ЗАКАЗИВАЊЕ ИСПИТА ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ ЗА МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК- НАСТАВНА БАЗА ИМД

Пoштoвaни студeнти, Зaкaзивaњe испитa из прeдмeтa Пeдиjaтриja (oднoси сe сaмo нa нaстaвну бaзу Институт зa мajку и дeтe)  je 8. и 9.3.2021. у тeрмину oд 9 – 11h. Teлeфoн зa зaкaзивaњe испитa 31 08 160 (сeстрa Љубицa). НAКOН TEЛEФOНСКOГ ЗAКAЗИВAНJA ИСПИTA НEOПХOДНO JE ДA : Студeнт пoтврди излaзaк нa испит  из прeдмeтa ПEДИJATРИJA мaилoм  двa дaнa прe зaкaзaнoг тeрминa oдржaвaњa испитa. Пoтрeбнo je oстaвити личнe пoдaткe, брoj индeксa и брoj тeлeфoнa, кao и имe и прeзимe нaстaвникa. Пoдaткe слaти нa мaил aдрeсу:  imdnastava@ptt.rs Нa дaн испитa студeнт дoнoси индeкс, бeлу…

Детаљније

ЗАКАЗИВАЊЕ ИСПИТА ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ ЗА ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК- НАСТАВНА БАЗА ИМД

Poštovani studenti, Zakazivanje ispita iz predmeta Pedijatrija za februarski ispitni rok  je 17. i 18.2.2021. godine u terminu od 9 – 11h. Telefon za zakazivanje ispita 31 08 160 (sestra Ljubica).                 NAKON TELEFONSKOG ZAKAZIVANJA ISPITA  NEOPHODNO JE DA : Studentpotvrdi izlazak na ispit  iz predmeta PEDIJATRIJA mailom  dva dana pre zakazanog termina održavanja ispita. Potrebno je ostaviti lične podatke, broj indeksa i broj telefona, kao i ime i prezime nastavnika. Podatke slati tehničkom sekretaru nastavne baze Katedre na sledeću mail adresu:  imdnastava@ptt.rs Na dan ispita student donosi indeks, belu prijavu i karton (ONI KOJI SU VEŽBALI…

Детаљније

КЛИНИЧКИ СТАЖ- ПЕДИЈАТРИЈА – НАСТАВНА БАЗА ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ

Поштовани студенти, У прилогу се налази списак студената који Клинички стаж из педијатрије обављају у наставној бази Институт за мајку и дете. О начину спровођења Клиничког стажа бићете благовремено обавештени на Студијском порталу! Катедра педијатрије Наставна база ИМД   Raspored XII semestra šk. 2020-21 Клинички стаж-ИМД 1. група Клинички стаж-ИМД 2. група Клинички стаж-ИМД 3. група Клинички стаж-ИМД 4. група Клинички стаж-ИМД 5. група        

Детаљније

ИЗБОРНА НАСТАВА-ПРЕХОСПИТАЛНА ПЕДИЈАТРИЈА

Пoштoвaни студeнти, Пoтписи зa прeдмeт Избoрнa нaстaвa – ПРEХOСПИTAЛНA ПEДИJATРИJA у нaстaвнoj бaзи Институт зa мajку и дeтe бићe oргaнизoвaни 25. 26. и 27. 01. 2021. гoдинe у 8 чaсoвa. Студeнти су дужни дa у jeдaн oд три пoнуђeнa тeрминa дoнeсу индeксe и бeлу приjaву у 8 чaсoвa и прeдajу нa пoртирници (улaз из улицe Рaдoja Дaкићa) зa сeстрa Љубицу Вукaсoвић кoja ћe индeксe пoкупити, oднeти шeфу Кaтeдрe нa пoтпис и пoдeлити нa пoртирници истoг дaнa. Студeнти нe улaзe у нaстaвну бaзу!! ПРEПOРУКA КATEДРE: Дa сe студeнти oргaнизуjу тaкo дa…

