Испит „НАПИСАТИ, ОБЈАВИТИ, ПРЕЗЕНТОВАТИ И ВРЕДНОВАТИ НАУЧНО ДЕЛО“ за студенте специјалистичких академских студија (јануарско-фебруарски испитни рок) одржаће се 29.01.2020. године у 16 часова (I, II и III група) и 17 часова (IV, Vи VI група) у  амфитеатру Анатомског института. У прилогу је списак студенато па групама. На испит донети  индекс, студентску пријаву, семинарски рад и картон за евиденцију присуства на настави.   Списак студената по групама        

Детаљније

Промена термина – Изборни предмет „Хемијски експерименти кроз рад у реалној и виртуленој лабораторији“ за студенте I године

Настава на изборном предмету „Хемијски експерименти кроз рад у реалној и виртуленој лабораторији“, за студенте I године, заказана за 27. 12. 2019 у 10часова, на Институту за хемију у медицини, се одлаже. Студенти ће почетком следеће недеље бити информисани о новом термину одржавања наставе.  

Детаљније

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА НАПИСАТИ, ОБЈАВИТИ, ПРЕЗЕНТОВАТИ И ВРЕДНОВАТИ НАУЧНО ДЕЛО -⁠ ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

  Испит ће бити организован 29.01.2020. Прве три групе испит полажу у 16 часова, а IV, V и VI у 17 часова (у прилогу списак). Место одржавања испита АНАТОМСКИ АМФИТЕАТАР. На испит донети индекс, пријаву, семинарски рад и картон за евиденцију присуства на настави.   Списак студената по групама      

Детаљније

Пријава испита за јануарско-фебруарски испитни рок школске 2019/2020. године

Пријава испита за јануарско-фебруарски испитни рок школске 2019/2020. године за студенте специјалистичких академских студија   Пријава испита је од 01.01.2020. године до 05.01.2020. године.   Студенти уписани на специјалистичке академске студије у школској 2019/2020. години могу да пријаве све испите за предмете који се слушају у првом семестру укључујући и испите за предмете који се слушају у јануару 2020. године.   Испитни рок почиње 10.01.2020. године.   *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !*   Подсећамо студенте да благовремено провере уплате за школарину и пријаву испита, како би могли…

Детаљније

Пријава за јанарски испитни рок

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШК 2019/20. ГОДИНА   Пријава испита је од 01.01.2020. године до 05.01.2020. године.   ИСПИТНИ РОК ТРАЈЕ ОД 10. ДО 31. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ. *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !*  

Детаљније

Колоквијум МИКРОБИОЛОГИЈА 1 други термин 27.12.2019.

Распоред полагања колоквијума МИКРОБИОЛОГИЈА 1 други термин 27. децембар 2019. године   Место, датум и време полагања : Амфитеатар Патологија 27.12.2019. у 16:30 часова.   Право на излазак имају студенти који нису положили колоквијум у првом термину (20.12.2019.). Студенти који НИСУ ИЗАШЛИ на колоквијум у првом термину (20.12.2019.) морају донети лекарско оправдање због чега нису изашли у првом термину најкасније до 26.12.2019. у 12 часова код секретарице Института за микробиологију и имунологију (соба у приземљу).   Студенти обновљене године који су одслушали наставу из предмета Микробиологија и раније полагали колоквијуме…

Детаљније

Обавештење за испит за ОАС-УНИ

Обавештење Испит из предмета УВОД У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (IV година) ОАС-УНИ биће организован 23.01.2020. године у 12 часова на Институту за епидемиологију, Вишеградска 26. Руководилац: проф. др Сандра Шипетић Грујичић

Детаљније

Катедра хирургије

  Пoштoвaнe кoлeгe, Oбзирoм дa нaм сe приближaвa крaj сeмeстрa  oбaвeштaвaмo Вaс дa ћe  сe oд пoнeдeљкa 23.12.2019. гoдинe, пoтписивaти  индeкси  студeнтимa V гoдинe кojи  су пoхaђaли  нaстaву . Студeнтимa кojи су зa тo стeкли услoв,  пoхaђajући нaстaву,  трeбa дa дoнeсу  кaртoн  oбaвeзнo сa фoтoгрaфиjoм и пoтписoм oд стрaнe свoг нaстaвникa или нaстaвнoг сaрaдникa  кojи му  je вoдиo прaктичну нaстaву из oпштe хирургиje сa aнeстeзиoлoгиjoм и  вaскулaрнe хирургиje. Пoтпис у индeкс дoбиjajу студeнти кojи нa тo имajу прaвo у нaстaвнoj бaзи у кojoj зaвршaвajу нaстaву из oпштих, oднoснo спeциjaлистичких грaнa…

Детаљније

Обавештење о колоквијуму из Биофизике у Медицинској физиологији

БИОФИЗИКА У ФИЗИОЛОГИЈИ Обавештење у вези са тестом   17.01.2020. у 12:00часова Сала 1 Инстиута за Биофизику у медицини Право полагања колоквијума имају само студенти који су полагали тест пре више од две школске године (генерација 2017/18г и раније)    Тест има 30 питања, а време за израду теста је 60 минута Забрањена је употреба мобилних телефона Забрањено је преписивање и/или гледање у туђ тест Исправке једном означеног одговора се не признају, ни са потписом студента или дежурног ПО ЗАВРШЕНОЈ ИЗРАДИ ПРЕДАТИ ТЕСТ И ЛИСТ „Страна са одговорима“ Резултати колоквијума…

Детаљније

Обавештење о термину теста из Биофизике у Радиологији за школску 2019/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠20.

Биoфизикa у Рaдиoлoгиjи 2019/2020 TEСT 23.01.2020. у 12часова СAЛE 1 и 2 Институтa зa Биoфизику у мeдицини   Teст трaje 60 минутa.   Упoтрeбa мoбилних тeлeфoнa НИJE ДOЗВOЉEНA, ни зa РAЧУНСКE OПEРAЦИJE.   Рeзултaти ћe бити oбjaвљeни у ПETAК (01.2020.) нa oглaснoj тaбли Институтa зa Биoфизику и интeрнeт стрaници фaкултeтa.   Студeнти кojи нису пoлoжили тeст мoгу пoглeдaти свoj рaд у сeкрeтaриjaту Институтa 01.2020. oд 11часова дo 13часова прeмa слeдeћeм рaспoрeду   Пoтврдa испитa из Биoфизикe у Рaдиoлoгиjи oдржaћe сe прeмa слeдeћeм рaспoрeду oд 10:00часова дo 12:00часова: Дaн и дaтум…

Детаљније