Докторске студије

ДАСРежим студијаРаспоредиДокументаОдбране дисертацијаКонтакти

Студије трећег степена – докторске академске студије трају три школске године( 180 ЕСПБ и оспособљавају студента за:

  • компетентно извођење самосталног научно-истраживачког рада и студија у одговарајућој области
  • критичку анализу научне и медицинске литературе, дефинисање научних проблема и њихово решавање, писање научног пројекта, организовање рада истраживачке  групе и руковођење научним пројектом, као и презентацију научних резултата на нaучним скуповима и у научним часописима
  • наставак каријере на универзитетима, истраживачким институтима и другим специјализованим установама које у својим програмима имају потребу за спровођењем и применом резултата различитих типова истраживања

Настава се реализује као редовна и обавезна и студент је обавезан да редовно присуствује настави уз активно учешће. Студент може да одсуствује оправдано са наставе највише 10% од укупног фонда часова.

У првом семестру изводи се настава из обавезних предмета:

1. Методологија НИР-а ( 5 ЕСПБ)

  • Увод у научни рад;
  • Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело;
  • Информатика за истраживаче у области медицинских наука;
  • Изборни предмет ( од 3 изборна предмета студент слуша 1 предмет од значаја за модул који је уписао):

1. Епидемиолошка истраживања у медицини (слушају студенти смера: Епидемиологија, Јавно здравље);
2. Експериментална методологија научног истраживања – добра лабораторијска пракса (слушају студенти смера: Молекуларна медицина, Неуронауке, Физиолошке науке);
3. Клиничка истраживања у медицини (слушају студенти смера: Ендокринологија, Кардиологија, Неурологија, Нефрологија, Пулмологија, Радиологија и нуклеарна медицина, Реконструктивна хирургија, Хумана репродукција, перинатологија и неонатологија);

Студенти смера Медицинска фармакологија бирају један од наведена три предмета по сопственом избору.

2. Статистика за истраживаче у области медицинских наука ( 5 ЕСПБ);

У другом семестру изводи се настава из обавезних предмета у складу са програмом модула који је студент уписао.

У трећем семестру изводи се настава из изборног предмета (од већег броја понуђених изборних предмета студент слуша 1 предмет по сопственом избору); Избор предмета који ће студент слушати врши се на одговарајућој Катедри. Сваки предмет завршава се полагањем испита, чиме студент стиче бодове предвиђене за тај предмет.

Четврти, пети и шести семестар предвиђени су за бављење научноистраживачким радом.

У оквиру сваког предмета настава се изводи кроз предавања, вежбе и семинаре. У првом семестру настава се углавном изводи у поподневним часовима, а у другом и трећем семестру поједини програми студија реализују се пре подне.

Испити из предмета који се слушају у првом семестру обавезно се полажу пре приступања полагању испита из предмета који се слушају у другом семестру.

Испити из предмета који се слушају у другом и трећем семестру по одслушаној настави и добијеним потписима, полажу се код руководиоца предмета.

Тему докторске дисертације студент пријављује Програмском савету докторских студија након остварених 30 ЕСПБ  (Упутство и упитник за пријаву теме и ментора налази се на сајту Факултета).

Докторска дисертација јавно се брани пред Комисијом коју именује Наставно-нучно веће по прописаној процедури.

Школска година траје од 01.октобра до 30.септембра. Овера се врши по години, а не по семестру.

У време зимског и летњег распуста нема одржавања испита ни јавних одбрана.

Докторске академске студије се завршавају најдуже у двоструком броју школских година потребних за њихову реализацију ( шест година студијски програми са 180 ЕСПБ, односно осам година студијски програми са 240 ЕСПБ). Уколико студент не заврши све обавезе предвиђене планом и програмом докторских студија у року од три школске године, у наредној школској години обнавља упис уз плаћање трошкова обнове године, како би имао право завршавања студија и задржао статус студента до одбране докторске дисертације.

