Специјализације

ОСНОВНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕУЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕКонтакти
ОБАВЕШТЕЊА

Педијатрија – Октобарски испитни рок

Предиспитни тест за лекаре који су пријавили специјалистички испит из ПЕДИЈАТРИЈЕ у октобарском испитном року 2021. године, биће одржан 23.9.2021. у 13h у Амфитеатру Института за заштиту здравља мајке и детета.

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ и специјализанте АБДОМИНАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ

Предиспитни тест за специјализанте ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ и специјализанте АБДОМИНАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ, који су пријавили специјалистички испит за октобарски испитни рок 2021. године, биће одржан у петак, 24.09.2021. године у 09ч. Место одржавања: Библиотека Прве хируршке клинике, Клинички центар Србије.

0 comments

Предиспитни тест – Гинекологија и акушерство

Предиспитни тест за лекаре који су пријавили специјалистички испит из ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА у октобарском испитном року 2021. године, биће одржан 27.09.2021. у 12h у Слушаоници Клинике за гинекологију и акушерство, КЦ Србије.

0 comments

ИСПРАВКА – Пријављени специјалистички испити за Октобарски испитни рок 2021

Лекари који у Октобарском испитном року полажу специјалистички испит за полагање  практичног дела испита потребно је да имају доказ да су ваксинисани (ревакцинисани најмање 10 дана раније) или негативан PCR тест не старији од 72 сата (посебно за гране специјализација које подразумевају контакт са пацијентом) Кориговани списак пријављених специјалистичких испита по комисијама можете преузети ОВДЕ.

0 comments

Општа медицина – предиспитни тест за октобарски испитни рок

Предиспитни тест у оквиру специјалистичког испита из Опште медицине за октобарски испитни рок одржаће се 20.09.2021. године у 9 часова у великој сали енглеске наставе на другом спрату Деканата Медицинског факултета.   Катедра Опште медицине    

0 comments

Елеминациони тест за физикалну медицину и рехабилитацију за специјализанте за октобарски специјалистички испит

Елеминациони тест за физикалну медицину и рехабилитацију за специјализанте за октобарски специјалистички испит ће се одржати 20.09.2021. године са почетком у 10 часова у Амфитеатру Клинике за рехабилитацију Др Мирослав Зотовић.      

0 comments

Колоквијуми за специјализанте из Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије у октобарском испитном року 2021. године

Колоквијуми за специјализанте из Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије у октобарском испитном року 2021. године, одржаће се по следећем распореду: Колоквијум из Специјалне анестезиологије, четвртак 21. октобар 2021. у 12:00ч. Место одржавања: амфитеатр/⁠слусаоница ИИ хирурске клинике УКЦС. Колоквијум из Педијатријске анестезиологије, понедељак 18. октобар 2021. у 12:00ч. Место одржавања: Универзитетска дечја клиника (учионица на Пр2). Колоквијум из Интензивне медицине, уторак 26. октобар 2021. у 13:00ч. Место одржавања: библиотека Прве хируршке клинике УКЦС. Колоквијум из Опште анестезиологије, четвртак 28. октобар 2021. у 11:00х. Место одржавања: сала за сатанке (библиотека) Ургентног центра,…

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

УПИС НА ОБАВЕЗНУ ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ ЗА ШК. 2021/2022 ГОДИНУ ВРШИЋЕ СЕ ОД  20. ДО 24. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ   За упис је потребно приложити: попуњену пријаву (која се налази на сајту или се добија у Служби); индекс специјалистичког стажа; закључен предходни упут за обављање специјалистичког стажа- савладавање вештина; одлука установе у којој је лекар запослен да сноси трошкове двосеместралне наставе за шк. 2021/2022. годину. Напомена: лекари који нису уписани на специјализацију на Медицинском факултету у Београду а упућени су од матичног факултета или матичне установе на обављање  двосеместралне наставе, поред…

0 comments

Огласи за упис на специјализације – на специјализације и уже специјализације

Огласи за упис на специјализације – на специјализације и уже специјализације за лекаре који су запослени у приватним здравственим установама и Оглас за одобравање уписа на специјализације за стране држављане односно лекаре који нису запослени у републици Србији:   1.  ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ (ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ ) И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ЛЕКАРЕ КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ПРИВАТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И/ИЛИ У УСТАНОВАМА КОЈЕ НЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ КАО ПРИМАРНУ   ПРИЈАВЕ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА ПОДНОСЕ СЕ НА ПИСАРНИЦИ МЕДИЦИНСКОГ…

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ и специјализанте АБДОМИНАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ

Предиспитни тест за специјализанте ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ и специјализанте АБДОМИНАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ, који су пријавили специјалистички испит за јунско-јулски испитни рок 2021. године, биће одржан у петак, 18.06.2021. године у 08:15 часова. Место одржавања: Библиотека Прве хируршке клинике, Клинички центар Србије.      

