Докторске студије

ДАСРежим студијаРаспоредиДокументаОдбране дисертацијаКонтакти

Студије трећег степена – докторске академске студије трају три школске године( 180 ЕСПБ и оспособљавају студента за:

  • компетентно извођење самосталног научно-истраживачког рада и студија у одговарајућој области
  • критичку анализу научне и медицинске литературе, дефинисање научних проблема и њихово решавање, писање научног пројекта, организовање рада истраживачке  групе и руковођење научним пројектом, као и презентацију научних резултата на нaучним скуповима и у научним часописима
  • наставак каријере на универзитетима, истраживачким институтима и другим специјализованим установама које у својим програмима имају потребу за спровођењем и применом резултата различитих типова истраживања

Настава се реализује као редовна и обавезна и студент је обавезан да редовно присуствује настави уз активно учешће. Студент може да одсуствује оправдано са наставе највише 10% од укупног фонда часова.

У првом семестру изводи се настава из обавезних предмета:

1. Методологија НИР-а ( 5 ЕСПБ)

  • Увод у научни рад;
  • Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело;
  • Информатика за истраживаче у области медицинских наука;
  • Изборни предмет ( од 3 изборна предмета студент слуша 1 предмет од значаја за модул који је уписао):

1. Епидемиолошка истраживања у медицини (слушају студенти смера: Епидемиологија, Јавно здравље);
2. Експериментална методологија научног истраживања – добра лабораторијска пракса (слушају студенти смера: Молекуларна медицина, Неуронауке, Физиолошке науке);
3. Клиничка истраживања у медицини (слушају студенти смера: Ендокринологија, Кардиологија, Неурологија, Нефрологија, Пулмологија, Радиологија и нуклеарна медицина, Реконструктивна хирургија, Хумана репродукција, перинатологија и неонатологија);

Студенти смера Медицинска фармакологија бирају један од наведена три предмета по сопственом избору.

2. Статистика за истраживаче у области медицинских наука ( 5 ЕСПБ);

У другом семестру изводи се настава из обавезних предмета у складу са програмом модула који је студент уписао.

У трећем семестру изводи се настава из изборног предмета (од већег броја понуђених изборних предмета студент слуша 1 предмет по сопственом избору); Избор предмета који ће студент слушати врши се на одговарајућој Катедри. Сваки предмет завршава се полагањем испита, чиме студент стиче бодове предвиђене за тај предмет.

Четврти, пети и шести семестар предвиђени су за бављење научноистраживачким радом.

У оквиру сваког предмета настава се изводи кроз предавања, вежбе и семинаре. У првом семестру настава се углавном изводи у поподневним часовима, а у другом и трећем семестру поједини програми студија реализују се пре подне.

Испити из предмета који се слушају у првом семестру обавезно се полажу пре приступања полагању испита из предмета који се слушају у другом семестру.

Испити из предмета који се слушају у другом и трећем семестру по одслушаној настави и добијеним потписима, полажу се код руководиоца предмета.

Тему докторске дисертације студент пријављује Програмском савету докторских студија након остварених 30 ЕСПБ  (Упутство и упитник за пријаву теме и ментора налази се на сајту Факултета).

Докторска дисертација јавно се брани пред Комисијом коју именује Наставно-нучно веће по прописаној процедури.

Школска година траје од 01.октобра до 30.септембра. Овера се врши по години, а не по семестру.

У време зимског и летњег распуста нема одржавања испита ни јавних одбрана.

Докторске академске студије се завршавају најдуже у двоструком броју школских година потребних за њихову реализацију ( шест година студијски програми са 180 ЕСПБ, односно осам година студијски програми са 240 ЕСПБ). Уколико студент не заврши све обавезе предвиђене планом и програмом докторских студија у року од три школске године, у наредној школској години обнавља упис уз плаћање трошкова обнове године, како би имао право завршавања студија и задржао статус студента до одбране докторске дисертације.

