Конкурс за упис на Докторске академске студије 2022/23.

Универзитет у Београду
Медицински факултет расписује

Конкурс

за упис на

докторске акaдемске студије трећег степена
за школску 2022/23. годину

 1. МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА 5 студената
 2. БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА – 10 студената
 3. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА – 25 студената
 4. ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ8 студената
 5. НЕУРОНАУКЕ – 6 студената
 6. МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЈА – 8 студената
 7. МИКРОБИ И ИНФЕКЦИЈА – 5 студената
 8. ПАТОЛОШКЕ ОСНОВЕ БОЛЕСТИ – 10 студената
 9. ЈАВНО ЗДРАВЉЕ – 6 студената
 10. БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – 5 студента
 11. ЕКОЛОШКИ И НУТРИТИВНИ ФАКТОРИ И ЗДРАВЉЕ – 6 студената
 12. ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ СПОРТА И МОТОРНИМ ВЕШТИНАМА – 8 студената
 13. БИОЛОГИЈА СКЕЛЕТА (на енглеском језику) – 6 студената
 14. БИОФИЗИЧКА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ – 9 студената
 15. КОГНИТИВНЕ НЕУРОНАУКЕ – 9 студената
 16. ЕНДОКРИНОЛОГИЈА – 5 студената
 17. ИСТРАЖИВАЊА У КАРДИОВАСКУЛАРНОЈ МЕДИЦИНИ – 12 студената
 18. НЕУРОЛОГИЈА – 10 студената
 19. ПУЛМОЛОГИЈА – 5 студената
 20. НЕФРОЛОГИЈА – 5 студената
 21. РАДИОЛОГИЈА И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА – 6 студената
 22. ИСТРАЖИВАЊА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ – 5 студената
 23. ЗАПАЉЕЊЕ И АУТОИМУНОСТ – 5 студената
 24. ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА, ПЕРИНАТОЛОГИЈА И НЕОНАТОЛОГИЈА – 10 студената
 25. ГИНЕКОЛОГИЈА И ГИНЕКОЛОШКА ОНКОЛОГИЈА – 9 студената
 26. ФЕТАЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРЕНАТАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ АДУЛТНОГ ДОБА – 9 студената
 27. ПЕРСОНАЛИЗОВАНА ТЕРАПИЈА ХЕМАТОЛОШКИХ ОБОЉЕЊА – 9 студената
 28. РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА – 15 студената
 29. ИСТРАЖИВАЊА ПСИХОПАТОЛОШКИХ ФЕНОМЕНА И ПОРЕМЕЋАЈА – 9 студената

***

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модуле под бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама биолошке или медицинске оријентације која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модуле под бр. 9, 10 и 11

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • завршене академске студије (основне и мастер) из других области (300 ЕСПБ)

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модул под бр. 12

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама Филозофског факултета одсек психологија, Факултета за спорт и физичко васпитање и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модул под бр. 13

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модул под бр. 14

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама физике која су на претходним
  нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ; ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама биолошке или медицинске орјентације
  која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модул под бр. 15

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама Филозофског факултета – одсек психологија, која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ; ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама биологије која су на претходним
  нивоима студија остварила најмање 300 ЕСПБ

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модуле под бр. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ), која су показала смисао за научно-истраживачки рад у одговарајућој области што се доказује публикацијама у којима је кандидат аутор (један оригинални рад у часопису цитираном у Medline бази података у коме је кандидат аутор)

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модул под бр. 28

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ), започету или завршену здравствену специјализацију из одговарајуће хируршке гране и која су показала смисао за научно-истраживачки рад у одговарајућој области што се доказује публикацијама у којима је кандидат аутор (један оригинални рад у часопису цитираном у Medline бази података у коме је кандидат аутор)