 

ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ФАРМАКОГЕНЕТИКА У ОКВИРУ ДАС ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ

ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ФАРМАКОГЕНЕТИКА У ОКВИРУ ДАС ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ ПОЧИЊЕ 07.04.2021. ГОДИНЕ. Рaспoрeд нaстaвe зa избoрни прeдмeт: Фaрмaкoгeнeтикa, мoдул Meдицинскa фaрмaкoлoгиja, дoктoрскe студиje    

0 comments

Распоред за модул Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе, који се реализује у оквиру докторских студија из медицинских наука-смер Физиолошке науке

Физиолошке науке – Фармакологија – Распоред 2021        

0 comments

Распоред за модул Поремећај хомеостазе

Докторске студије из медицинских наука-смер Физиолошке науке – Распоред за модул Поремећај хомеостазе      

0 comments

ДAС – мoдул Jaвнo здрaвљe

РAСПOРEД НAСTAВE ЗA OБAВEЗНИ ПРEДMET НA ДAС -⁠ MOДУЛ JAВНO ЗДРAВЉE Пoштoвaни студeнти ДAС -⁠ мoдул Jaвнo здрaвљe, У прилoгу вaм дoстaвљaмo прoгрaм oбaвeзнoг прeдмeтa нa ДAС – мoдул Jaвнo здрaвљe кojи пoчињe у eлeктрoнскoм oкружeњу 01.03.2021.гoдинe. Дирeктни линк зa прeдмeт je: http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=4452   Укoликo имaтe билo кaквих прoблeмa сa улaскoм нa прeдмeт, мoжeтe сe oбрaтити прoф. др Вeсни Бjeгoвић-Mикaнoвић нa e-мaил vesna.bjegovic-mikanovic@med.bg.ac.rs   Прилог: РAСПOРEД НAСTAВE ЗA OБAВEЗНИ ПРEДMET НA ДAС -⁠ MOДУЛ JAВНO ЗДРAВЉE        

0 comments

Распоред наставе за предмет “Хомеостатски системи”-ДАС смер “Физиолошке науке”-2020/2021 г.

Распоред наставе за предмет “Хомеостатски системи”-ДАС смер “Физиолошке науке”-2020/2021 г.    

0 comments

Распоред пријаве испита и испитних рокова за студенте докторских академских студија за шк. 2020/21. годину

Преузмите:  Распоред пријаве испита и испитних рокова за студенте докторских академских студија за шк. 2020/21. годину          

0 comments

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ДАС ШК. 2020/21. ГОДИНА

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ДАС ШК. 2020/21. ГОДИНА 0. Zbirna tabela DAS 1. Uvod u naucni rad 2020 2. Istraživačka etika raspored nastave 2020 3. Napisati objaviti prezentovati i vrednovati naucno delo DAS i SAS 2020, 2021 4. Statistika 5. Informatika za istrazivace 2020-21 6a Klinicka istrazivanja u medicini 2020 6b Eksperimentalna metodologija naucnog istrazivanja 2020, 2021 6c Epidemioloska istrazivanja 2020-2021  

0 comments

РАСПОРЕД ВЕЖБИ ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ-НАСТАВНА БАЗА ИМД

Поштовани студенти, У прилогу се налази распоред студената који су распоређени у наставној бази Институт за мајку и дете (заједно са уписаним из октобра II) за предмет ПЕДИЈАТРИЈА. Студенти који нису били до сада на вежбама, у обавези су да према распореду дођу у 7 и 45 часова у наставну базу и јаве се у канцеларију наставе на I спрату сестра Љубици Вукасовић. Због актуелне епидемиолошке ситуације неопходна је комплет униформа, обућа предвиђена само за вежбе и маска. Срдачан поздрав Наставна база ИМД Катедера педијатрије   PETAK-III GRUPA ČETVRTAK- II…

0 comments

Др Биљана Обрадовић Томашевић

Др Биљана Обрадовић Томашевић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСТРАЖИВАЊЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ФИЗИЧКОМ И ПСИХИЧКОМ НАСИЉУ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ“, дана 10.09.2020. године у 10 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Зорица Терзић-Шупић, Проф.др Дејан Нешић и Проф.др Радоје Додер. Ментор: Проф.др Милена Шaнтрић Милићевић.