0 comments

Колоквијум за специјализанте Опште медицине

Колоквијум за специјализанте Опште медицине одржаће се 24.06.2021. године у 10 часова у амфитеатру Силос.   Полажу сви специјализанти уписани на двосеместралну наставу, без обзира на редослед уписа семестара. На колоквијум понети индекс у којем на стр. бр. 6 су потребна 2 четвртаста печата за оне који завршавају двосеместралну наставу, односно 1 печат за оне који контра прате двосеместралну наставу. Печати се добијају у Служби за специјалистичку наставу уз доказ о плаћеном I и II односно само II семестру за оне који су контра уписани. Специјализанти чији су индекси остали…

0 comments

Елиминациони тест из епидемиологије за специјализанте

Поштовани специјализанти епидемиологије, Елиминациони тест који се полаже пре полагања специјалистичког испита из епидемиологије је заказан за 21.06.2021. у 14 часова на Институту за епидемиологију.   С поштовањем, проф. др Сандра Шипетић Грујичић, Шеф Катедре за специјалистичку наставу из епидемиологије      

0 comments

Кoлoквиjуми зa спeциjaлизaнтe из Aнeстeзиoлoгиje, рeaнимaтoлoгиje и интeнзивнe тeрaпиje у jунскoм испитнoм рoку 2021. гoдинe

Кoлoквиjуми зa спeциjaлизaнтe из Aнeстeзиoлoгиje, рeaнимaтoлoгиje и интeнзивнe тeрaпиje у jунскoм испитнoм рoку 2021. гoдинe, oдржaћe сe пo слeдeћeм рaспoрeду: Кoлoквиjум из Спeциjaлнe aнeстeзиoлoгиje, пeтaк 11. jун 2021. у 9:00.часова Meстo oдржaвaњa: aмфитeaтaр Клиникe зa нeурoхирургиjу УКЦС. Кoлoквиjум из Пeдиjaтриjскe aнeстeзиoлoгиje, пeтaк 18. jун 2021. у 12:00 часова. Meстo oдржaвaњa: Унивeрзитeтскa дeчja клиникa (учиoницa нa Пр2). Кoлoквиjум из Интeнзивнe мeдицинe, утoрaк 22. jун 2021. у 14:00 часова. Meстo oдржaвaњa: библиoтeкa Првe хируршкe клиникe УКЦС. Кoлoквиjум из Oпштe aнeстeзиoлoгиje, срeдa, 23. jун 2021. у 12:00 часова. Meстo oдржaвaњa: сaлa зa сaтaнкe (библиoтeкa) Ургeнтнoг цeнтрa, УКЦС. Приjaвe зa кoлoквиjум извршити Кaтeдри зa спeциjaлистичку нaстaву Aнeстeзиoлoгиje путeм eлeктрoнкoг фoрмулaрa, дo…

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА

Предиспитни тест за специјализанте ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА, који су пријавили специјалистички испит за јунско-јулски испитни рок 2021. године, биће одржан у 25.05.2021. године у 12:00 часова. Место одржавања: Клиника за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Србије.            

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте Интерне медицине – јунско-јулски испитни рок 2021.

Предиспитни тест за специјализанте Интерне медицине, који су пријавили специјалистички испит за јунско-јулски испитни рок 2021. године, биће одржан у 25.05.2021. године у 10:00 часова. Место одржавања: Клиника за ендокринологију, Клиничког центра Србије.      

0 comments

СВА ОБАВЕШТЕЊА

ОБАВЕШТЕЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

УПИС НА ОБАВЕЗНУ ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ ЗА ШК. 2021/2022 ГОДИНУ ВРШИЋЕ СЕ ОД  20. ДО 24. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ   За упис је потребно приложити: попуњену пријаву (која се налази на сајту или се добија у Служби); индекс специјалистичког стажа; закључен предходни упут за обављање специјалистичког стажа- савладавање вештина; одлука установе у којој је лекар запослен да сноси трошкове двосеместралне наставе за шк. 2021/2022. годину. Напомена: лекари који нису уписани на специјализацију на Медицинском факултету у Београду а упућени су од матичног факултета или матичне установе на обављање  двосеместралне наставе, поред…

0 comments

Огласи за упис на специјализације – на специјализације и уже специјализације

Огласи за упис на специјализације – на специјализације и уже специјализације за лекаре који су запослени у приватним здравственим установама и Оглас за одобравање уписа на специјализације за стране држављане односно лекаре који нису запослени у републици Србији:   1.  ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ (ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ ) И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ЛЕКАРЕ КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ПРИВАТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И/ИЛИ У УСТАНОВАМА КОЈЕ НЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ КАО ПРИМАРНУ   ПРИЈАВЕ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА ПОДНОСЕ СЕ НА ПИСАРНИЦИ МЕДИЦИНСКОГ…

0 comments

ПРЕДАВАЊА ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКУ НАСТАВУ ИЗ ПУЛМОЛОГИЈЕ ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2020/2021.

