Oбaвeштeњe o нaчину oдржaвaњa нaстaвe из прeдмeтa Истрaживaчкa eтикa шкoлскe 2020/2021. гoдинe

Nastava iz predmeta Istraživačka etika školske 2020/2021. obuhvata predavanja i seminare i u potpunosti se održava on-line na platformi Retikulum na kursu pod nazivom „DAS-SAS-IE-2020_21“

Snimljena predavanja se nalaze na kursu „DAS-SAS-IE-2020_21“ u okviru teme „PREDAVANJA“.

U okviru seminarske nastave studenti su podeljeni u grupe. Svaka grupa studenata će dobiti 3 etička prekršaja na FORUMU „Seminarski rad u grupama“. Svaki student treba da izabere jedan etički prekršaj i napiše esej u dužini od 250 reči. Svoje eseje studenti treba da postave u okviru teme PREDAJA SEMINARSKIH RADOVA „Dodajte rad u grupu“ do 30. decembra 2020. god.

FORUM studenti mogu koristiti za postavljanje pitanja, komunikaciju i diskusiju sa svojim nastavnikom.

 

Na platformi Retikulum na kursu „DAS-SAS-IE-2020_21“ studentima će biti dostupni i dodatni materijali za učenje.

 

Ispit u januarskom ispitnom roku će se održati 27. januara 2021. godine. O mestu održavanja ispita studenti će biti bagovremeno obavešteni.

Ispit iz predmeta Istraživačka etika obuhvata dodatni, završni seminarski rad i test znanja. Ocena se izvodi iz svih aktivnosti u sledećem odnosu: 20% esej; 20% – završni seminarski rad; 60% – test znanja.

Završni seminarski rad se piše u grupama od četvoro na teme, čiji je spisak dostupan na retikulumu. Studenti se sami organizuju u grupe od četvoro. Rad se predaje rukovodiocu nastave u štampanoj formi neposredno pred početak ispita. Završni seminarski rad treba da bude u formi preglednog rada i da ima minimalno 5 strana i 5 referenci (Font Times New Roman, veličina slova 12pt,  prored 1,5).

Остале вести из категорије