Конкурс за упис на Мастер студије – Физичка активност, здравље и терапија вежбањем

К О Н К У Р С ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК

 ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, ЗДРАВЉЕ И ТЕРАПИЈА ВЕЖБАЊЕМ– 26 студената

 

Пријава за Мастер студије Додатне информације

 

Услови за упис:

Претходно остварен обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ, или завршене интегрисане академске студије, односно мастер академске студије са остварених  најмање 300 ЕСПБ, или лице које је  стекло високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) из области: медицине, физичког васпитања и спорта, специјалне едукације и рехабилитације и психологије

Знање енглеског језика и познавање рада на рачунарима.

Мерила  за ранг листу:

 • Општа просечна оцена завршених студија (до 60 бодова)
 • Дужина студирања (до 10 бодова)
 • Мотивациони интервју (до 30 бодова) оцењује се:
 • Мотивација за студије: 1, 2, 3, 4, 5
 • Креативност         1, 2, 3, 4, 5
 • Општи утисак         1, 2, 3, 4, 5

Оцена коју дају чланови комисије множи се са 2.

Оцењивање врши трочлана комисија именована од Већа за      специјалистичку наставу на предлог програмског савета студија.

Напомена: Дужина студирања кандидата се оцењује са максимално 10 бодова.
Дужина студирања кандидата се бодује на основу времена које је кандидату било потребно да бодовани студијски програм заврши након истека редовног рока за дипломирање. Време продуженог студирања се обрачунава у процентима у односу на максимално продужење студија након чега се кандидату додељује обрнуто сразмеран проценат бодова од максималних 10.
Као пример, ако је максимално продужење студирања 4 године, а кандидат је продужио студије за 3, употребио је 75% могућег продужење и биће му додељено 25% од максималног броја бодова, односно 2,5 од максималних 10 бодова.

Пријаве по конкурсу примају се од 15. и 16. октобра 2019. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића 8.

Непотпуне и не благовремене пријаве неће бити разматране

За Конкурс треба приложити:

 • пријаву;
 • биографију;
 • извод из матичне књиге рођених (факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • фотокопија личне карте (ако је чипована – очитана);
 • оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама, као и оверену фотокопију додатка Дипломи ); кандидат коме није издата Диплома подноси Уверење о дипломирању са Уверењем о положеним испитима);
 • потврда о познавању рада на рачунарима (уколико кандидат не поседује потврду – подноси изјаву о познавању рада на рачунарима уз обавезу да у току наставе положе тест провере знања);
 • сагласност установе о похађању наставе, ако је кандидат у радном односу, а уколико установа сноси трошкове студија – одлука установе;
 • потврду о уплати трошкова Конкурса у износу од 000,00 динара (за стране држављане трошкови конкурса износе динарска противвредност 160 €), који се уплаћују на жиро-рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број ПО50).

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

 • Кандидат, страни држављанин, конкурише за упис на мастер академске студије- под истим условима као и држављанин Републике Србије.
 • Кандидат-страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси поред осталих докумената и решење о нострификацији дипломе  или потврду о томе да је започета нострификација, оверену фотокопију пасоша и оверену фотокопију и превод извода из матичне књиге рођених.

Пре уписа кандидат – страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран;
 • да влада српским језиком.

Страни држављанин може условно да се упише на мастер академске студије- у случају када поступак за признавање стране високошколске исправе није завршен до рока за упис кандидата по Конкурсу. Уколико захтев за признавање стране високошколске исправе буде одбијен или не даје право за упис на мастер академске студије, сматраће се да кандидат није уписан. У том случају, кандидату се враћа уплаћени износ школарине умањен за трошкове уписа. Остали трошкови падају на терет кандидата.

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Избор кандидата врши одговарајућа Комисија на основу испуњености услова Конкурса. Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија-медицинске науке утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на академским студијама, дужине студирања, и мотивационог интервјуа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

-трошкове конкурса у износу од 9.000,00 динара (за стране држављане трошкови конкурса износе динарска противвредност 160 €);

-трошкове  годишње школарине мастер  академских студија Физичка активност, здравље, и терапије вежбањем  за шк. 2019/2020. годину износе  170.000. динара a за стране држављане 2000€

Школарина се може уплатити у целости, у две , четири или пет рата.

Сви остали  евентуални трошкови наведени су у ценовнику за мастер академске студије.

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ

Факултет објављују прелиминарну листу пријављених кандидата, са подацима о бодовима на интернет страници, на које кандидати могу уложити жалбу на обрачун бодова, регуларност поступка утврђеног конкурсом и своје место на ранг листи у року који одреди факултет. По истеку тог рока подаци се сматрају коначним.

Кандидат може поднети жалбу електронски путем линка http://med.bg.ac.rs/?page_id=15344

Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима и доставља je Универзитету. Универзитет објављује коначне ранг листе на интернет страници Универзитета.  По објављивању коначне ранг листе за студијски програм на сајту Универзитета обавља се упис кандидата.

КОНКУРСНИ РОК

Пријем – предаја докумената од 15. И 16. октобра 2019. године од 9 до 13 часова
Прелиминарна ранг листа пријављених  кандидата Факултета 17. октобар 2019. године у 12 часова
Жалбе на прелиминарну ранг листу Комисији за упис – линк http://med.bg.ac.rs/?page_id=15344 18. октобар 2019. године до 15 часаова
Решење комисије за упис по жалбама 21. октобар 2019. године до 15 часова
Жалбе на решење комисије Декану – линк http://med.bg.ac.rs/?page_id=15344 22. октобар 2019. године до 12 часова
Решење Декана по жалбама 22. октобар до 15 часова
Коначна ранг листа пријављених  кандидата Факултета која се доставља Универзитету 23. октобар 2019. године до 12 часова
Коначна ранг листа примљених кандидата коју је доставио Универзитет и која је основ за упис 24. октобар 2019. године до 12 часова
Упис примљених кандидата 25. октобар 2019. године  до 14 часова
Факутет доставља Универзитету број уписаних кандиата по модулима 25. октобар 2019. године

 

 

 

Остале вести из категорије