Кoлoквиjуми зa спeциjaлизaнтe из aнeстeзиoлoгиje, рeaнимaтoлoгиje и интeнзивнe тeрaпиje у jунскoм рoку 2020. oдржaћe сe пo слeдeћeм рaспoрeду:

Kolokvijumi za specijalizante iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije u junskom roku 2020. održaće se po sledećem rasporedu:
Kolokvijum iz Opšte anesteziologije, u utorak 02.06.2020. u 9:30h. Mesto održavanja: amfiteatar KBC „Dr Dragiša Mišović“.
Kolokvijum iz Pedijatrijske anesteziologije, u sredu 03.06.2020. u 11h. Mesto održavanja: Univerzitetska dečja klinika (učionica ili biblioteka na Pr2).
Kolokvijum iz Specijalne anesteziologije, u četvrtak 04.06.2020. u 9h. Mesto održavanja: sala za stručne sastanke Klinike za neurohirurgiju KCS.
Kolokvijum iz Intenzivne medicine, u četvrtak 04.06.2020. u 14h. Mesto održavanja: amfiteatar KBC „Dr Dragiša Mišović“.
Prijave za kolokvijum izvršiti Katedri za specijalističku nastavu Anesteziologije putem elektronkog formulara, do četvrtka 28.05.2020. u 18h, na sledećoj adresi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevVaB1P1e3j0jekaG5lYydI8ntf-K_EF2MRsh7YHxQBRnIWw/viewform?usp=pp_url

Остале вести из категорије