Конкурс за упис на Мастер студије – Менаџмент у систему здравствене заштите

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ и ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

расписују

К О Н К У Р С ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАСТЕР ИЗ

МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ – 21 студената

 

Пријава за Мастер студије Додатне информације

 

      Услови уписа:

Претходно остварен обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ, или завршене интегрисане академске студије, односно мастер академске студије са остварених најмање 300 ЕСПБ, лице које је стекло високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) из области: здравства, права, економије, организационих наука, политичких  наука, филозофије, педагогије и андрагогије, психологије, социолошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, физичких, физичко-хемијских, хемијских наука, архитектуре, грађевинског инжењерства, електротехнике и машинског инжењерства.

Знање енглеског језика и познавање рада на рачунарима

Мерила за ранг листу:

 • Општа просечна оцена завршених студија (до 60 бодова)
 • Дужина студирања ( до 10 бодова)
 • Мотивациони интервју (до 30 бодова) оцењује се :
 • Мотивација за студије: 1, 2, 3, 4, 5
 • Креативност   1, 2, 3, 4, 5
 • Општи утисак         1, 2, 3, 4, 5

Оцена коју дају чланови комисије множи се са 2.

Оцењивање врши трочлана комисија именована од Већа за специјалистичку наставу на предлог програмског савета студија.

Напомена: Дужина студирања кандидата се оцењује са максимално 10 бодова.
Дужина студирања кандидата се бодује на основу времена које је кандидату било потребно да бодовани студијски програм заврши након истека редовног рока за дипломирање. Време продуженог студирања се обрачунава у процентима у односу на максимално продужење студија након чега се кандидату додељује обрнуто сразмеран проценат бодова од максималних 10.
Као пример, ако је максимално продужење студирања 4 године, а кандидат је продужио студије за 3, употребио је 75% могућег продужење и биће му додељено 25% од максималног броја бодова, односно 2,5 од максималних 10 бодова

Мастер академске студије из Менаџмента у систему здравствене заштите трају једну годину. Завршавањем студија односно одбраном мастер рада стиче се звање  Мастер менаџер у систему здравствене заштите.

Студијски програм припада пољу друштвено-хуманистичких наука,  област менаџмента и бизниса, а обухвата обавезнe и  изборнe предметe, као и израду мастер академског рада.

 

 

Мастер академске студије –из менаџмента у систему здравствене заштите акредитоване су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је развијен заједничким радом реномираних међународних експерата  у области менаџмента здравствених система, Медицинског факултета и Факултета организационих наука уз финансијску подршку Европске уније, путем пројекта „Обука за менаџмент у здравству у Србији“.

Пријаве по конкурсу примају се од 15. И 16. ОКТОБРА 2019. године у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета, Др Суботића 8.

Непотпуне и не благовремене  пријаве се неће разматрати.

За Конкурс треба приложити:

 • пријаву;
 • биографију;
 • извод из матичне књиге рођених (факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • фотокопија личне карте (ако је чипована – очитана);
 • оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама, као и оверену фотокопију додатка Дипломи ); кандидат коме није издата Диплома подноси Уверење о дипломирању са Уверењем о положеним испитима);
 • потврда о познавању рада на рачунарима (уколико кандидат не поседује потврду – подноси изјаву о познавању рада на рачунарима уз обавезу да у току наставе положе тест провере знања);
 • сагласност установе о похађању наставе, ако је кандидат у радном односу, а уколико установа сноси трошкове студија – одлука установе;
 • потврду о уплати трошкова Конкурса у износу од 000,00 динара (за стране држављане трошкови конкурса износе динарска противвредност 160 €), који се уплаћују на жиро-рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 (позив на број ПО50).

 

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

 • Кандидат, страни држављанин, конкурише за упис на мастер академске студије-Менаџмент у систему здравствене заштите   под истим условима као и држављанин Републике Србије.
 • Кандидат-страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси поред осталих докумената и решење о нострификацији дипломе  или потврду о томе да је започета нострификација, оверену фотокопију пасоша и оверену фотокопију и превод извода из матичне књиге рођених.

 

Пре уписа кандидат – страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран;
 • да влада српским језиком.

 

Страни држављанин може условно да се упише на мастер академске студије- у случају када поступак за признавање стране високошколске исправе није завршен до рока за упис кандидата по Конкурсу. Уколико захтев за признавање стране високошколске исправе буде одбијен или не даје право за упис мастер академске студије, сматраће се да кандидат није уписан. У том случају, кандидату се враћа уплаћени износ школарине умањен за трошкове уписа. Остали трошкови падају на терет кандидата.

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Избор кандидата врши одговарајућа Комисија на основу испуњености услова Конкурса. Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија-Менаџмент у систему здравствене заштите утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на академским студијама, дужине студирања, и мотивационог интервјуа.

 

Пријаве по Конкурсу примају се од  23. до 30. септембра 2019. године у Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, од 9 до 13 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Трошкови студија подразумевају:

Трошкови Конкурса– 9000,00  уплаћују се на текући рачун Медицинског факултета :840-1139666-89 (позив на број ПО50).Годишња школарина  за домаће држављане износи 270.000,00 динара и уплаћује се на текући рачун Медицинског факултета.

Трошкови студија за стране држављане: Трошкови Конкурса – 160 еура – у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу – уплаћују се на текући рачун Медицинског факултета :

Годишња школарина за стране држављане износи 3500 еура и  уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате.

 

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ

Факултет објављују прелиминарну листу пријављених кандидата, са подацима о бодовима на интернет страници, на које кандидати могу уложити жалбу на обрачун бодова, регуларност поступка утврђеног конкурсом и своје место на ранг листи у року који одреди факултет. По истеку тог рока подаци се сматрају коначним.

 

Кандидат може поднети жалбу електронски путем линка http://med.bg.ac.rs/?page_id=15344

 

Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима и доставља je Универзитету. Универзитет објављује коначне ранг листе на интернет страници Универзитета.  По објављивању коначне ранг листе за студијски програм на сајту Универзитета обавља се упис кандидата.

КОНКУРСНИ РОК

Пријем – предаја докумената 15. и 16 октобар 2019. године од 9 до 13 часова
Прелиминарна ранг листа пријављених  кандидата Факултета 17. октобар 2019. године у 12 часова
Жалбе на прелиминарну ранг листу Комисији за упис – линк http://med.bg.ac.rs/?page_id=15344 18. октобар 2019. године до 15 часаова
Решење комисије за упис по жалбама 21. октобар 2019. године до 15 часова
Жалбе на решење комисије Декану – линк http://med.bg.ac.rs/?page_id=15344 22. октобар 2019. године до 12 часа
Решење Декана по жалбама 22. октобар до 15 часова
Коначна ранг листа пријављених  кандидата Факултета која се доставља Универзитету 23. октобар 2019. године до 12 часова
Коначна ранг листа примљених кандидата коју је доставио Универзитет и која је основ за упис 24. октобар 2019. године до 12 часова
Упис примљених кандидата 25. октобар 2019. године  до 14 часова
Факутет доставља Универзитету број уписаних кандиата по модулима 25. октобар 2019. године

 

 

 

 

 

 

Остале вести из категорије