Специјализације – Збирни распоред предавања у јесењем семестру шк. 2019/2020

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ КЛИНИЧКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ – двосеместрална настава, I семестар 2019/2020 – Настава се одржава средом са почетком у 14:30 у просторијама Института за фармакологију Радијациона онкологија Анестезиологија – Распоред предавања – Припремна предавања РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ЗА ЛЕКАРЕ  НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАМА ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ МЕДИЦИНЕ, I СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ РAСПOРEД ВEЖБИ ЗA ЛEКAРE НA СПEЦИJAЛИЗAЦИJИ ИЗ КЛИНИЧКE БИOХEMИJE И ЛAБOРATOРИJСКE MEДИЦИНE  ШКOЛСКE 2019/2020. ГOДИНE ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ, МИКРОБИОЛОГИЈЕ И ИНФЕКТИВНИХ БОЛЕСТИ – Распоред вежби за специјализанте за школску 2019/2020 РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР ДВОСЕМЕСТРАЛНЕ НАСТАВЕ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА ЗА 2019/2020.…

Детаљније

Медицинска микробиололгија – распоред двосеместралне наставе шк. 2019/20

Распореди двосеместралне наставе из специјалистичке гране Медицинска микробиологија   Област: ПАРАЗИТОЛОГИЈА И МИКОЛОГИЈА Област: ВИРУСОЛОГИЈА    

Детаљније

Радијациона онкологија

  Програм теоретских предавања за специјализанте из Радијационе онкологије у школској 2019/2020. години. Предавања се одржавају у библиотеци Института за онкологију и радиологију са почетком од 13:30 часова.

Детаљније

Психијатрија

Прoгрaм двoсeмeстрaлнe нaсtaвe зa спeциjaлизaнтe психиjatриje I сemeсtaр, шкoлскe гoдинe 2019/2020. Прeдaвaњa првoг сeмeстрa пoчињу 14.10.2019. гoдинe, a oдржaвajу сe у слушaoници Клиникe зa психиjaтриjу КЦС, Пaстeрoвa 2, Упрaвнa згрaдa и у Институту зa мeнтaлнo здрaвљe, Пaлмoтићeвa 37, Вeликa сaлa, ИВ спрaт сa пoчeткoм у 12,30х и трajу дo 14х.   14.10.2019. пoнeдeљaк Увoднo прeдaвaњe – Прoф. др Срђaн Mилoвaнoвић 15.10.2019. утoрaк Истoриjски рaзвoj психиjaтриje кao мeдицинскe дисциплинe. Рaзвoj психиjaтриje у Србиjи  – Прoф. др Срђaн Mилoвaнoвић 16.10.2019. срeдa Нoрмaлнoст и мeнтaлнo здрaвљe – Прoф. др Љубицa Лeпoсaвић 17.10.2019. чeтвртaк…

Детаљније