0 comments

Распоред за докторске студије ,,Еколошки и нутритивни фактори и здравље,, за II семестар

Почетак наставе је планиран за 16.03.2020. године када је потребно да се студент јаве проф. др Горици Сбутеги Милошевић у 11h.   Распоред   “Животна средина и здравље – методе и истраживачки проблеми”, 16.03.2020-10.04.2020. Руководилац проф. др Горици Сбутеги Милошевић.   “Превентивно медицински проблеми у катастрофама”, 13.04.2020-08.05.2020. Руководилац проф др Горан Белојевић.   “Испитивање исхране и ухрањености: методе и истраживачки проблеми”, 11.05.2020-05.06.2020. Руководилац проф др Бранко Јаковљевић. Настава ће се одвијати сваким рандом даном од 15h на Институту за хигијену са медицинском екологијјом.

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Др Борко Стојановић

Др Борко Стојановић, браниће докторску дисертацију под називом „МЕТОИДИОПЛАСТИКА КАО ВАРИЈАНТА ФАЛОПЛАСТИКЕ У ХИРУРГИЈИ ПРОМЕНЕ ПОЛА ИЗ ЖЕНСКОГ У МУШКИ“, дана 30.09.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Милан Јовановић, Академик проф.др Марко Бумбаширевић и Проф.др Предраг Алексић. Ментор: Проф.др Мирослав Ђорђевић, Коментор: ВНС др Марта Бижић, Универзитетска дечја клиника.

0 comments

Др Душан Кекић

Др Душан Кекић, браниће докторску дисертацију под називом „ГЕНОТИПСКЕ, ФЕНОТИПСКЕ И РЕДОКС КАРАКТЕРИСТИКЕ  СОЈЕВА ГРУПЕ Б СТРЕПТОКОКА ИЗОЛОВАНИХ У СРБИЈИ“, дана 30.09.2021. године у 9 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Наташа Вучковић Опавски, Проф.др Лидија Израел-Живковић и Проф.др Александра Шмитран. Ментор: Проф.др Лазар Ранин, Коментор: Проф.др Кристина Гопчевић.

0 comments

Phepy  Dawоd

Phepy  Dawоd, браниће докторску дисертацију под називом „АНАЛИЗА СЕКВЕНЦЕ МИТОХОНДРИЈСКЕ ДНК КОД ПАЦИЈЕНАТА СА МИТОХОНДРИОПАТИЈАМА“, дана 30.09.2021. године у 9:30 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Јелена Друловић, Доц.др Нела Максимовић и Проф.др Ивана Кавечан. Ментор: Проф.др Ивана Новаковић, Коментор: Проф.др Јасна Јанчић.

0 comments

Др Ана Јањушевић

Др Ана Јањушевић, браниће докторску дисертацију под називом „КОЛОНИЗАЦИЈА ВАНКОМИЦИН-РЕЗИСТЕНТНИМ ЕNTEROCOCCUS SPP. СОЈЕВИМА У БОЛНИЧКОЈ СРЕДИНИ – ГЕНОТИПСКА И ФЕНОТИПСКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА КОЛОНИЗАЦИЈУ“, дана 29.09.2021. године у 10 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Слободанка Ђукић, Проф.др Горан Стевановић и Проф.др Биљана Мијовић. Ментор: Проф.др Ивана Ћирковић, Коментор: Проф.др Љиљана Марковић-Денић.

0 comments

Др Иван Вукашиновић

Др Иван Вукашиновић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ПАРАМЕТАРА ТРОМБЕКТОМИЈЕ НА ЕФИКАСНОСТ ТРЕТМАНА АКУТНОГ ИСХЕМИЈСКОГ МОЖДАНОГ УДАРА НАКОН ОКЛУЗИЈЕ ВЕЛИКОГ КРВНОГ СУДА“, дана 29.09.2021. године у 14:30 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Даница Грујичић, Проф.др Дејана Јовановић, Проф.др Драган Машуловић, Проф.др Татјана Пекмезовић и Проф.др Драган Стојанов. Ментор: Prof.dr Christophe Cognard, Универзитет у Тулузу, Француска, Коментор: Доц.др Марко Ерцеговац.  

0 comments

Др Иван Сенћанић

Др Иван Сенћанић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПРЕДИКТОРА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ОСОБА СА ГЛАУКОМОМ“, дана 29.09.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Татјана Пекмезовић, Доц.др Иван Марјановић и Проф.др Предраг Јовановић. Ментор1: Проф.др Весна Јакшић, Ментор2: Доц.др Татјана Газибара.