ПОСЕБНИ УСЛОВИ за модул под бр. 29

 • лица са завршеним интегрисаним академским студијама из медицинских наука у трајању од 6 година (360 ЕСПБ), која су показала смисао за научно-истраживачки рад у одговарајућој области што се доказује публикацијама у којима је кандидат аутор (један оригинални рад у часопису цитираном у Medline бази података у коме је кандидат аутор); ИЛИ
 • лица са завршеним академским студијама Филозофског факултета -⁠ одсек
  психологија, која су на претходним нивоима студија остварила најмање 300
  ЕСПБ, која су показала смисао за научно-истраживачки рад у одговарајућој области што се доказује публикацијама у којима је кандидат аутор (један оригинални рад у часопису цитираном у Medline бази података у коме је кандидат аутор)

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ

 • средња оцена са свих претходних нивоа студија да износи најмање 8,00
 • познавање енглеског језика до нивоа могућности комуникације и праћења научне литературе
 • одговарајуће компјутерске вештине
 • пожељне препоруке везане за бављење научно-истраживачким радом

***

За конкурс је потребно приложити:

 • пријаву са потписом и факсимилом ментора студија који мора бити наставник Медицинског факултета у Београду ( преузети)
 • попуњен образац изјаве којом кандидат овлашћује Факултет и Универзитет у вези коришћења личних података (преузети)
 • биографију
 • очитана лична карта
 • доказ о држављанству (не старији од 6 месеци)
 • оверене фотокопије диплома + додатак дипломи са свих претходно зваршених академских студија (интегрисане академске судије, основне академске студије, мастер академске студије и диплому магистра наука, потврду о уписаној или завршеној специјализацији…)
 • потврда о знању језика (за кандидате који су страни језик полагали у току студија довољна је фотокопија оцене из индекса)
 • потврда/изјава о познавању одговарајућих компјутерских вештина ( преузети)
 • потврда о запослењу или потврда да је кандидат незапослен
 • доказе који се односе на остварене научне радове (списак радова разврстаних по М категоријама (Кобсон), фотокопије објављених радова, односно потврду часописа са DOI бројем)
 • доказ о уплати трошкова обраде пријаве у износу од 9.000,00 динара (за стране држављане трошкови Конкурса износе 160€ (динарска противвредност), који се уплаћују на жиро-рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број 742121-ПО-ДОК)
 • Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2021/22. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу( преузети)

Висина школарине за годину студија у школској 2022/2023. години износи 180.000,00 динара.

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. Висина школарине за годину студија за стране држављане, у шк. 2022/23. години, износи 4.000,00€. Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању (нострификацији) стране јавне исправе. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Поред документације коју подносе домаћи држављани, страни држављани приликом пријаве на Конкурс морају да приложе:

 • решење о признавању (нострификацији) стране јавне исправе
 • доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује
 • доказ да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи
 • доказ о дозволи боравка
 • копију путне исправе

Буџетска места ће бити додељена према јединственој ранг листи у складу са Одлуком о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија.

Избор кандидата вршиће одговарајући Програмски савет на основу испуњености услова Конкурса по следећем моделу:

  1. просечне оцене на претходним студијама – 50%

  2. претходно искуство у научноистраживачком раду – 30%

  3. индивидуалне склоности и способности кандидата процењене кроз разговор са Програмским саветом – 15% и

  4. дужине студирања – 5%

Пријаве достављати од 03–07. октобра 2022. године од 10-13 часова, Служби за НИР Медицинског факултета, ул. Др Суботића бр. 8, II спрат, ходник лево, соба бр. 327-329.

KOНKУРС ЋЕ БИТИ OБJAВЉEН У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ПОЛИТИКАдана 25. септембра 2022. године.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријава и пријем докумената Од 03-07. октобра 2022.године
Прелиминарна ранг листа 21. октобра 2022. године
Жалбе на прелиминарну

ранг листу

 

24. октобра 2022. године

 

Факултети објављују коначне

ранг листе и достављају Универзитету

26. октобра 2022. године у 12 часова
Коначна ранг листа Универзитета 27. октобра 2022. године у 12 часова
Упис примљених кандидата 28. октобра – 01. новембра 2022. године

Факултет доставља Универзитету број до 02. новембра 2022. године уписаних кандидата и број слободних места.

 

Остале вести из категорије