ПУЛМОЛОГИЈА-РАСПОРЕД НАСТАВЕ    

0 comments

Катедра анестезиологије, реаниматологије и интензивног лечења – Распоред за кардиоваскуларну и торакалну анестезију

Кardiovaskularna i torakalna anestezija – 2021 subspecijalisticki raspored

0 comments

ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЦЕДУРИ ПОСТУПКА  НОСТРИФИКАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ДИПЛОМА И ДИПЛОМА УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ КОЈА СЕ ОБАВЉА   РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ИНФОРМАЦИЈУ О ПРОЦЕДУРИ ПОСТУПКА НОСТРИФИКАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ДИПЛОМА И ДИПЛОМА УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ КОЈА СЕ ОБАВЉА РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРЕУЗМИТЕ   ОВДЕ  ПРИЛОГ 1 ПРИЛОГ 2 ПРИЛОГ 3 ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЦЕДУРИ ПОСТУПКА  НОСТРИФИКАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ДИПЛОМА И ДИПЛОМА УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ КОЈА СЕ ОБАВЉА   РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   Процедура признавања специјалистичких  диплома и диплома ужих специјализација  ради запошљавања  обавља се на Факултету . Процедура признавања диплома спроводи се на Факултету само за гране специјализација и ужих специјализација које су наведене у Правилнику о специјализацијама…

0 comments

Конкурс за упис на специјализације (априлски уписни рок 2020/2021. године)

Обавештење о Конкурсу за упис на специјализације – априлски уписни рок 2020/2021. године: Текст Конкурса за упис на специјализације (априлски уписни рок 2020/2021. године) ОБРАЗАЦ ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ПРИВАТНУ ПРАКСУ    

0 comments

Распоред наставе уже специјализације из Алекргологије и клиничке имунологије

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ АЛЕРГОЛОГИЈЕ И КЛИНИЧКЕ ИМУНОЛОГИЈЕ Распоред предавања за летњи семестар школске 2020/2021    

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије -⁠ априлски испитни рок 2021.

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који су пријавили специјалистички испит за априлски испитни рок 2021. године, биће одржан у уторак 30.03.2021. године у 12:00 часова. Место одржавања: сала за сатанке (библиотека) Ургентног центра, Клиничког центра Србије.

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте Ургентне медицине

Предиспитни тест за специјализанте Ургентне медицине одржаће се у понедељак, 22.03.2021.године у 10h у Поликлиници КЦС, главни улаз, десни лифт, II спрат, Проф. др Шијачки Тања Милић

0 comments

Обавештење лекарима који су пријавили специјалистички испит за Априлски испитни рок 2021. године

Испитни рок за полагање специјалистичких испита на Медицинском факултету Универзитета у Београду почиње 12.04.2021. и траје до 29.04.2021. године. Лекари који у Априлском испитном року полажу специјалистички испит за полагање практичног дела испита потребно је да имају негативан PCR тест не старији од 72 сата (посебно за гране специјализација које подразумевају контакт са пацијентом). Преузмите у PDF формату цело обавештење: Обавештење лекарима који су пријавили специјалистички испит за Априлски испитни рок 2021. године        

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте Гинекологије и акушерства

Предиспитни тест за специјализанте Гинекологије и акушерства који специјалистички испит полажу у априлском испитном року 2021. године, биће одржан 23.03.2021. године у 12h, Клиника за гинекологију и акушерство, КЦ Србије.

0 comments

Распоред предавања за специјализанте Трансфузијске медицине – II семестар 2020/2021. године

Распоред предавања за специјализанте Трансфузијске медицине – II семестар 2020/2021. године      

0 comments

Програм теоријске наставе за лекаре на ужој специјализацији из неонатологије

Програм теоријске наставе за лекаре на ужој специјализацији из неонатологије – Летњи семестар школске 2020/2021. године

0 comments

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР – УЖА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА – МЕДИЦИНА БОЛА

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР – УЖА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА – МЕДИЦИНА БОЛА    

0 comments

Огласи за одобравање уписа на специјализацијe у Априлском уписном року школске 2020/2021. године

– ОГЛАС ЗА ОДОБРАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА – (ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ПРИВАТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И/ИЛИ У УСТАНОВАМА КОЈЕ НЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ КАО ПРИМАРНУ ) ПРИЈАВЕ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА ПОДНОСЕ СЕ НА ПИСАРНИЦИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ , Др Суботића бр. 8 или ПУТЕМ ПОШТЕ ОД 01.фебруара до 19.фебруара 2021. ГОДИНЕ. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ПРИВАТНУ ПРАКСУ   -ОГЛАС ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА – (ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА…

0 comments

СВА ОБАВЕШТЕЊА