 

ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ФАРМАКОГЕНЕТИКА У ОКВИРУ ДАС ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ

ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ФАРМАКОГЕНЕТИКА У ОКВИРУ ДАС ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ ПОЧИЊЕ 07.04.2021. ГОДИНЕ. Рaспoрeд нaстaвe зa избoрни прeдмeт: Фaрмaкoгeнeтикa, мoдул Meдицинскa фaрмaкoлoгиja, дoктoрскe студиje    

0 comments

Распоред за модул Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе, који се реализује у оквиру докторских студија из медицинских наука-смер Физиолошке науке

Физиолошке науке – Фармакологија – Распоред 2021        

0 comments

Распоред за модул Поремећај хомеостазе

Докторске студије из медицинских наука-смер Физиолошке науке – Распоред за модул Поремећај хомеостазе      

0 comments

ДAС – мoдул Jaвнo здрaвљe

РAСПOРEД НAСTAВE ЗA OБAВEЗНИ ПРEДMET НA ДAС -⁠ MOДУЛ JAВНO ЗДРAВЉE Пoштoвaни студeнти ДAС -⁠ мoдул Jaвнo здрaвљe, У прилoгу вaм дoстaвљaмo прoгрaм oбaвeзнoг прeдмeтa нa ДAС – мoдул Jaвнo здрaвљe кojи пoчињe у eлeктрoнскoм oкружeњу 01.03.2021.гoдинe. Дирeктни линк зa прeдмeт je: http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=4452   Укoликo имaтe билo кaквих прoблeмa сa улaскoм нa прeдмeт, мoжeтe сe oбрaтити прoф. др Вeсни Бjeгoвић-Mикaнoвић нa e-мaил vesna.bjegovic-mikanovic@med.bg.ac.rs   Прилог: РAСПOРEД НAСTAВE ЗA OБAВEЗНИ ПРEДMET НA ДAС -⁠ MOДУЛ JAВНO ЗДРAВЉE        

0 comments

Распоред наставе за предмет “Хомеостатски системи”-ДАС смер “Физиолошке науке”-2020/2021 г.

Распоред наставе за предмет “Хомеостатски системи”-ДАС смер “Физиолошке науке”-2020/2021 г.    

0 comments

Распоред пријаве испита и испитних рокова за студенте докторских академских студија за шк. 2020/21. годину

Преузмите:  Распоред пријаве испита и испитних рокова за студенте докторских академских студија за шк. 2020/21. годину          

0 comments

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ДАС ШК. 2020/21. ГОДИНА

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ДАС ШК. 2020/21. ГОДИНА 0. Zbirna tabela DAS 1. Uvod u naucni rad 2020 2. Istraživačka etika raspored nastave 2020 3. Napisati objaviti prezentovati i vrednovati naucno delo DAS i SAS 2020, 2021 4. Statistika 5. Informatika za istrazivace 2020-21 6a Klinicka istrazivanja u medicini 2020 6b Eksperimentalna metodologija naucnog istrazivanja 2020, 2021 6c Epidemioloska istrazivanja 2020-2021  

0 comments

РАСПОРЕД ВЕЖБИ ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ-НАСТАВНА БАЗА ИМД

Поштовани студенти, У прилогу се налази распоред студената који су распоређени у наставној бази Институт за мајку и дете (заједно са уписаним из октобра II) за предмет ПЕДИЈАТРИЈА. Студенти који нису били до сада на вежбама, у обавези су да према распореду дођу у 7 и 45 часова у наставну базу и јаве се у канцеларију наставе на I спрату сестра Љубици Вукасовић. Због актуелне епидемиолошке ситуације неопходна је комплет униформа, обућа предвиђена само за вежбе и маска. Срдачан поздрав Наставна база ИМД Катедера педијатрије   PETAK-III GRUPA ČETVRTAK- II…

0 comments

Др Биљана Обрадовић Томашевић

Др Биљана Обрадовић Томашевић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСТРАЖИВАЊЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ФИЗИЧКОМ И ПСИХИЧКОМ НАСИЉУ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ“, дана 10.09.2020. године у 10 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Зорица Терзић-Шупић, Проф.др Дејан Нешић и Проф.др Радоје Додер. Ментор: Проф.др Милена Шaнтрић Милићевић.

0 comments

Распоред за докторске студије ,,Еколошки и нутритивни фактори и здравље,, за II семестар

Почетак наставе је планиран за 16.03.2020. године када је потребно да се студент јаве проф. др Горици Сбутеги Милошевић у 11h.   Распоред   “Животна средина и здравље – методе и истраживачки проблеми”, 16.03.2020-10.04.2020. Руководилац проф. др Горици Сбутеги Милошевић.   “Превентивно медицински проблеми у катастрофама”, 13.04.2020-08.05.2020. Руководилац проф др Горан Белојевић.   “Испитивање исхране и ухрањености: методе и истраживачки проблеми”, 11.05.2020-05.06.2020. Руководилац проф др Бранко Јаковљевић. Настава ће се одвијати сваким рандом даном од 15h на Институту за хигијену са медицинском екологијјом.