0 comments

Др Ђурђа Јеротић

Др Ђурђа Јеротић, браниће докторску дисертацију под називом „ПОВЕЗАНОСТ ПОЛИМОРФИЗАМА NRF2, SOD2 И GPX1 ГЕНА СА ПОКАЗАТЕЉИМА ОКСИДАТИВНОГ ДИСТРЕСА И ПРОГНОЗОМ КОД БОЛЕСНИКА СА ТЕРМИНАЛНОМ БУБРЕЖНОМ СЛАБОШЋУ“, дана 29.09.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Татјана Симић, Проф.др Ана Савић-Радојевић, Доц.др Соња Шуваков, Проф.др Нада Димковић и Проф.др Гордана Коцић. Ментор: Ментор: Проф.др Марија Матић, Коментор: Prof.dr Lana McClements, Faculty od Science, University of Technology, Sydney, Australia.

0 comments

Др Петар Ђурић

Др Петар Ђурић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ МЕМБРАНА ОБЛОЖЕНИХ ВИТАМИНОМ Е НА НИВО ПОКАЗАТЕЉА ОКСИДАТИВНОГ СТРЕСА КОД ХЕМОДИЈАЛИЗНИХ БОЛЕСНИКА СА ХОМОЗИГОТНОМ ДЕЛЕЦИЈОМ ГЕНА ЗА ГЛУТАТИОН ТРАНСФЕРАЗУ М1“, дана 29.09.2021. године у 9 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Дијана Јовановић, Доц.др Соња Шуваков и Доц.др Бранка Митић. Ментор: Проф.др Нада Димковић, Коментор: Проф.др Татјана Симић.

0 comments

Др Вук Марушић

Др Вук Марушић, браниће докторску дисертацију под називом „ ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА НАСТАНАК ИНФЕКЦИЈА ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА НАКОН ПРИМАРНО ЧИСТИХ ОРТОПЕДСКИХ ХИРУРШКИХ ЗАХВАТА“, дана 28.09.2021. године у 9 часова у сали енглеске наставе на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Марко Кадија, Проф.др Драгана Протић и Проф.др Весна Шуљагић. Ментор: Проф.др Љиљана Марковић-Денић.

0 comments

Др Петар Цабунац

Др Петар Цабунац, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПРЕДИКТИВНЕ ВРЕДНОСТИ БИОХЕМИЈСКИХ И УЛТРАСОНОГРАФСКИХ ПАРАМЕТАРА ЗА НАСТАНАК ПРЕЕКЛАМПСИЈЕ“, дана 28.09.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Амира Егић, Проф.др Александар Јуришић и Проф.др Зорица Грујић. Ментор: Проф.др Жељко Миковић, Коментор: Доц.др Наташа Караџов-Орлић.

0 comments

АКТУЕЛНО


 

СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


Испит из Истразвачке етике у октобарском року – ДАС

Обавештавају се студенти докторских студија да ће се испит из предмета Истраживачка етика Руководилац: Проф. др Татјана Симић   у октобарском испитном року одржати у понедељак 27.09.2021. у 14 часова на Институту за медицинску и клиничку биохемију, други спрат. ВАЖНE НАПОМЕНE: На испит обавезно понети белу пријаву, индекс и завршни семинарски рад. На испит обавезно доћи са заштитном маском. О термину уписивања оцене у индекс студенти ће бити накнадно обавештени

0 comments

Фармаколоска модулација поремецаја хомеостазе – Октобарски рок 2021 – 27.09.2021. у 11ч

Испит из предмета Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе ће бити организован 27.09.2021. године у 11ч.

