Докторске студије

ДАСРежим студијаРаспоредиДокументаОдбране дисертацијаКонтакти

Студије трећег степена – докторске академске студије трају три школске године( 180 ЕСПБ и оспособљавају студента за:

  • компетентно извођење самосталног научно-истраживачког рада и студија у одговарајућој области
  • критичку анализу научне и медицинске литературе, дефинисање научних проблема и њихово решавање, писање научног пројекта, организовање рада истраживачке  групе и руковођење научним пројектом, као и презентацију научних резултата на нaучним скуповима и у научним часописима
  • наставак каријере на универзитетима, истраживачким институтима и другим специјализованим установама које у својим програмима имају потребу за спровођењем и применом резултата различитих типова истраживања

Настава се реализује као редовна и обавезна и студент је обавезан да редовно присуствује настави уз активно учешће. Студент може да одсуствује оправдано са наставе највише 10% од укупног фонда часова.

У првом семестру изводи се настава из обавезних предмета:

1. Методологија НИР-а ( 5 ЕСПБ)

  • Увод у научни рад;
  • Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело;
  • Информатика за истраживаче у области медицинских наука;
  • Изборни предмет ( од 3 изборна предмета студент слуша 1 предмет од значаја за модул који је уписао):

1. Епидемиолошка истраживања у медицини (слушају студенти смера: Епидемиологија, Јавно здравље);
2. Експериментална методологија научног истраживања – добра лабораторијска пракса (слушају студенти смера: Молекуларна медицина, Неуронауке, Физиолошке науке);
3. Клиничка истраживања у медицини (слушају студенти смера: Ендокринологија, Кардиологија, Неурологија, Нефрологија, Пулмологија, Радиологија и нуклеарна медицина, Реконструктивна хирургија, Хумана репродукција, перинатологија и неонатологија);

Студенти смера Медицинска фармакологија бирају један од наведена три предмета по сопственом избору.

2. Статистика за истраживаче у области медицинских наука ( 5 ЕСПБ);

У другом семестру изводи се настава из обавезних предмета у складу са програмом модула који је студент уписао.

У трећем семестру изводи се настава из изборног предмета (од већег броја понуђених изборних предмета студент слуша 1 предмет по сопственом избору); Избор предмета који ће студент слушати врши се на одговарајућој Катедри. Сваки предмет завршава се полагањем испита, чиме студент стиче бодове предвиђене за тај предмет.

Четврти, пети и шести семестар предвиђени су за бављење научноистраживачким радом.

У оквиру сваког предмета настава се изводи кроз предавања, вежбе и семинаре. У првом семестру настава се углавном изводи у поподневним часовима, а у другом и трећем семестру поједини програми студија реализују се пре подне.

Испити из предмета који се слушају у првом семестру обавезно се полажу пре приступања полагању испита из предмета који се слушају у другом семестру.

Испити из предмета који се слушају у другом и трећем семестру по одслушаној настави и добијеним потписима, полажу се код руководиоца предмета.

Тему докторске дисертације студент пријављује Програмском савету докторских студија након остварених 30 ЕСПБ  (Упутство и упитник за пријаву теме и ментора налази се на сајту Факултета).

Докторска дисертација јавно се брани пред Комисијом коју именује Наставно-нучно веће по прописаној процедури.

Школска година траје од 01.октобра до 30.септембра. Овера се врши по години, а не по семестру.

У време зимског и летњег распуста нема одржавања испита ни јавних одбрана.

Докторске академске студије се завршавају најдуже у двоструком броју школских година потребних за њихову реализацију ( шест година студијски програми са 180 ЕСПБ, односно осам година студијски програми са 240 ЕСПБ). Уколико студент не заврши све обавезе предвиђене планом и програмом докторских студија у року од три школске године, у наредној школској години обнавља упис уз плаћање трошкова обнове године, како би имао право завршавања студија и задржао статус студента до одбране докторске дисертације.

