Докторске студије

ДАСРежим студијаРаспоредиДокументаОдбране дисертацијаКонтакти

Студије трећег степена – докторске академске студије трају три школске године (180 ЕСПБ) и оспособљавају студента за:

  • компетентно извођење самосталног научно-истраживачког рада и студија у одговарајућој области
  • критичку анализу научне и медицинске литературе, дефинисање научних проблема и њихово решавање, писање научног пројекта, организовање рада истраживачке групе и руковођење научним пројектом, као и презентацију научних резултата на нaучним скуповима и у научним часописима
  • наставак каријере на универзитетима, истраживачким институтима и другим специјализованим установама које у својим програмима имају потребу за спровођењем и применом резултата различитих типова истраживања

Настава се реализује као редовна и обавезна и студент је обавезан да редовно присуствује настави уз активно учешће. Студент може да одсуствује оправдано са наставе највише 10% од укупног фонда часова.

У првом семестру изводи се настава из обавезних предмета:

  1. Методологија НИР-а (4 ЕСПБ)
  2. Статистика за истраживаче у области медицинских наука (базични курс) (4 ЕСПБ)
  3. Информатика (1 ЕСПБ)
  4. Истраживачка етика (1 ЕСПБ)

У другом семестру изводи се настава из обавезних предмета у складу са програмом модула који је студент уписао. Поред тога, кандидати чија истраживања и докторска дисертација обихватају рад са огледним животињама, дужни су да одслушају и положе предмет Обука за рад са експериметалним животињама.

У трећем семестру изводи се настава из изборног предмета (од већег броја понуђених изборних предмета студент слуша један предмет по сопственом избору). Избор предмета који ће студент слушати врши се на одговарајућој Катедри. Сваки предмет завршава се полагањем испита, чиме студент стиче бодове предвиђене за тај предмет.

Четврти, пети и шести семестар су предвиђени за бављење научноистраживачким радом.

У оквиру сваког предмета настава се изводи кроз предавања и семинаре. У првом семестру настава се углавном изводи у поподневним часовима, а у другом и трећем семестру поједини програми студија реализују се пре подне.

Испити из предмета који се слушају у првом семестру обавезно се полажу пре приступања полагању испита из предмета који се слушају у другом семестру.

Испити из предмета који се слушају у другом и трећем семестру по одслушаној настави и добијеним потписима, полажу се код руководиоца предмета.

Тему докторске дисертације студент пријављује Програмском савету докторских студија након остварених 30 ЕСПБ (Упутство и упитник за пријаву теме и ментора налази се на сајту Факултета).

Докторска дисертација јавно се брани пред Комисијом коју именује Наставно-нучно веће по прописаној процедури.

Школска година траје од 01. октобра до 30. септембра. Овера се врши по години, а не по семестру.

У време зимског и летњег распуста нема одржавања испита ни јавних одбрана.

Докторске академске студије се завршавају најдуже у двоструком/троструком броју школских година потребних за њихову реализацију. Уколико студент не заврши све обавезе предвиђене планом и програмом докторских студија у року од три школске године, у наредној школској години обнавља упис уз плаћање трошкова обнове године, како би имао право завршавања студија и задржао статус студента до одбране докторске дисертације.

Докторске академске студије – Медицинске науке – смер Физиолошке науке: Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе – Распоред 2022

Распоред за модул Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе, који се реализује у оквиру докторских студија из медицинских наука-смер Физиолошке науке Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе – Распоред 2022.  

