ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ  И ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ПРИВАТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА  И/ИЛИ  У УСТАНОВАМА КОЈЕ НЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ КАО ПРИМАРНУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ  И ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ПРИВАТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА  И/ИЛИ  У УСТАНОВАМА КОЈЕ НЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ КАО ПРИМАРНУ

На основу чл. 175 , чл. 176 као и чл. 261 став 4 и 5 Закона о здравственој заштити, приватне здравствене установе и установе које не обављају здравствену делатност као примарну, уколико желе да њихови запослени специјализације обаве на Медицинском факултету у Београду  подносе захтев за одобравање уписа.

Пријаве са документацијом за одобравање уписа подносе се на писарници Медицинског факултета у Београду, др Суботића бр. 8 или путем поште од 01. фебруара до 17. фебруара 2023. године

 За одобрене специјализације у приватној здравственој установи (приватна пракса) потребно је доставити:

 1. приватна здравствена установа, односно приватна пракса доставља оверену фотокопију решења АПР-а или решења Трговинског суда;
 2. оверена фотокопија решења здравствене инспекције о испуњености услова за обављање здравствене делатности, односно одређених послова здравствене делатности.

Захтев мора бити насловљен појединачно за сваког кандидата коме је одобрена специјализација, израђен на меморандуму приватне здравствене  односно установe.

      Уз захтев се, поред горе наведеног прилаже:

 • пријава
 • одлука о одобрењу специјализације од стране директора приватне здравствене установе, односно оснивача приватне праксе, са детаљним образложењем за сваку специјализацију понаособ, израђена на меморандуму приватне здравствене установе, односно оснивача приватне праксе;
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопија пријаве/одјаве (М образац);
 • потврда да је кандидат у сталном радном односу у приватној здравственој установи, односно приватној пракси, израђена на меморандуму приватне здравствене установе;
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена (промена презимена);
 • потписана изјава лекара о давању сагласности за проверу докумената;

Упис на специјализације ће се одобравати из области, односно делатности за коју је здравствена установа, (приватна пракса) регистрована код надлежног органа.
Уколико се уз захтев за одобравање уписа на одобрене специјализације, достављају фотокопије докумената, иста морају бити оверена у општини, односно код јавог бележника (нотара) (осим пријаве/одјаве М обрасца).

За установе односно лекаре који су запослени у установама које не обављају здравстеву делатност као примарну, доставља се уз захтев и:

 • пријава
 • одлука о одобрењу специјализације од стране директора са детаљним образложењем за сваку специјализацију понаособ, израђена на меморандуму установе.
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопија пријаве/одјаве (М образац);
 • потврда да је кандидат у сталном радном односу
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена (промена презимена).
 • потписана изјава лекара о давању сагласности за проверу докумената;

Већа за специјалистичку наставу Медицинског факултета у Београду  доноси одлуку о одобравању уписа специјализације за априлски уписни рок у шк. 2022/2023. години.

Одлука Већа за специјалистичку наставу о одобравању уписа као и документација која је потребна за сам упис и рокови за упис, биће објављени на интернет страници Медицинског факултета.

Упис ће се вршити по расписаном Конкурсу на коме равноправно учествују и лекари којима упис одобри Медицински факултет као и лекари  којима је Министарство здравља Републике Србије издало решење о давању саглансости за упис специјализације.

Медицински факултет је у обавези да изврши проверу приложених докумената (диплому, стручни испит и сл.) па је неопходно да сваки лекар за кога се тражи одобравање уписа попуни и образац за давање сагласности за проверу података.

Оглас можете преузети у прилогу

Прилог:

 

Остале вести из категорије