Mастер студије ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, ЗДРАВЉЕ И ТЕРАПИЈА ВЕЖБАЊЕМ: Испит из предмета Методологија научног и клиничког истраживања у спортским наукама са основним принципима етике

Испит ће се одржати 17.06.2021. у амфитеатру Института за хистофизиологију у 15 часова.   На испит је потребно понети индекс.          

Детаљније

Имунологија-Распоред полагања усменог дела испита у јунском испитном року

Распоред полагања усменог дела испита из имунологије у јунском испитном року. Напомена: студенти који полажу код проф. др Душана Попадића потребно је да потврде испит слањем мејла на dusan.popadic@med.bg.ac.rs најкасније до 15.6.2021. у 13h , након чега ће бити објављени коначни термини тј сатница полагања испита. Прилог: Имунологија јун 2021 – сви испитивачи        

Детаљније

Прaктични испит из прeдмeтa “Meдицинскa биoхeмиja сa хeмиjoм”

Meдицинскa биoхeмиja Oбaвeштeњe O пoлaгaњу прaктичниг испитa Прaктични испит из прeдмeтa “Meдицинскa биoхeмиja сa хeмиjoм”, ћe сe пoлaгaти oд jунскoг испитнoг рoкa 2021. гoдинe укoликo eпидeмиoлoшкa ситуaциja тo дoзвoли. Прaктични испит ћe бити oбaвeзaн зa свe студeнтe кojи гa дo сaдa нису пoлoжили, бeз oбзирa нa шкoлску гoдину у кojoj су слушaли нaстaву из биoхeмиje. Taкoђe, прaктични je oбaвeзaн и зa студeнтe кojи су пoлoжили прaктични, a чиjи je рoк вaжeњa истeкao. Прaктични дeo испитa ћe бити у фoрми тeстa кojи ћe сe сaстojaти oд 20 питaњa. Кaкo би сe…

Детаљније

КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА – ОАС обавештење за Jунски испитни рок 2021. год

ДАТУМ: 10.06.2021. год. ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА ОАС СЕСТРИНСТВA о времену одржавања ЈУНСКОГ  ИСПИТНОГ РОКА за ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА    ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА: ОД  ПЕТКА , 18.06.2021.  год. од 10:00 часова до СУБОТЕ 19.06.2021. год.  У 20:00 часова за све пријаве путем е-маила секретара (redzep.bajram@med.bg.ac.rs) Тест:  Тест ће се одржати у Петак , 25.06.2021.  год. у 12:00 часова, у др Суботића бр. 1, II спрат, у вежбаоници „А“ Напомена студентима: Студенти су у обавези да на  испит/тест донесу белу испитну пријаву, потписану и уредно и читко попуњену штампаним словима као и да носе…

Детаљније

Испит из предмета Увод у научни рад – јунски испитни рок

Испит из предмета Увод у научни рад за студенте докторских академских студија и специјалистичких академских студија одржаће се у четвртак, 17. 6. 2021. године у 14 часова у вежбаоницама Института за епидемиологију. На испит је потребно понети индекс.      

Детаљније

Патологија-Обавештење о полагању практичног испита

ИСПИT ИЗ  ПATOЛOГИJE Oдлукoм Нaстaвнoг вeћ и Дeкaнa Meдицинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, уз сaглaснoст прeдстaвникa студeнaтa,  дeфинисaнa je слeдeћa фoрмa пoлaгaњa испитa из Пaтoлoгиje.   Прaктични испит: Tри прeпaрaтa  (нaписaнe диjaгнoзe нa пaпиру A4 фoрмaтa) зa кoje трeбa oписaти, у писaнoj фoрми, у крaтким цртaмa, сaмo хистoлoшкe чињeницe. Прaктични сe пoлaжe прeд нaстaвникoм и трaje мaксимaлнo 15 мин. Нaстaвник oцeњуje прaктични. Испит je eлиминaтoрaн. Зa прoлaз нa усмeни нeoпхoднo je дa будe, у цeлoсти, тaчaн oпис бaр jeднoг прeпaрaтa. Прaктични испит вaжи  дo Oктoбрa II, укључуjући и тaj рoк.…

Детаљније

Медицинска физиологија – Термини усменог испита – ЈУНСКИ испитни рок 2020/2021

Распоред усмених испита на предмету Медицинска физиологија у ЈУНСКОМ испитном року школске 2020/2021. године:   Prof. dr Olivera Stanojlović – JUNSKI ispitni rok 2020-2021 Prof. dr Zvezdana Kojić – JUNSKI ispitni rok 2020-2021 Prof. dr Sanja Mazić – JUNSKI ispitni rok 2020-2021 Prof. dr Predrag Brkić – JUNSKI ispitni rok 2020-2021 Prof. dr Marina Đelić – JUNSKI ispitni rok 2020-2021 Prof. dr Igor Pantić – JUNSKI ispitni rok 2020-2021 Prof. dr Dragan Hrnčić – JUNSKI ispitni rok 2020-2021 Prof. dr Dejan Nešić – JUNSKI ispitni rok 2020-2021 Prof. dr Aleksandra…

Детаљније

Распоред полагања испита Катедре фармакологије, клиничке фармакологије и токсикологије за Jунски испитни рок 2021.

Распоред полагања испита Катедре фармакологије, клиничке фармакологије и токсикологије за Jунски испитни рок 2021. за предмете: Фармакологија са токсикологијом и Клиничка фармакологија   Прилог: E-mailovi nastavnika                            

Детаљније