0 comments

Докторске студије из медицинских наука- смер Физиолошке науке

Обавештење за наставу из предмета “Хомеостаски системи”-ДАС смер “Физиолошке науке”, која почиње у понедељак 21.02.2022. Распоред наставе предмета “Хомеостаски системи”-ДАС смер “Физиолошке науке”  

0 comments

ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ФАРМАКОГЕНЕТИКА У ОКВИРУ ДАС ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ

ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА ФАРМАКОГЕНЕТИКА У ОКВИРУ ДАС ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ ПОЧИЊЕ 07.04.2021. ГОДИНЕ. Рaспoрeд нaстaвe зa избoрни прeдмeт: Фaрмaкoгeнeтикa, мoдул Meдицинскa фaрмaкoлoгиja, дoктoрскe студиje    

0 comments

Распоред за модул Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе, који се реализује у оквиру докторских студија из медицинских наука-смер Физиолошке науке

Физиолошке науке – Фармакологија – Распоред 2021        

0 comments

Распоред за модул Поремећај хомеостазе

Докторске студије из медицинских наука-смер Физиолошке науке – Распоред за модул Поремећај хомеостазе      

0 comments

ДAС – мoдул Jaвнo здрaвљe

РAСПOРEД НAСTAВE ЗA OБAВEЗНИ ПРEДMET НA ДAС -⁠ MOДУЛ JAВНO ЗДРAВЉE Пoштoвaни студeнти ДAС -⁠ мoдул Jaвнo здрaвљe, У прилoгу вaм дoстaвљaмo прoгрaм oбaвeзнoг прeдмeтa нa ДAС – мoдул Jaвнo здрaвљe кojи пoчињe у eлeктрoнскoм oкружeњу 01.03.2021.гoдинe. Дирeктни линк зa прeдмeт je: http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=4452   Укoликo имaтe билo кaквих прoблeмa сa улaскoм нa прeдмeт, мoжeтe сe oбрaтити прoф. др Вeсни Бjeгoвић-Mикaнoвић нa e-мaил vesna.bjegovic-mikanovic@med.bg.ac.rs   Прилог: РAСПOРEД НAСTAВE ЗA OБAВEЗНИ ПРEДMET НA ДAС -⁠ MOДУЛ JAВНO ЗДРAВЉE        

0 comments

Распоред наставе за предмет “Хомеостатски системи”-ДАС смер “Физиолошке науке”-2020/2021 г.

Распоред наставе за предмет “Хомеостатски системи”-ДАС смер “Физиолошке науке”-2020/2021 г.    

0 comments

Распоред пријаве испита и испитних рокова за студенте докторских академских студија за шк. 2020/21. годину

Преузмите:  Распоред пријаве испита и испитних рокова за студенте докторских академских студија за шк. 2020/21. годину          

0 comments

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ДАС ШК. 2020/21. ГОДИНА

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ДАС ШК. 2020/21. ГОДИНА 0. Zbirna tabela DAS 1. Uvod u naucni rad 2020 2. Istraživačka etika raspored nastave 2020 3. Napisati objaviti prezentovati i vrednovati naucno delo DAS i SAS 2020, 2021 4. Statistika 5. Informatika za istrazivace 2020-21 6a Klinicka istrazivanja u medicini 2020 6b Eksperimentalna metodologija naucnog istrazivanja 2020, 2021 6c Epidemioloska istrazivanja 2020-2021  

0 comments

РАСПОРЕД ВЕЖБИ ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ-НАСТАВНА БАЗА ИМД

Поштовани студенти, У прилогу се налази распоред студената који су распоређени у наставној бази Институт за мајку и дете (заједно са уписаним из октобра II) за предмет ПЕДИЈАТРИЈА. Студенти који нису били до сада на вежбама, у обавези су да према распореду дођу у 7 и 45 часова у наставну базу и јаве се у канцеларију наставе на I спрату сестра Љубици Вукасовић. Због актуелне епидемиолошке ситуације неопходна је комплет униформа, обућа предвиђена само за вежбе и маска. Срдачан поздрав Наставна база ИМД Катедера педијатрије   PETAK-III GRUPA ČETVRTAK- II…

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Др Јелена Сузић Лазић

Др Јелена Сузић Лазић, браниће докторску дисертацију под називом „КРВНИ ПРИТИСАК КОД ПРОФЕСИОНАЛНИХ СПОРТИСТА: ПОВЕЗАНОСТ СА МОРФОФУНКЦИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЛЕВЕ КОМОРЕ И АЕРОБНИМ КАПАЦИТЕТОМ“, дана 30.09.2022. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Мина Радосављевић Радовановић, Проф.др Дејан Нешић и Проф.др Маријана Тадић. Ментор: Проф.др Сања Мазић.