 

Распоред за докторске студије ,,Еколошки и нутритивни фактори и здравље,, за II семестар

Почетак наставе је планиран за 16.03.2020. године када је потребно да се студент јаве проф. др Горици Сбутеги Милошевић у 11h.   Распоред   „Животна средина и здравље – методе и истраживачки проблеми“, 16.03.2020-10.04.2020. Руководилац проф. др Горици Сбутеги Милошевић.   „Превентивно медицински проблеми у катастрофама“, 13.04.2020-08.05.2020. Руководилац проф др Горан Белојевић.   „Испитивање исхране и ухрањености: методе и истраживачки проблеми“, 11.05.2020-05.06.2020. Руководилац проф др Бранко Јаковљевић. Настава ће се одвијати сваким рандом даном од 15h на Институту за хигијену са медицинском екологијјом.

0 comments

Настава из предмета Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе – Април 2020

Настава из предмета Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе ће за студенте докторских студија – Физиолошке науке бити организована у периоду од 09.04.- 15.04.2020. године од 13:00 часова у просторијама Института за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију. Распоред наставе ће бити благовремено објављен.   Проф. др Мирослав Раденковић Руководиоц модула

0 comments

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА-РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

0 comments

Распореди предавања за докторске студије, смер Неуронауке

Распореди предавања за докторске студије, смер Неуронауке за 2020. годину: 1. ‘Молекуларна биологија нервног система’, руководилац смера и предмета проф. др Наташа Петронијевић 2. ‘Анатомија и развој нервног система’, руководилац предмета проф. др Бранислав Филиповић 3. ‘Неурофизиологија’, руководилац предмета проф. др Оливера Станојловић  

0 comments

Распоред предавања– Обавезни предмети

Биологија тумора и оксидативна обољења: СЛОБОДНИ РАДИКАЛИ У БИОЛОГИЈИ И МЕДИЦИНИ (скраћено СРБМ) Руководилац: Проф. др Марија Пљеша Ерцеговац, Институт за клиничку и медицинску биохемију, МФУБ Биологија тумора и оксидативна обољења: МОЛЕКУЛАРНА И ЋЕЛИЈСКА БИОЛОГИЈА ТУМОРА (скраћено МЋБТ) Руководилац: Проф. др Ана Савић Радојевић, Институт за клиничку и медицинску биохемију, МФУБ Преузмите распоред

0 comments

Распоред наставе у II семестру смер Физиолошке науке Поремећај хомеостазе

Распоред наставе у II семестру смер Физиолошке науке Поремећај хомеостазе

0 comments

Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова – Рапоред наставе

Распоред наставе за предмет Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова (обавезни предмет другог семестра, докторске студије из Медицинске фармакологије)

0 comments

Фармакодинамија – Распоред наставе

Распоред наставе из предмета Фармакодинамија (обавезни предмет другог семестра, докторске студије из Медицинске фармакологије)   ФAРMAКOКOДИНAMИJA (Meдицинскa фaрмaкoлoгиja, дoктoрскe студиje)   Институт зa фaрмaкoлoгиjу, клиничку фaрмaкoлoгиjу и тoксикoлoгиjу Meдицински фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду   Прeдaвaњa сe oдржaвajу утoркoм у мaлoj сaли Институтa, oд 15,00.   11.02.2020. Прoф. др Љиљaнa Гojкoвић-Букaрицa Oснoвни принципи фaрмaкoдинaмиje Joнски кaнaли кao мeстo дeлoвaњa лeкoвa   18.02.2020. Нaучни сaвeтник др Meлитa Видaкoвић Eпигeнeтикa и лeкoви   25.02.2020. Прoф др Спaсић Mихajлo Moлeкулски пoсрeдници у рeдoкс рeгулaциjи мeтaбoлизмa   03.03.2020. Н. сaр. др Рaдмилa Нoвaкoвић Eфикaснoст биљних…

0 comments

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ – РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА СПЕЦИЈАЛНА КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА СПЕЦИЈАЛНА КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА

0 comments

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ НЕУРОНАУКА-РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА НЕУРОФИЗИОЛОГИЈА

