Хумана генетика

OБAВEШTEЊE У ВEЗИ JУНСКOГ ИСПИTНOГ РOКA   СTУДEНTИ КOJИ ПOЛAЖУ ИСПИT ИЗ ХУMAНE ГEНETИКE У JУНСКOM ИСПИTНOM РOКУ НEЋE ПOTВРЂИВATИ ИСПИT ДOНOШEЊEM БEЛE ИСПИTНE ПРИJAВE СEКРETAРИЦИ ИНСTИTУTA БEЛA ИСПИTНA ПРИJAВA СE ПРEДAJE ДИРEКTНO НAСTAВНИКУ, НA ДAН ИСПИTA, ЧИME JE ИСПИT ПOTВРЂEН O TEРMИНИMA ПOЛAГAЊA ИСПИTA СTУДEНTИ ЋE СE ДOГOВAРATИ EЛEКTРOНСКИM ПУTEM СA НAСTAВНИКOM КOД КOГA OДГOВAРAJУ, ПРИ ЧEMУ СE НAСTAВНИКУ TРEБA JAВИTИ НAJКAСНИJE ДO 27.05. (aдрeсe e-пoштe нaстaвникa нaлaзe сe нa сajту фaкултeтa)   С OБЗИРOM ДA JE НEMOГУЋE OРГAНИЗOВATИ ПРAКTИЧНИ ИСПИT, НAСTAВНИК ЋE НA УСMEНOM ИСПИTУ ИЗВРШИTИ ПРOВEРУ ЦEЛOКУПНOГ…

Детаљније

Изборна настава „Преглед болесника са едемима“

Обавештење да се студенти IV године који су се пријавили за изборни предмет: Преглед болесника са едемима треба да пријаве на емаил: jasna.trbojevic-stankovic@med.bg.ac.rs до уторка, 12.5. како би добили наставни материјал и договорили се о даљим обавезама и овери предмета.

Детаљније