0 comments

Др Марко Јанковић

Др Марко Јанковић, браниће докторску дисертацију под називом „ПОВЕЗАНОСТ ИНФЕКЦИЈЕ И ГЕНОТИПОВА ХУМАНОГ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА СА КЛИНИЧКИМ ИСПОЉАВАЊИМА У БОЛЕСНИКА СА ХЕМАТОЛОШКИМ МАЛИГНИТЕТИМА“, дана 30.09.2022. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Маја Ћупић, Проф.др Драгана Вујић и Проф.др Добрила Станковић. Ментор: Проф.др Тања Јовановић.

0 comments

Др Марина Анђелић Јелић

Др Марина Анђелић Јелић, браниће докторску дисертацију под називом „ЗНАЧАЈ ГЕНЕТСКОГ ПОЛИМОРФИЗМА МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕИНАЗА ММП-2 И ММП-9 У НАСТАНКУ МИКРОВАСКУЛАРНИХ КОМПЛИКАЦИЈА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ТИПОМ 2 ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ“, дана 29.09.2022. године у 10 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Теодора Бељић Живковић, Проф.др Александра Јотић и Н.Сав. др Александра Николић. Ментор: Академик проф.др Небојша Лалић, Коментор: Н.Сав.др Драгица Радојковић.

0 comments

Др Јоко Полексић

Др Јоко Полексић, браниће докторску дисертацију под називом „МОРФОЛОШКЕ, БИОХЕМИЈСКЕ И БИХЕЈВИОРАЛНЕ ПРОМЕНЕ У МЕДИЈАЛНОМ ПРЕФРОНТАЛНОМ И ОРБИТОФРОНТАЛНОМ КОРТЕКСУ МОЗГА ПАЦОВА УСЛОВЉЕНЕ МАТЕРНАЛНОМ ДЕПРИВАЦИЈОМ“, дана 28.09.2022. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Доц.др Дубравка Алексић, Доц.др Татјана Николић и Проф.др Маја Вуловић. Ментор: Проф.др Милан Аксић, Коментор: Проф.др Бранка Марковић.

0 comments

Др Неда Николић

Др Неда Николић, браниће докторску дисертацију под називом „ПРОЦЕНА ПРОГНОСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА МОЛЕКУЛАРНИХ И КЛИНИЧКО-ПАТОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛНОГ И ЛОКАЛНО ОДМАКЛОГ КАРЦИНОМА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА У ПРЕДИКЦИЈИ РАНОГ РЕЛАПСА И ИСХОДА КОД ПАЦИЈЕНАТА ЛЕЧЕНИХ АДЈУВАНТНОМ ХЕМИОТЕРАПИЈОМ“, дана 28.09.2022. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Доц.др Срђан Николић, Н.Сав.др Радмила Јанковић и Проф.др Иван Николић. Ментор: Проф.др Горан Јанковић, Коментор: Н.Сар.др Даворин Радосављевић.

0 comments

Др Наташа Вујачић

Др Наташа Вујачић, браниће докторску дисертацију под називом „АНАЛИЗА ТЕСТОВА ЗА ПРЕОПЕРАТИВНУ ДИЈАГНОСТИКУ ПРИМАРНОГ   АЛДОСТЕРОНИЗМА“, дана 27.09.2022. године у 10 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Владан Живаљевић, Доц.др Милош Стојановић и Проф.др Зоран Хајдуковић. Ментор: Проф.др Јасмина Ћирић, Коментор: Проф.др Иван Пауновић.

0 comments

Др Светлана Јовичић Павловић

Др Светлана Јовичић Павловић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ГЕНСКИХ ПОЛИМОРФИЗАМА СА КАРДИОВАСКУЛАРНИМ БОЛЕСТИМА КОД БОЛЕСНИКА СА ТЕРМИНАЛНОМ БУБРЕЖНОМ СЛАБОШЋУ“, дана 26.09.2022. године у 13 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Дијана Јовановић, Проф.др Момчило Ристановић и Доц.др Лада Петровић. Ментор: Проф.др Ивана Новаковић.