0 comments

Online претпријављивање кандидата за упис на докторске академске студије за шк. 2021/22. годину – Распоред за предају докумената

Поштовани кандидати за упис на докторске академске студије Медицинског факултета у Београду у школској 2021/22. години у првом уписном року, Oбавештавамо Вас да је пре пријаве прописане конкурсом (27. септембра – 01. октобра 2021.), која подразумева долазак кандидата на Факултет, неопходна и ONLINE претпријава преко WEB APLIKACIJE. Претпријављивање ће трајати од 23 – 29. септембра 2021. године у 12 часова. Уласком на линк https://upitnik.med.bg.ac.rs/index.php/616557?lang=sr  кандидат приступа online веб претпријави. ИД број кандидат добија након успешног попуњавања online веб претпријаве и НЕОПХОДНО је да га упамти и са тим бројем долази у…

0 comments

Испит из предмета Увод у научни рад – октобарски испитни рок

Испит из предмета Увод у научни рад за студенте докторских академских студија и специјалистичких академских студија одржаће се у уторак, 28. 9. 2021. године у 14 часова на Институту за епидемиологију. На испит је потребно понети индекс.  

0 comments

Октобарски испитни рок – ДАС ”Биологија Тумора и Оксидативна обољења”

OБАВЕШТЕЊЕ     Испити из предмета ДАС – Слободни радикали у биологији и медицини/Молекуларна и ћелијска биологија тумора, одржаће се у понедељак 27.09.2021. године са почетком у 14 часова на првом спрату Института за Медицинску и Kлиничку биохемију, МФУБ. Љубазно Вас молим да на испит понесете индеx и две беле пријаве. Поред тога, Молим Вас да у индексе упишете следеће појмове: На страни број 6 (или првој слободној): Молекуларна и ћелијска биологија тумора (потписује проф. др Ана Савић Радојевић) На страни број 6 (или првој слободној): Слободни радикали у биологији…

0 comments

НАКНАДНА ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК (ШК. 2020/21.) ЗА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Накнадна пријава испита за докторске академске студије за октобарски испитни рок шк. 2020/21. године биће 18, 19 и 20. септембра 2021. године. У прилогу су записници о пријављеним испитима у редовном року за октобарски испитни рок.

0 comments

ДАС – Физиолошке науке

Испит из обавезног предмета Поремећај хомеостазе одржати у четвртак 23. септембра 2021. у 16 сати у семинарској сали Института за патолошку физиологију. Као услов за излазак на испит неопходно је да ми студенти пошаљу семинарски рад и есеј најкасније до 21. септембра. На испит понети одштампани семинарски рад, индекс и белу пријаву.

0 comments

Конкурс за упис на докторске акaдемске студије трећег степена за школску 2021/22. годину

  Универзитет у Београду Медицински факултет расписује   Конкурс за упис на докторске акaдемске студије трећег степена за школску 2021/22. годину    МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА – 5 студената БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА – 10 студената ЕПИДЕМИОЛОГИЈА – 25 студената ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ – 8 студената НЕУРОНАУКЕ – 6 студената МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЈА – 8 студената МИКРОБИ И ИНФЕКЦИЈА – 5 студената ЈАВНО ЗДРАВЉЕ – 6 студената БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – 5 студента ЕКОЛОШКИ И НУТРИТИВНИ ФАКТОРИ И ЗДРАВЉЕ – 6 студената ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ СПОРТА И МОТОРНИМ ВЕШТИНАМА – 8  студената БИОЛОГИЈА…

0 comments

Обавештење за студенте ДАС – Физиолошке науке

Обавештење за студенте ДАС – Физиолошке науке, да ће се испит из обавезног предмета Поремећај хомеостазе одржати у петак 10. септембра у 14 сати у семинарској сали Института за патолошку физиологију. На испит понети одштампани семинарски рад, индекс и белу пријаву. Проф. др Татјана Радосављевић    

0 comments

Полагање испитног теста и одбрана семинарског рада из предмета “Хомеостатски системи” на ДАС смеру “Физиолошке науке” септембарски рок 2021

Обавештавамо студенте докторских академских студија-смер Физиолошке науке да ће се полагање испитног теста и одбрана семинарског рада из предмета “Хомеостатски системи” на ДАС смеру “Физиолошке науке” у септембарском испитном року одржати у петак 10.09.2021.г., са почетком у 12 х у канцеларији Проф. др Драгана Ђурића у Институту за медицинску физиологију “Рихард Буријан”. Семинарски рад послати најкасније 24 х пре изласка на испит на електронску адресу руководиоца наставе, што ће значити потврђивање изласка на испит. На испит понети индекс и испитну пријаву, а такође и заштитну опрему (маска, рукавице) у складу…

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