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Др Славица Ђорђевић Шарановић

Др Славица Ђорђевић Шарановић, браниће докторску дисертацију под називом „АДАПТАЦИЈА РЕСПИРАТОРНОГ СИСТЕМА КОД ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА У ОДНОСУ НА ТИП СПОРТА И ПОВЕЗАНОСТ СА КОНЗУМИРАЊЕМ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА“, дана 23.12.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Душан Митровић, Проф.др Весна Бјеговић Микановић и Проф.др Звездан Милановић. Ментор: Проф.др Сања Мазић.

0 comments

Др Ведрана Павловић

Др Ведрана Павловић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ТАЧНОСТИ ЦИТИРАЊА У БИОМЕДИЦИНСКОЈ НАУЧНОЈ ЛИТЕРАТУРИ“, дана 13.12.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Дејана Станисављевић, Проф.др Татјана Пекмезовић и Проф.др Весна Гаровић. Ментор: Проф.др Наташа Милић.    

0 comments

Др Слободан Капор

Др Слободан Капор, браниће докторску дисертацију под називом „МОРФОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ У ДОПАМИНЕРГИЧКИМ СТРУКТУРАМА МОЗГА ПАЦОВА УСЛОВЉЕНЕ МАТЕРНАЛНОМ ДЕПРИВАЦИЈОМ“, дана 17.12.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Ласло Пушкаш, Доц.др Дубравка Алексић и Проф.др Бисерка Вукомановић-Ђурђевић. Ментор: Доц.др Милан Аксић, Коментор: Доц.др Марин Јукић, Фармацеутски факултет.    

0 comments

Др Душан Вукићевић

Др Душан Вукићевић, браниће докторску дисертацију под називом „ДЕЈСТВО ФАКТОРА ИНХИБИЦИЈЕ МАКРОФАГА И БЕТАИНА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛНЕ, ЋЕЛИЈСКЕ И ТКИВНЕ ПРОМЕНЕ У ФИБРОЗИ ЈЕТРЕ И ЕПИДЕМИОЛОШКИ ЗНАЧАЈ ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ ЈЕТРЕ“, дана 08.10.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Данијела Вучевић, Проф.др Татјана Пекмезовић, Проф.др Кристина Гопчевић, Проф.др Јанко Самарџић и Проф.др Снежана Живанчевић Симоновић. Ментор: Проф.др Татјана Радосављевић, Коментор: Проф.др Наташа Максимовић.

0 comments

Др Славка Митричевић

Др Славка Митричевић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСТРАЖИВАЊЕ ФАКТОРА КОЈИ ОДРЕЂУЈУ ПРУЖАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ УСЛУГА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ“, дана 07.10.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Весна Бјеговић-Микановић, Проф.др Дарија Кисић Тепавчевић и Проф.др Снежана Укропина. Ментор: Проф.др Јанко Јанковић, Коментор: Проф.др Наташа Максимовић.

0 comments

Мр др Лидија Ракочевић

Мр др Лидија Ракочевић, браниће докторску дисертацију под називом „ДЕБЉИНА ИНТИМЕ-МЕДИЈЕ КАРОТИДНИХ АРТЕРИЈА КАО ФАКТОР РИЗИКА КАРДИОВАСКУЛАРНОГ ОБОЉЕЊА КОД ГОЈАЗНЕ ДЕЦЕ“, дана 05.10.2021. године у 9 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу Проф.др Светлана Вујовић, Проф.др Милош Жарковић и Проф.др Дејан Марковић. Ментор: Проф.др Силвија Сајић.

0 comments

Др Борко Стојановић

Др Борко Стојановић, браниће докторску дисертацију под називом „МЕТОИДИОПЛАСТИКА КАО ВАРИЈАНТА ФАЛОПЛАСТИКЕ У ХИРУРГИЈИ ПРОМЕНЕ ПОЛА ИЗ ЖЕНСКОГ У МУШКИ“, дана 30.09.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Милан Јовановић, Академик проф.др Марко Бумбаширевић и Проф.др Предраг Алексић. Ментор: Проф.др Мирослав Ђорђевић, Коментор: ВНС др Марта Бижић, Универзитетска дечја клиника.

0 comments

Др Душан Кекић

Др Душан Кекић, браниће докторску дисертацију под називом „ГЕНОТИПСКЕ, ФЕНОТИПСКЕ И РЕДОКС КАРАКТЕРИСТИКЕ  СОЈЕВА ГРУПЕ Б СТРЕПТОКОКА ИЗОЛОВАНИХ У СРБИЈИ“, дана 30.09.2021. године у 9 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Наташа Вучковић Опавски, Проф.др Лидија Израел-Живковић и Проф.др Александра Шмитран. Ментор: Проф.др Лазар Ранин, Коментор: Проф.др Кристина Гопчевић.