0 comments

Др Александар Медаревић

Др Александар Медаревић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ФАКТОРА ПРОДУКТИВНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ РАДА БОЛНИЦА“, дана 26.09.2022. године у 11 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Босиљка Ђикановић, ВНС др Стефан Мандић Рајчевић и Доц.др Соња Чанковић. Ментор: Проф.др Дејана Вуковић.

0 comments

Др Вера Јокић

Др Вера Јокић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ КЛИНИЧКИХ И ГЕНЕТИЧКИХ ПРЕДИКТИВНИХ ФАКТОРА ЕФИКАСНОСТИ ТЕРАПИЈЕ ИНХИБИТОРИМА ТИРОЗИН КИНАЗА ПАЦИЈЕНАТА СА УЗНАПРЕДОВАЛИМ АДЕНОКАРЦИНОМОМ ПЛУЋА“, дана 26.09.2022. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Доц.др Бранислава Медић, Н.Сав.др Радмила Јанковић и Проф.др Бојан Зарић. Ментор: Проф.др Катарина Савић Вујовић, Коментор: ВНС др Милена Чавић.

0 comments

Др Биљана Ђурић

Др Биљана Ђурић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ УТИЦАЈА ПРОЦЕСА СТАРЕЊА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ АНАЛИЗОМ ТАЛАСНИХ ОБЛИКА АРТЕРИЈСКОГ ПРОТОКА КРВИ“, дана 26.09.2022. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Сања Мазић, Проф.др Небојша Радовановић и Проф.др Отто Барак. Ментор: Проф.др Дејан Нешић.

0 comments

АКТУЕЛНО


 

СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


Обавештење у вези полагања испита “Анатомија и развој нервног система”

Испит ће се одржати у четвртак 29.09.2022 године у 14 часова на Институту за Анатомију, потражити проф. др Милана Аксића. На испит обавезно понети белу пријаву и индекс.

0 comments

Обавештење у вези полагања испита “Функционална морфологија система и органа човека”

Испит ће се одржати у четвртак 29.09.2022 године у 14 часова на Институту за Анатомију, потражити проф. др Милана Аксића. На испит обавезно понети белу пријаву и индекс.

0 comments

Обавештење о одржавању испита из Истраживачке етике у октобарском испитном року

Обавештавају се студенти докторских студија да ће се испит из предмета Истраживачка етика Руководилац: Проф. др Татјана Симић   у oктобарском испитном року одржати у СРЕДУ, 28. септембра 2022. у 13:30 часова на Институту за медицинску и клиничку биохемију, други спрат, канцеларија број 9. Завршне семинарске радове можете послати у pdf формату на e-mail адресу djurdja.jovanovic@med.bg.ac.rs до 28. 9. 2022. На испит је обавезно понети индекс и белу пријаву.      

0 comments

Oбавештење у вези са испитима из предмета ДАС – Слободни радикали у биологији и медицини/Молекуларна и ћелијска биологија тумора

Поштоване Колеге, Испити из предмета ДАС – Слободни радикали у биологији и медицини/Молекуларна и ћелијска биологија тумора, одржаће се у СРЕДУ, 28. септембра 2022. у 13 часова на Институту за медицинску и клиничку биохемију, други спрат, канцеларија број 9. Љубазно Вас молим да на испит понесете индекс и две беле пријаве. Поред тога, Молим Вас да у индексе упишете следеће појмове: На страни број 6: Молекуларна и ћелијска биологија тумора (потписује проф. др Ана Савић Радојевић) На страни бpој 6: Слободни радикали у биологији и медицини (потписује проф. др Марија Пљеша…

0 comments

Обавештење о одржавању испита из Молекуларне биологије нервног система на студијском програму ДАС Неуронауке

Обавештење о одржавању испита из Молекуларне биологије нервног система на студијском програму ДАС Неуронауке у октобарском испитном року школске 2021/2022. године   ИСПИТНИ ТЕСТ ће се одржати у ЧЕТВРТАК, 29. септембра 2022. у 14 часова на Институту за медицинску и клиничку биохемију, први спрат, соба 3.

