Октобар II испитни рок

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИСПИТА ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ У ОКТОБАР II ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2021/22. ГОДИНЕ ПРЕУЗМИТЕОВДЕ  

0 comments

Обавештење за демонстраторе – Медицинка биохемија 2022/23

Узимајући у обзир да су неки од студената конкурисали и на другим предметима, обавештавају се колеге које се налазе на прелиминарној листи изабраних редовних демонстратора на Медицинској биохемији за школску 2022/23, да је неопходно да се изјасне да ли прихватају демонстратуру на предмету Медицинска биохемија са хемијом најкасније до четвртка 29.09.2022. до 14 часова путем e-maila  (e-mail слати на адресу janko.zekovic@med.bg.ac.rs). Уколико се студент негативно изјасни или се не изјасни до наведеног рока, сматраће се да је одустао од демонстратуре, а место демонстратора биће додељено првом следећем студенту на ранг листи.…

0 comments

Катедра педијатрије-Обавештење за студенте V године који педијатрију слушају на Дечјој клиници

Oбавештење за студенте V године који педијатрију слушају на Дечјој клиници. У прилогу је распоред предавања за IX семестар. РАСПОРЕД ТЕОРЕТСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПЕДИЈАТРИЈЕ – V година, IX семестар(2022/2023.г.)  

0 comments

Елиминациони тест – Неурологија

ЕЛИМИНИНАЦИОНИ ТЕСТ ИЗ НЕУРОЛОГИЈЕ ЗА РОК ОКТОБАР II, ЈЕ ЗАКАЗАН 10.10.2022 ГОДИНЕ, ОД 13 ДО 14 ЧАСОВА У АМФИТЕАТРУ ИНСТИТУТА ЗА АНАТОМИЈУ. ПРИЈАВЉИВАЊЕ СТУДЕНАТА ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ КОД СЕКРЕТАРИЦЕ ГЂЕ СЛОБОДАНКЕ РАТКОВИЋ ДО 6.10.2022 ГОДИНЕ ДО 12 ЧАСОВА.  

0 comments

Изборни предмети Катедре хуманистичких наука – Упис оцена (Биоетика 3, Биоетика 4, Биоетика хумане сексуалности и Медицина, спорт и биоетика)

Упис оцена из изборних предмета Катедре хуманистичких наука (Биоетика 3, Биоетика 4, Биоетика хумане сексуалности и Медицина, спорт и биоетика) организоваће се у четвртак, 29. септембра, од 9 до 10ч у просторијама Катедре хуманистичких наука.   Катедра хуманистичких наука  

0 comments

Oбавештење за II октобарски испитни рок са Катедре Гинекологије и акушерства – Вишеградска 26

Потврда испита је од 3.10. до 6.10.2022. до 9 сати. “e-mail”адресе испитивача  

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