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ НЕУРОНАУКА-РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА НЕУРОФИЗИОЛОГИЈА

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Обрасци

Докторске студије

Правилници

Мр Др Јелена Величковић

  МР ДР ЈЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВИЋ, браниће докторску дисертацију под називом „ЗНАЧАЈ POSSUM СКОРА И РАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПЕРИФЕРНЕ ПЕРФУЗИЈЕ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ПОСТОПЕРАТИВНИХ КОМПЛИКАЦИЈА У ХИРУРГИЈИ ДИГЕСТИВНОГ СИСТЕМА„, дана 02.10.2019. године у 9 часова у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Александар Симић, Доц.др Иван Палибрк, Доц.др Бојан Јовановић, Prof.dr Giacomo Grasselli и Prof.dr Giacomo Bellani.

0 comments

Др Сања Јовановић

ДР САЊА ЈОВАНОВИЋ, браниће докторску дисертацију под називом „ЗНАЧАЈ САВРЕМЕНЕ РАДИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ У ХИРУРШКОМ ЛЕЧЕЊУ ПАЦИЈЕНАТА СА АХАЛАЗИЈОМ„, дана 30.09.2019. године у 13 часова у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Драган Машуловић, Проф.др Небојша Радовановић и Проф.др Виктор Тилл. Ментор: Доц.др Александра Ђурић-Стефановић, Коментор: Проф.др Александар Симић.

0 comments

Др Марија Миленковић

ДР МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПРОГНОСТИЧКИХ ФАКТОРА ЗА ИСХОД ЛЕЧЕЊА БОЛЕСНИКА СА ТЕШКОМ ТРАУМОМ„, дана 30.09.2019. године у 11 часова у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Ана Шијачки, Доц.др Бојан Јовановић и Проф.др Томислав Ранђеловић. Ментор: Проф.др Весна Бумбаширевић, Коментор:Проф.др Ненад Иванчевић.

0 comments

Др Весна Марић

ДР ВЕСНА МАРИЋ, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПРЕДИКТОРА ЗА НАСТАНАК ПСЕУДОЕКСФОЛИЈАТИВНОГ ГЛАУКОМА„, дана 30.09.2019. године у 14.30 часова у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Миленко Стојковић, Проф.др Татјана Пекмезовић и Доц.др Јасмина Ђорђевић-Јоцић. Ментор: Проф.др Анита Гргуревић, Коментор: Доц.др Марија Божић.

0 comments

Др Александра Шљивић

ДР АЛЕКСАНДРА ШЉИВИЋ, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ЕХОКАРДИОГРАФСКИХ ПАРАМЕТАРА СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИЈЕ ДЕСНЕ КОМОРЕ И ФУНКЦИОНАЛНОГ КАПАЦИТЕТА БОЛЕСНИКА СА СИСТОЛНОМ СЛАБОШЋУ ЛЕВЕ КОМОРЕ„, дана 30.09.2019. године у 16 часова у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Петар Оташевић, Проф.др Предраг Митровић и Доц.др Радослав Романовић. Ментор: Проф.др Вера Ћелић.

0 comments

Др Јелена Брцански

ДР ЈЕЛЕНА БРЦАНСКИ, браниће докторску дисертацију под називом „ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗЛИКАМА У РАСТУ И СТАЊУ УХРАЊЕНОСТИ ДЕЦЕ ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА„, дана 30.09.2019. године у 13 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Весна Бјеговић Микановић, Проф.др Мирјана Бобић и Проф.др Момчило Мирковић. Ментор: Проф.др Александра Јовић Вранеш.