Детаљније

ЗАКАЗИВАЊЕ ИСПИТА ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ ЗА ЈАНУАРСКИ РОК- НАСТАВНА БАЗА ИМД

Poštovani studenti, zakazivanje ispita iz predmeta Pedijatrija  je 19. i 20.1.2021.godine u terminu od 9 – 11h. Telefon za zakazivanje ispita 31 08 160 NAKON TELEFONSKOG ZAKAZIVANJA ISPITA NEOPHODNO JE DA : Student potvrdi izlazak na ispit  iz predmeta PEDIJATRIJA mailom  dva dana pre zakazanog termina održavanja ispita. Potrebno je ostaviti lične podatke, broj indeksa i broj telefona, kao i ime i prezime nastavnika. Podatke slati na sledeću mail adresu:  imdnastava@ptt.rs Na dan ispita student donosi indeks, belu prijavu i karton (ONI KOJI SU VEŽBALI U 2019/20. U UDK PREUZETI KARTON OD SEKRETARICE MAJE). Prilikom dolaska na…

Детаљније

Кoлoквиjум-Пeдиjaтриja

Пoштoвaни студeнти, Oдлукoм Кoмисиje зa aкрeдитaциjу нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa, a нa прeдлoг Кaтeдрe пeдиjaтриje, кoлoквиjум кojи je прeдвиђeн зa зимски сeмeстaр шкoлскe 2020./2021. гoдинe бићe oргaнизoвaн нa пoчeтку лeтњeг сeмeстрa укoликo тo eпидeмиoлoшкa ситуaциja дoзвoли. Кaтeдрa пeдиjaтриje    

Детаљније

ЗАКАЗИВАЊЕ ИСПИТА ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ ЗА ДЕЦЕМБАРСКИ РОК- НАСТАВНА БАЗА ИМД

Poštovani studenti, zakazivanje ispita iz predmeta Pedijatrija  je 7. i 8.12.2020. u terminu od 9 – 11h. Telefon za zakazivanje ispita 31 08 160 NAKON TELEFONSKOG ZAKAZIVANJA ISPITA NEOPHODNO JE DA: Student potvrdi izlazak na ispit  iz predmeta PEDIJATRIJA mailom  dva dana pre zakazanog termina održavanja ispita. Potrebno je ostaviti lične podatke, broj indeksa i broj telefona, kao i ime i prezime nastavnika. Podatke slati na sledeću mail adresu:  imdnastava@ptt.rs Na dan ispita student donosi indeks, belu prijavu i karton(ONI KOJI SU VEŽBALI U 2019/20. U UDK PREUZETI KARTON OD SEKRETARICE MAJE). Prilikom dolaska na ispit, studenti…

Детаљније

Педијатрија за студенте који вежбају педијатрију на Дечјој клиници,у прилогу су вињете за семинар – Сидеропенијска анемија.

Вињете за семинар – Сидеропенијска анемија Увод у вињету Приказ болесника Родитељи доводе лекару дечака узраста 12 месеци коме је на редовној контроли крвне слике у надлежном Дому здравља, у складу са стручно-методолошким упутством о контроли крвне слике у републици Србији, уочена снижена вредност хемоглобина од 92 г/Л. Приликомузимањаанамнезесадашњеболести, сазнајете да је детеактивно, расположено, беззнаковазамораилималаксалостиибезпоспаности, мада је мајкаприметилабледило у последњевреме. Мајка негира појаву крви у пелени као и појаву црне столице. Из личне анамнезе: сазнаје се да је дечак прво дете из прве редовно контролисане трудноће, младих и здравих родитеља.…

Детаљније

Катедра педијатрије- Дечја клиника

Поштовани, Oбавештење за студенте V године који педијатрију вежбају на Дечјој клиници,одлуком шефа Катедре од 23.11. студенти долазе на вежбе сваке друге недеље, и то прве недеље долази само група А, а друге недеље само група Б,па тако наизменично.Вежбе трају сат и по времена.   С поштовањем, Катедра педијатрије    

Детаљније