0 comments

Phepy  Dawоd

Phepy  Dawоd, браниће докторску дисертацију под називом „АНАЛИЗА СЕКВЕНЦЕ МИТОХОНДРИЈСКЕ ДНК КОД ПАЦИЈЕНАТА СА МИТОХОНДРИОПАТИЈАМА“, дана 30.09.2021. године у 9:30 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Јелена Друловић, Доц.др Нела Максимовић и Проф.др Ивана Кавечан. Ментор: Проф.др Ивана Новаковић, Коментор: Проф.др Јасна Јанчић.

0 comments

Др Ана Јањушевић

Др Ана Јањушевић, браниће докторску дисертацију под називом „КОЛОНИЗАЦИЈА ВАНКОМИЦИН-РЕЗИСТЕНТНИМ ЕNTEROCOCCUS SPP. СОЈЕВИМА У БОЛНИЧКОЈ СРЕДИНИ – ГЕНОТИПСКА И ФЕНОТИПСКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА КОЛОНИЗАЦИЈУ“, дана 29.09.2021. године у 10 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Слободанка Ђукић, Проф.др Горан Стевановић и Проф.др Биљана Мијовић. Ментор: Проф.др Ивана Ћирковић, Коментор: Проф.др Љиљана Марковић-Денић.

0 comments

АКТУЕЛНО


 

СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


Испит истраживачка етика у јануарско-фебруарском испитном року обавештење

Обавештавају се студенти докторских студија да ће се испит из предмета   Истраживачка етика Руководилац: Проф. др Татјана Симић   у јaнуарско-фебруарском испитном року одржати у ЧЕТВРТАК, 24. фебруара 2022. у 15 часова у амфитеатрима Института за хистофизиологију, Института за патологију и амфитеатру Силос.   ВАЖНE НАПОМЕНE: Прозивање и идентификација ће се организовати напољу испред института. На испит обавезно понети белу пријаву и индекс На испит обавезно доћи са заштитном маском. О распореду студената по амфитеатрима и термину уписивања оцене у индекс студенти ће бити накнадно обавештени.      …

0 comments

НАКНАДНА ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ (ФЕБРУАРСКИ) ИСПИТНИ РОК (ШК. 2021/22.) ЗА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Накнадна пријава испита за докторске академске студије за јануарски (фебруарски) испитни рок шк. 2021/22. године биће 18, 19, 20 и 21. јануара 2022. године. ЈАНУАРСКИ (ФЕБРУАРСКИ) ИСПИТНИ РОК БИЋЕ ОДРЖАН ОД 21-25. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ. На Деканском колегијуму одржаном 14.1.2022.године, разматрана је погоршана епидемиолошка ситуација и анализирани су бројеви наставника и сарадника Факултета који су позитивни на Covid 19. Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију и очекивану могућност заражавања већег броја студената и наставника и сарадника Факултета у предстојећем јануарском испитном року, предложено је померање рока за термин фебруарског испитног рока.…

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОМЕРАЊУ ЈАНУАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА НА ДАС

На Деканском колегијуму одржаном 14.1.2022.године, разматрана је погоршана епидемиолошка ситуација и анализирани су бројеви наставника и сарадника Факултета који су позитивни на Covid 19. Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију и очекивану могућност заражавања већег броја студената и наставника и сарадника Факултета у предстојећем јануарском испитном року, предложено је померање рока за термин фебруарског испитног рока. ЈАНУАРСКИ (ФЕБРУАРСКИ) ИСПИТНИ РОК БИЋЕ ОДРЖАН ОД 21-25. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ. Испитни спискови и испитне пријаве из јануарског рока ће важити за фебруарски рок.   Прилог; Одлука деканског колегијума о јануарском испитном року

0 comments

ДАС – Јавно здравље – Испит из предмета “Квалитативне методе у јавноздравственим истраживањима”

Испит из предмета Квалитативне методе у јавноздравственим истраживањима на ДАС – ЈАВНО ЗДРАВЉЕ биће организован 25.01.2022. у 14ч на Институту за епидемиологију.   Руководилац предмета проф. др Сандра Шипетић Грујичић

0 comments

Пријава испита за јануарски испитни рок (шк. 2021/22. година)