0 comments

Обавештење за ДАС Неуронауке – Октобарски испитни рок

Oбaвeштaвaмo студeнтe дoктoрских aкaдeмских студиja-смeр Неуронауке  дa ћe сe пoлaгaњe испитнoг тeстa и oдбрaнa сeминaрскoг рaдa (eсeja) из прeдмeтa “Неурофизиологија ” нa ДAС смeру “Неуронауке” у октобарском испитнoм рoку oдржaти у среду 12.10.2022.г., сa пoчeткoм у 13 часова у библиoтeци Институтa зa мeдицинску физиoлoгиjу “Рихaрд Буриjaн”. Прeзeнтaциje и сeминaрскe рaдoвe (eсeje) пoслaти нajкaсниje 24 часа прe излaскa нa испит нa eлeктрoнску aдрeсу кo-рукoвoдиoцa нaстaвe (проф. др Хрнчића), штo ћe знaчити пoтврђивaњe излaскa нa испит. Нa испит пoнeти индeкс и испитну приjaву, a тaкoђe и зaштитну eпидeмиoлoшку oпрeму.   Сa пoштoвaњeм, Прoф. др Оливера Станојловић, Рукoвoдилaц прeдмeтa

0 comments

ДАС-Епидемиолошке методе I и Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима

Испит из Епидемиолошких метода (први део)и Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима ротација ће се одржати 27.09.2022. у 16 часова на Институту за епидемиологију.  

0 comments

Online претпријављивање кандидата за упис на докторске академске студије за шк. 2022/23. годину – Распоред за предају докумената

Online претпријављивање кандидата за упис на докторске академске студије за шк. 2022/23. годину – Распоред за предају докумената Поштовани кандидати за упис на докторске академске студије Медицинског факултета у Београду у школској 2022/23. години у првом уписном року, Oбавештавамо Вас да је пре пријаве прописане конкурсом (03-07. октобра 2022.), која подразумева долазак кандидата на Факултет, неопходна и ONLINE претпријава преко WEB APLIKACIJE. Претпријављивање ће трајати од 23. септембра – 03.октобра 2022. године у 11 часова. Уласком на линк:  https://upitnik.med.bg.ac.rs/index.php/445432?lang=sr  кандидат приступа online веб претпријави. Кандидат долази у заказано време на…

0 comments

Обавештење ДАС Физиолошке науке – Поремећај хомеостазе

Испит (тест) из обавезног модула Поремећај хомеостазе одржаће се у петак 23.септембра 2022.у 13ч на Институту за патолошку физологију, др Суботића 9. Услов да студент полаже тест јесте написан семинарски рад и есеј (ППТ презентација).   С поштовањем, Руководилац модула Поремећај хомеостазе Проф. др Татјана Радосављевић

0 comments

Конкурс за упис на Докторске академске студије 2022/23.

Универзитет у Београду Медицински факултет расписује Конкурс за упис на докторске акaдемске студије трећег степена за школску 2022/23. годину МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА – 5 студената БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА – 10 студената ЕПИДЕМИОЛОГИЈА – 25 студената ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ – 8 студената НЕУРОНАУКЕ – 6 студената МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЈА – 8 студената МИКРОБИ И ИНФЕКЦИЈА – 5 студената ПАТОЛОШКЕ ОСНОВЕ БОЛЕСТИ – 10 студената ЈАВНО ЗДРАВЉЕ – 6 студената БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – 5 студента ЕКОЛОШКИ И НУТРИТИВНИ ФАКТОРИ И ЗДРАВЉЕ – 6 студената ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ СПОРТА И МОТОРНИМ ВЕШТИНАМА –…

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