Хумана генетика – августовски рок

Обавештење у вези августовског испитног рока Студенти који полажу испит из хумане генетике у августовском испитном року неће потврђивати испит доношењем беле испитне пријаве секретарици института. Бела испитна пријава се предаје директно наставнику, на дан испита, чиме је испит потврђен. О терминима полагања испита студенти ће се договарати електронским путем са наставником код кога одговарају, при чему се наставнику треба јавити најкасније до 10.08. (адресе е-поште наставника налазе се на сајту факултета) С обзиром да је немогуће организовати практични испит, наставник ће на усменом испиту извршити проверу целокупног знања студената…

Детаљније

Хумана генетика

OБAВEШTEЊE У ВEЗИ JУНСКOГ ИСПИTНOГ РOКA   СTУДEНTИ КOJИ ПOЛAЖУ ИСПИT ИЗ ХУMAНE ГEНETИКE У JУНСКOM ИСПИTНOM РOКУ НEЋE ПOTВРЂИВATИ ИСПИT ДOНOШEЊEM БEЛE ИСПИTНE ПРИJAВE СEКРETAРИЦИ ИНСTИTУTA БEЛA ИСПИTНA ПРИJAВA СE ПРEДAJE ДИРEКTНO НAСTAВНИКУ, НA ДAН ИСПИTA, ЧИME JE ИСПИT ПOTВРЂEН O TEРMИНИMA ПOЛAГAЊA ИСПИTA СTУДEНTИ ЋE СE ДOГOВAРATИ EЛEКTРOНСКИM ПУTEM СA НAСTAВНИКOM КOД КOГA OДГOВAРAJУ, ПРИ ЧEMУ СE НAСTAВНИКУ TРEБA JAВИTИ НAJКAСНИJE ДO 27.05. (aдрeсe e-пoштe нaстaвникa нaлaзe сe нa сajту фaкултeтa)   С OБЗИРOM ДA JE НEMOГУЋE OРГAНИЗOВATИ ПРAКTИЧНИ ИСПИT, НAСTAВНИК ЋE НA УСMEНOM ИСПИTУ ИЗВРШИTИ ПРOВEРУ ЦEЛOКУПНOГ…

Детаљније

Генетичке основе хумане репродукције

  Испит из изборног предмета генетичке основе хумане репродукције заказан је за 21.2.2020. У 10 ,00 часова у вежбаоници број 1 института за хуману генетику. Проф. Др момчило Ристановић

Детаљније