Обавештење о демонстратури и прелиминарна ранг листа изабраних кандидата – Патолошка физиологија

Универзитет у Београду Медицински факултет Институт за патолошку физиологију 25.11.2021.године, Београд ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА ИЗБОР САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА – ДЕМОНСТРАТОРА НА ПРЕДМЕТУ ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА У АКАДЕМСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ На расписани конкурс за избор сарадника ван радног односа – демонстратора за академску 2021/2022. годину за предмет Патолошка физиологија пријавило се 40 кандидата. Анализом приспеле документације установљено је да сви кандидати испуњавају услове конкурса предвиђене Статутом Медицинског факултета, Универзитета у Београду и Правилником о раду сарадника ван радног односа – демонстратора. Након разматрања успеха студената током студија (просечне оцене током…

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА КОЈИ СУ ПОХАЂАЛИ НАСТАВУ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020, и 2020/2021 А НИСУ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ ИЗ ХИСТОЛОГИЈЕ И ЕМБРИОЛОГИЈЕ

У складу са одлуком Наставног Већа студентима који нису положили хистологију и ембриологију а наставу су похађали у школској 2019/2020. и 2020/2021. години оцена из хистологије и ембриологије се формира на следећи начин: уредност у похађању наставе и активност на настави – до 10 поена практични испит – до 20 поена усмени испит – до 50 поена којима се додају пропуштени бодови са колоквијума који нису одржани – до 20 поена Бројчано оцењивање без одржавања колоквијума се примењује до краја школске 2021/2022. године. Студенти који су пренели испит из хистологије…

Детаљније

СПИСAК ИЗAБРAНИХ ДEMOНСTРATOРA ЗA ВEЖБE ИЗ ПРEДMETA ХУMAНA ГEНETИКA

25.11.2021. С oбзирoм нa нaчин oргaнизaциje прaктичнe нaстaвe у дaтим eпидeмиoлoшким услoвимa члaнoви Кaтeдрe зa хумaну гeнeтику су сe сaглaсили дa je oптимaлaн брoj дeмoнстрaтoрa зa aдeквaтнo и бeзбeднo oбaвљaњe вeжби нa нaшeм прeдмeту чeтири. Нa кoнкурс зa рaд нa пoслoвимa дeмoнстрaтурe нa вeжбaмa нa прeдмeту Хумaнa гeнeтикa зa шкoлску 2021/22. гoдину приjaвилo сe пeтнaeст студeнaтa: 1) Вулeтић Jeлисaвeтa (12/17) 2) Пaрaвинa Никoлa (313/18) 3) Aндрejић Никoлa (265/18) 4) Кoтлицa Бoбa (206/17) 5) Гojкoвић Tиjaнa (401/17) 6) Ристић Душaн (205/18) 7) Груjић Жaклинa (8/19) 8) Joвaнoвић Aлeксaндрa (87/19) 9) Aшћeрић…

Детаљније

Савремена дијагностика исхемијске болести срца – изборни предмет

Студенти који су уписани на изборни предмет Савремена дијагностика исхемијске болести срца мога да контактирају Проф. др Ану Ђорђевић Дикић на skali.ana7@gmail.com

Детаљније

Радиологија – Колоквијум I

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  КАТЕДРА- РАДИОЛОГИЈА Предмет: Обавештење о одржавању првог колоквијума за предмет –РАДИОЛОГИЈА-   Обвештавају се студенти  ИАС медицине да ће први  колоквијум из  Радиологије  бити организован у периоду од  29.11. 2021. до 03.12.2021.( IX недеља)  и у периоду од 06.12.2021. до 10.12.2021.( X недеља) Колоквијум  ће се одржавати у терминима вежби. Асистенти ће поделити своје студенте на две групе за полагање колоквијума у зависности од тога када имају колоквијум из дерматологије, тако да ће једни  имати колоквијум из радиологије  током  IX недеље, а други током   X…

Детаљније