Пријава испита је од 10-17.01.2022. године. Јануарски испитни рок ће се одржати од 24-28.01.2022. године.   ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ! – осим Методологије научно-истраживачког рада и Информатике, који се у време пријаве испита пријављују у Служби за НИР, доношењем попуњене пријаве са холограмом (пријаве оставити у кутији у Клубу наставника на 2. спрату  деканата Медицинског факултета у периоду од 09-13.30 часова.)   Служба за НИР    

0 comments

Обавештење за студента ДАС који похађају наставу на предмету Методологија НИР

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДАС КОЈИ ПОХАЂАЈУ НАСТАВУ НА ПРЕДМЕТУ МЕТОДОЛОГИЈА НИР     Поштоване колегинице и колеге, Обавештавамо Вас о условима за присуствовање семинарима из предмета Методологија НИР-а:   Oдсуствo знaкoвa и симптoмa aкутнe рeспирaтoрнe инфeкциje и фeбрилнoсти. Jeдaн oд слeдeћих услoвa (a-д): a. Кoмплeтнo спрoвeдeнa имунизaциja прoтив SARS-CoV-2 (14 дaнa пoслe II дoзe вaкцинe). б.  Дoкaз o прeлeжaнoj бoлeсти кoвид-19 (oтпуснa листa из бoлницe или oдгoвaрajућa пoтврдa из кoвид aмбулaнтe). ц.  Сeрoлoшки дoкaз o пoстojaњу aнти SARS-CoV-2 IgG aнтитeлa у крви урaђeн диjaгнoстичким eнзимским имунoeсejoм oдoбрeним oд стрaнe AЛИMС-a…

0 comments

РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ПО ГРУПАМА И РАСПОРЕД СЕМИНАРА ИЗ ПРЕДМЕТА МЕТОДОЛОГИЈА НИР – ДАС

ОБАВЕШТЕЊЕ РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ПО ГРУПАМА И РАСПОРЕД СЕМИНАРА ИЗ ПРЕДМЕТА МЕТОДОЛОГИЈА НИР     Поштоване колегинице и колеге,ОПШТИ СЕМИНАРИ се одржавају према већ објављеном распореду, 27.12, 28.12, 29.12 и 30.12.2021. од 15 часова, у следећим амфитеатрима: ГРУПЕ 1 И 2: АНАТОМИЈА -⁠ АМФИТЕАТАР групе 3 и 4: Патологија -⁠ амфитеатар ГРУПЕ 5 И 6:ИНТЕРНА Б -⁠ АМФИТЕАТАР ГРУПЕ 7 И 8: НЕУРОХИРУРГИЈА -⁠ АМФИТЕАТАР ГРУПЕ 9 И 10: СИЛОС -⁠ АМФИТЕАТАР ГРУПЕ 11 И 12: ХИСТОФИЗИОЛОГИЈА -⁠ АМФИТЕАТАР СЕМИНАРИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ГРУПАЦИЈЕ МОДУЛА ДАС се одржавају према већ објављеном распореду,…

0 comments

Испит истраживачка етика у Јануарском испитном року-обавештење

Обавештавају се студенти докторских студија да ће се испит из предмета Истраживачка етика Руководилац: Проф. др Татјана Симић   у јaнуарском испитном року одржати у ЧЕТВРТАК, 27. јануара 2021. у 15 часова у амфитеатрима Института за хистофизиологију, Института за патологију и амфитеатру Силос.   ВАЖНE НАПОМЕНE: Прозивање и идентификација ће се организовати напољу испред института. На испит обавезно понети белу пријаву и индекс На испит обавезно доћи са заштитном маском. О распореду студената по амфитеатрима и термину уписивања оцене у индекс студенти ће бити накнадно обавештени.        …

0 comments

Обавештење из предмета Методологија научноистраживачког рада за студенте докторских студија

Обавештење из предмета Методологија научноистраживачког рада можете преузети ОВДЕ.

0 comments

Распоред пријаве испита и испитних рокова за студенте докторских академских студија за шк. 2021/22. годину

Распоред пријаве испита и испитних рокова за студенте докторских академских студија за шк. 2021/22. годину Испитни рок Рок за пријаву испита Време одржавања испита Јануар од 10. до 17. јануара 2022. од 24. до 28. јануара  2022. Април од 30. марта  до 04. априла 2022. од 11. до 15. априла 2022. Јун                од 30. маја  до 03. јуна 2022. од 08. до 17. јуна 2022. Јул            од 27. јуна  до 01. јула 2022. од 11. до 15. јула 2022. Септембар     од 25. до 30. августа 2022. од…

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