0 comments

АКТУЕЛНО


 

СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


Пријава испита за јунско-јулски испитни рок

Пријава испита за јунско-јулски испитни рок за студенте докторских академских студија Пријава испита је од 10.06. до 17.06.2020. године. Јунско-јулски испитни рок ће се одржати од 26.06. до 03.07.2020. године. ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ! – осим за четири испита који су саставни део Методологије научно-истраживачког рада, који се у време пријаве испита пријављују у Служби за НИР, доношењем попуњене пријаве са холограмом.     Служба за НИР  

0 comments

Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова

Испит из предмета Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова (обавезни предмет другог семестра, докторске студије из Медицинске фармакологије) Испит из предмета Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова одржаће се у среду, 03.06.2020. у 15:00 часова на Институту за фармакологију Медицинског факултета. Проф. др Гордана Драговић Лукић (Руководилац наставе)    

0 comments

Увод у научни рад – јунски испитни рок

Испити из предмета Увод у научни рад за студенте докторских студија и специјалистичких академских студија одржаће се у четвртак, 04.06.2020. године у 16:00 часова, на Институту за епидемиологију.

0 comments

Истраживачка етика-Oбавештење

Испит из предмета Истраживачка етика у јунском испитном року ће се одржати 4.6.2020. године са почетком у 14 часова у вежбаоницама биохемије на Хистофизиолошком институту, Вишеградска 26. Завршне семинарске радове, евиденционе картоне, беле пријаве и индексе потребно је предати дежурном асистенту непосредно пред почетак испита ради добијања потписа и уписивања оцене. Неопходно је да испит буде пријављен у предвиђеном року. Семинарски рад треба да буде у форми прегледног рада и да има минимално 5 страна и 5 референци. Студенти би требало сами да се организују у групе од по четворо…

0 comments

Испит из предмета Фармакодинамија (обавезни предмет другог семестра, докторске студије из Медицинске фармакологије)

Испит из предмета Фармакодинамија одржаће се у петак, 05.06.2020. у 15:00 часова на Институту за фармакологију Медицинског факултета. Проф. др Љиљана Гојковић-⁠⁠⁠Букарица (Руководилац наставе)      

0 comments

ИСПИТ ЗА ПРЕДМЕТ: Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима, ДАС, ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Испит из предмета Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима је заказан за 01.06.2020. године на Институту за епидемиологију. у 18. часова за оне студенте који полажу испит. За упис оцене потребно је контактирати руководиоца предмета. Руководилац предмета: проф. др Сандра Шипетић Грујичић      

0 comments

ИСПИТ ЗА ПРЕДМЕТ: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело, ДАС и САС

Испит из предмета Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело је заказан за 01.06.2020. године на Институту за епидемиологију. У 13.30 часова: Рајковић Душанка Савић Владимир Мијатовић Стефан Костић Сања Ђурић Немања Филиповић Марко Станисављевић Јована Пејић Немања Ратковић Сања Симоновић Симонида Пуповац Миљан Бобош Марина У 14.30 часова сви други пријављени студенти. Руководилац предмета: проф. др Сандра Шипетић Грујичић

0 comments

Полагање испитног теста из предмета „Хомеостатски системи“ и одбрана семинарског рада ДАС смер „Физиолошке науке“

Обавештавамо студенте да ће се полагање испитног теста у јунском испитном року из предмета „Хомеостатски системи“ и одбрана семинарског рада на ДАС смеру „Физиолошке науке“ одржати у среду 03.06.2020.г, са почетком у 15часова у библиотеци Института за медицинску физиологију „Рихард Буријан“. На испит понети индекс и испитну пријаву, а такође и заштитну опрему (маску, рукавице) у складу са епидемиолошким препорукама. Са поштовањем, Проф. др Драган Ђурић, ко-руководилац предмета и Председник Програмског савета докторских студија-смер Физиолошке науке

0 comments

Обавештење за све студенте који полажу испите

ОБАВЕЗА ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТЕ ЈЕ ДА НА ИСПИТ ДОЂУ СА ЗАШТИТНОМ ОПРЕМОМ (МАСКА+РУКАВИЦЕ)!!!!          

0 comments

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА СПЕЦИЈАЛНА КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА – ДАС ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ

Испит из обавезног предмета Специјална клиничка фармакологија у оквиру ДАС из Медицинске фармакологије одржаће се у понедељак 01.06.2020. године у 15 часова на Институту за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију.        

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