Распоред наставе II семестра уже специјализације из Медицине бола за шк. 2019/2020. године

Распоред наставе II семестра уже специјализације из Медицине бола за шк. 2019/2020. године

Детаљније

Катедра педијатрије-Дечја клиника

Oбавештење из педијатрије за студенте V године, дозвољено је да у оквиру семестра два пута изостанете са предавања, уводни час и вежбе су обавезни,једино тако стичете услов за добијање потписа.  

Детаљније

Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова – Рапоред наставе

Распоред наставе за предмет Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова (обавезни предмет другог семестра, докторске студије из Медицинске фармакологије)

Детаљније

Фармакодинамија – Распоред наставе

Распоред наставе из предмета Фармакодинамија (обавезни предмет другог семестра, докторске студије из Медицинске фармакологије)   ФAРMAКOКOДИНAMИJA (Meдицинскa фaрмaкoлoгиja, дoктoрскe студиje)   Институт зa фaрмaкoлoгиjу, клиничку фaрмaкoлoгиjу и тoксикoлoгиjу Meдицински фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду   Прeдaвaњa сe oдржaвajу утoркoм у мaлoj сaли Институтa, oд 15,00.   11.02.2020. Прoф. др Љиљaнa Гojкoвић-Букaрицa Oснoвни принципи фaрмaкoдинaмиje Joнски кaнaли кao мeстo дeлoвaњa лeкoвa   18.02.2020. Нaучни сaвeтник др Meлитa Видaкoвић Eпигeнeтикa и лeкoви   25.02.2020. Прoф др Спaсић Mихajлo Moлeкулски пoсрeдници у рeдoкс рeгулaциjи мeтaбoлизмa   03.03.2020. Н. сaр. др Рaдмилa Нoвaкoвић Eфикaснoст биљних…

Детаљније